Neljapäev, 30 Oktoober 2014 00:00

Mõttekoda Esile tõstetud

6.novembril toimus lastevanemate-koolirahva ühiskoosolek, mis kandis sel aastal "Mõttekoja" nime. Arvamust avaldati viiel seekord kooli poolt ettevalmistatud teemal: muutused koolielus, mis lastevanemate kaasabiga ellu viia, missugune on hea õpetaja, õppeprotsessis vajalike muutuste sisseviimine, kooli ja kodu koostöös Parksepa kooli õpilase kujundamine ja koolikorralduslike muutuste vajalikkus.

Suured tänud kõigile osalenutele!

Mõttekoja ettepanekud

1. Mis on kõige olulisem muutus, mis lähiaastatel lapsevanemate abiga tuleks muuta?

 • Infovahetuse parendamine- lastevanematele infoleht (koolileht) kord kuus;

 • Lapsevanemate kaasamine (talgud);

 • Laste suhtumine: kool, õpetaja, kaaslased;

 • Spordipäeva korraldamine koos vanematega (augusti lõpus ülekooliline spordipäev koos uute 1.ja 10.klassidega);

 • Õpilaskodu rajamine kaugemalt kooli käivatele õpilastele;

 • Leida koolile õppesuund, mis eristaks teistest koolidest;

 • Traditsioonide väärtustamine;

 • Lapsevanemate tundi kutsumine;

 • Mitterahaline sponsorlus.

2. Missugused omadused iseloomustavad head õpetajat?

 • Sõbralik, laste sõber;

 • Kannatlik;

 • (erialane) kompetentsus, oma ala professionaal;

 • Hea kuulaja, mõistev;

 • Aus, usaldusväärne;

 • Range (parajalt), nõudlik, järjepidev;

 • Motiveeritud;

 • Loov, huvitav, loominguline;

 • Rõõmsameelne, positiivne, lõbus;

 • Tunnid on ettevalmistatud;

 • Töökas, aktiivne;

 • Paindlik;

 • Nooruslik, kaasaegne;

 • Hea mäluga;

 • Isikupärane;

 • Hea suhtleja;

 • Arenev;

 • Koostööaldis;

 • Tähelepanelik, oskus ja tahe märgata;

 • Ideede generaator;

 • Hea tervisega;

 • Kameeleon, mitmekülgne;

 • Eeskujulik;

 • Armastab oma tööd;

 • Elukogemustega;

 • Hea huumorimeelega;

 • Autoriteetne;

 • Psühholoog;

 • Empaatiavõimeline;

 • Lahke;

 • Hoolitsetud välimusega;

 • Selge diktsiooniga;

 • Inimlik;

 • Mitte ületöötanud;

 • Julge;

 • Salliv;

 • Julgeb olla tema ise;

 • Õpetaja pole eksimatu, aga ta peab julgema oma viga ka laste ees tunnistada.

3. Kuidas õppeprotsess saaks suuremal määral toetada õpilase arengut?

 • Koostöö → lapsevanem + õpilane + kool

 • Suhtlemine → lapsevanem + õpilane + kool

 • Individuaalne lähenemine

 • Algklassidele paberkandjal päevik → toetab ja distsiplineerib õpilast ja õpetajat. Õpetaja kontrollib päeviku täitmist.

 • Õppeprotsess lapse arengust lähtuv ja praktiline

 • Abiõpetajate rakendamine

 • Õppekäikude läbiviimine

 • 1 õpetaja 10 õpilase kohta

 • Suhtlemise tõhustamine suunal kodu → kool

 • Avatud kool- lastevanemate osalemine klassitundides, õppereisidel jm 

4. Milliseid õpilaste väärtushoiakuid saab kujundada kodu?

 • Traditsioone
 • Perekesksust
 • Eestlust
 • Hoolivust
 • Sotsiaalseid oskusi
 • Käitumisnorme
 • Empaatiavõimet
 • Toimetulekut
 • Hariduse olulisust
 • Õppimise olulisust
 • Märkamist
 • Kuulamist
 • Lugupidavat suhtumist
 • Ausust
 • Haritust
 • Mõtestatud vaba aja sisustamist
 • Aktiivsust
 • Turvatunnet
 • Kultuuriväärtuseid
 • Lugemis-, kuulamis-, vaatlemisharjumusi;
 • Vanemana eeskujuks olemist;
 • Tööharjumust;
 • Iseseisvust;
 • Julgust
 • Tervislikkust
 • Maailmavaate kujundamist Pärimustraditsioone
 • Toitumisharjumusi

Milliseid õpilaste väärtushoiakuid saab kujundada kool?

 • Koostööoskust

 • Sotsiaalseid oskusi

 • Käitumismudeleid

 • Tolerantsust

 • Kollektiivse töö oskusi

 • Nõustamist

 • Õigete valikute tegemist

 • Motiveerida

 • Oskuste õpetust

 • võimete arendamist, märkamist

 • kultuuri väärtustamist

 • teadmisi

 • rahvuslust

 • tööharjumusi

 • ühtekuuluvust

 • erinevuste aktsepteerimist

 • järjepidevust

 • karjääriõpetuse läbiviimist

 • julgust

 • turvalisust

 • aktiivsust

 • vastastikust austust

5. Missugused koolikorralduslikud probleemid vajavad kiiret lahendamist?

 • I astme klassid väiksemaks

 • 1.klassi õpetaja kontakttunnid vähemaks

 • Rohkem tugiabiõpetajaid

 • Karjääriõpetuse sisseviimine põhikooli (7.kl)

 • Meesõpetajaid rohkem kooli

 • Järelaitamis -konsultatsioonitunnid ei tohi tunniplaanijärgseid tunde segada

 • Üle 7 koolitunni päevas olla ei tohiks

 • Lapsed mobiilidega kooli ei tule

 • Koormuste paindlikum reguleerimine

 • Direktor rangemaks

 • Kui laps esindab kooli, siis rahastada kooli poolt ka sõit

Viimati muudetud Reede, 09 Jaanuar 2015 11:25