Kooli hoolekogu koosoleku 30.03.2017

PROTOKOLL 30. märts 2017 nr 1-6/1

Parksepa

Algus: 18.00
Lõpp: 19.15

Kohal olid: Tarmo Jõgeva, Helle Liloson, Esta Varik, Ele Paju, Liis Aniott, Kärol Samoson, Ülle Pungits, Meelis Reinberg, Kristiina Kaili Timmi
Puudus: Rudolf Kauksi
Kutsutud: Ilmar Kesselmann - direktor

Päevakord:

1. 2017/18 õa 1. klassist
2. Õppimisvõimaluste tutvustamine maakonna koolide 9. klasside õpilastele
3. Ühisvald ja Parksepa Keskkool
4. Arengukava
5. 2017. a investeeringutest
6. Koolivormi küsitlusest
7. Jooksvad küsimused

1. 2017/18 õa 1. klassist
Vallas oli ümarlaud tugiisikute teemal. 1. klassi astuvate laste arv jääb 20 ja 25 vahele. Lapsi on tulemas ka Võru linnast. Suur klass. Kahte klassi riik ei rahasta. Kooli õppima asuvad lapsed on väga erineva arengutasemega.

2. Õppimisvõimaluste tutvustamine maakonna koolide 9. klasside õpilastele
Kolmel päeval käidi maakonna põhikoolides ja tutvustati õppimisvõimalusi Parksepa keskkoolis. Tagasiside oli positiivne. Üle 30 lapse registreeris end õpilaskandidaadiks. Esitluskava oli põnev ja lastele meeldis. Osula, Kääpa ja Rõuge lapsed olid eriti vahvad, kuulati huviga, silmade särades. Meie enda kooli 25st 9. klassi õpilasest lahkuvad pooled. Minnakse riigigümnaasiumisse, Tartusse, kutsekoolidesse.

3. Ühisvald ja Parksepa Keskkool
Kolme valla kokkupandud kavas on kirjas keskhariduse andmine Parksepa Keskkoolis. Keskkooli pidamine oleneb klasside täitumisest. Väheneb maakonnas elavate inimeste arv. Haridusministril on idee, et riigigümnaasiumid antakse üle kohalikele omavalitsustele. Kool teeb endast oleneva kooli tutvustamiseks ja parima hariduse andmiseks. Kolme valla ühinemisel vaadatakse üle ka bussiliiklus.

4. Arengukava
Meie aregukava koostamine sõltub uuest ühisvalla arengukavast. Käesoleval aastal teeme ära kooli sisehindamise. Vajadusel ja soovi korral saab ka hoolekogu osaleda sisehindamises. Direktor tutvustab hoolekogu sisehindamises osalemise võimalusi.

1. septembrist muutub õppeaasta jaotussüsteem, kool läheb üle trimestritele. Lisaks tuleb üks vaheaeg.

2017/2018 õppeaasta Parksepa Keskkoolis

Trimestrid ja poolaastad:
I trimester 1. september – 29. november 2017;
II trimester 30. november 2017 – 12. märts 2018;
III trimester 13. märts – 11. juuni 2018;
I poolaasta 1. september – 22. jaanuar 2018;
II poolaasta 23. jaanuar – 11. juuni 2018.
 
Koolivaheajad:
21. – 29. oktoober 2017;
23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
24. veebruar – 4. märts 2018;
21. aprill – 1. mai 2018
12. juuni – 31. august 2018 (v.a lõpuklassid)

5. 2017. a investeeringutest
Ehitusi majas ei toimu. Klassidesse ostsime juurde mööblit. Dušid vahetatakse välja, kanalisatsioonitrappide ümberehitus/renoveerimine. Punase maja korda tegemine on kirjas valla arengukirjas ja toimumisaeg sõltub nendest. Viies klassiruumis uued seinakapid.

6. Koolivormi küsitlusest
Koolivormi küsimustikule vastas 61 õpilast, kellest 48 oli koolivormi vastu, 5 poolt ja 8 erapooletut. Lapsevanemaid vastas 25, 11 vastu ja 13 poolt.

7. Jooksvad küsimused

- Miks ei käi esimese kooliastme õpilased ujumas?
Kehalise kasvatuse 3 tunnist üks läheb rütmikale, seetõttu ei jätku võimalusi ujumiseks.

Lastel jääb ujumisõpetuses suur vahe sisse, lasteaias käivad, siis alles 2. klassis (7 korda) ja edasi 4. klassis terve õppeaasta.

Direktor uurib rahade jaotumist ujumise tasustamisel.

Arutlemiseks algklassiõpetajatega: jaotada I kooliastmes kehalise kasvatuse tunnid järgnevalt - 1 kehaline, 1 ujumine, 1 rütmika.

Liis Aniott teeb ettepaneku, et teises klassis võiks olla rütmika asemel ujumine terve õppeaasta jooksul.

Meelis Reinberg pakub välja variandi, et 2. klassis algaks ujumine II poolaastast. Suvel harjutavad ja sügisel jätkaks 3. klassis detsembrini.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 25. mail kell 18.


Tarmo Jõgeva  Juhataja

Ele Paju Protokollija