Kooli hoolekogu koosolek 16.10.2014

Parksepa Keskkooli hoolekogu protokoll 16.10.2014 Reg nr 1-6/2

ALGUS 18.00
LÕPP 19.25
Järgmine koosolek: 11.12.2014

Koosolekul osalesid: Tarmo Jõgeva, Triinu Kärbla, Helle Liloson, Esta Varik, Liis Aniott , Tarmo Timmi, Maidu Laht, Sander Soikka

Kutsutud : Ilmar Kesselmann – direktor

Koosolekult puudusid: Inge Viimsalu

Päevakord:
1. SWOT analüüs
Hoolekogu liikmed arutasid ühiselt läbi kooli tugevused, nõrkused, ohud ja võimalused. Analüüs on lisas 1.
Otsus:
2. Direktor vastab küsimustele
Direktor annab ülevaate halduspersonali, pedagoogide ja juhtkonna arvulisest koosseisust, töökoormusest jms.
Direktor tutvustab hoolekogule selle aasta novembri alguses toimuva lapsevanemate üldkoosoleku läbiviimist.

Ettepanek: ühendada kooli majandusjuhataja ning spordikompleksi juhataja
ametikoht üheks.
Otsus: teha vastav ettepanek vallavalitsusele hoolekogu poolt (Tarmo Jõgeva). Kui vastav otsus valla poolt heaks kiidetakse, siis tuleb vallaga teha kokkulepe, et ühest ametikohast vabanenud palgafond jääb kooli kasutusse. Tegelikkuses on palgafondi kokkulepe kahe hoolekogu liikme ja valla esindajatega saavutatud.
3. Hoolekogu tööplaan
Detsembris – koolieelarve läbivaatamine
Jaanuar – poolaasta õpitulemuste ülevaatamine, uus sisseastumistingimused ja –kord
Aprill – arengukava
Juuni – õppetulemuste kokkuvõte

Lisa 1 – hoolekogu liikmete SWOT


KOOSOLEKU JUHATAJA: Tarmo Jõgeva

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA: Triinu Kärbla