Kooli hoolekogu koosolek 03.12.2015

Parksepa Keskkooli hoolekogu
PROTOKOLL 03. detsember 2015 nr 1-6/2
Parksepa

Algus: 18.00
Lõpp: 19.00
Koosolekul osalesid: Tarmo Jõgeva, Ele Paju, Helle Liloson, Esta Varik , Liis Aniott, Hele Laht, Kärol Samoson
Kutsutud: Ilmar Kesselmann - direktor
Koosolekult puudus: Tarmo Timmi

Päevakord:
1. Hoolekogu liikmete tutvustus
2. Hoolekogu esimehe ja asetäitja valimine
3. Hoolekogu tööplaanist

1. Hoolekogu liikmete tutvustus
Direktor tutvustab 2015/16 õa hoolekogu koosseisu liikmete kandidaate: 1.-6. kl lastevanemate üldkoosolekul valiti lastevanemate esindajateks Ele Paju ja Liis Aniott (Lisa 1). Õpetajad otsustasid, et neid esindavad jätkuvalt Helle Liloson ja Esta Varik (Lisa 2). Nimetatud õpetajad andsid oma nõusoleku. Kolmas koosolek kinnitas uue õpilasesinduse liikmena hoolekokku Kärol Samosoni (Lisa 3). 7.-12. klasside üldkoosolekul valiti lastevanemate esindajateks Tarmo Timmi ja Hele Laht (Lisa 4). Vallavalitsuse esindajana on aastani 2017 hoolekogu liige Tarmo Timmi. Hoolekogu võiks koos käia viis korda õppeaasta jooksul, kuid lähtuvalt vajadustest saab e-maili teel pidada läbirääkimisi või viia läbi lisakoosolek.

2. Hoolekogu esimehe ja asetäitja valimised
Hoolekogu valis ja kinnitas hoolekogu esimeheks Tarmo Jõgeva ja asetäitjaks Ele Paju

3. Hoolekogu tööplaanist
Jaanuar – 2015/16 õa I poolaasta õppetöö tulemustest; gümnaasiumi sisseastumiskorra muudatuste sisseviimine; 2016. a kooli eelarve läbivaatamine;
Aprill – lahtiste uste päevad; roadshow kokkuvõte;
Juuni – 2015/16 õa gümnaasiumi ja põhikooli õpitulemuste kokkuvõte:
August – sisseastumiste ja uute nimekirjade ülevaade, 2016/17 õa õppeaasta info

Esimees Tarmo Jõgeva 
Protokollija Ele Paju