• Parksepa kooli arengufond on loodud

  Parksepa kooli arengufond on loodud

  Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
 • Avaaktus

  Avaaktus

  2019/2020. õppeaasta avaaktus algab 2. septembril 2019 kell 9.15 Loe edasi
 • 1
 • 2

Tule Parksepa kooli õppima!

Vastuvõtt Parksepa Keskkooli toimub põhikooli lõputunnistuse hinnete ja vestluse põhjal õpilase ning tema vanemaga.

Vestlustele saab registreeruda ajavahemikul 11.-29.mai 2015. 

Vestlusele tulles võta kaasa järgmised dokumendid:

 • Sünnitunnistus või sünnitunnistuse koopia
 • Põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht
 • Tervisekaart
 • 2 fotot (3X4)

Õppetöö gümnaasiumiastmes:

10.klassides toimub õppetöö õppesuundadeta gümnaasiumi põhimõttel. 10.klassi kevadel teeb õpilane oma eelistustest ja edasiõppimise soovidest lähtuvalt lõpliku valiku, missuguse valdkonnaga süvendatult 11. ja 12.klassis edasi õppida. Valida saab humanitaarsuuna, loodus-ja reaalsuuna, sotsiaalsuuna vahel.

Humanitaarsuund on sobilik loovatele, nutikatele ja maailmale avatud õpilastele, kelle sooviks on põhjalikumalt õppida võõrkeeli, eesti-ja maailmakirjandust, argumenteeritud väljendusoskust ning tutvuda tänapäeva meedia probleemidega.

Loodus-ja reaalsuund valmistab õpilasi ette õppimaks kõrgkoolis või kutsekoolis majandus-, reaal-, tehnoloogia, inseneri-ning loodusteaduste erialadel. Antud suuna eesmärgiks on õpilasi ette valmistada laia matemaatika riigieksami sooritamiseks. Loodusainete õpe toimub praktiliste õpitubade ja laagrite kaasabil.

Sotsiaalsuund annab ettevalmistuse sotsiaalainete õppeks Eesti kõrg-ja kutsekoolides. Sotsiaalsuuna lõpetaja omab teadmisi ajaloost, filosoofiast, Euroopa õigus- ning kultuuriruumist, tegutseb kultuurimaastikul informeeritult ning tunneb ennast kultuuritraditsioonide kandjana. Suunaaineid lõimivateks ühistegevusteks on õppekäigud kodu-ja välisriikidesse.

Valikainetena on võimalik valida: autoõpetust (10.kl), koorilaulu(10-12.kl), ettevõtlus-ja majandusõpetust (õpilasfirma 11.kl), sporti (10.-12.kl), tantsuõpetust (10.-12.kl).

Infot õppekorralduse kohta saad juurde küsida helistades telefonil 78 68 711 või 53269520 (õppealajuhataja Anneli Plado).