• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

I-VI klasside lastevanemate üldkoosolek 12.november 2015

Päevakord:

1. Laste ujumisõpetus - Mari Koort TÜ projekti „Võrumaa lapsed õpivad ujuma“ esindaja
2. Hoolekogu töö kokkuvõte – hoolekogu esimees Tarmo Jõgeva
3. I-II kooliastme lastevanemate esindajate valimine hoolekokku - direktor Ilmar Kesselmann

1. Ootamatu esineja haigestumise tõttu jäi esimene päevakorrapunkt ära.

2. Hoolekogu esimees Tarmo Jõgeva andis ülevaate 2014/15 õa hoolekogu tööst.

3. Direktor Ilmar Kesselmann tutvustas Võru valla määrust hoolekogu töö kohta. Vastavalt määrusele saab senisel hoolekogul täis nelja aastane töötsükkel ja sellest tingitult kuulutab direktor välja uued valimised. Kandidaatideks I-II kooliastmes seati üles järgmised lapsevanemad: I kooliaste Liis Aniott ja Merle Zirk; II kooliaste Tarmo Jõgeva ja Ele Paju.

Avaliku hääletamise tulemused olid:
Liis Aniott 16 poolthäält
Merle Zirk 0 poolthäält
Tarmo Jõgeva 3 poolthäält
Ele Paju 12 poolthäält

OTSUS: I kooliastmest on lastevanemate esindajaks hoolekogus Liis Aniott, II kooliastmest on lastevanemate esindajaks hoolekogus Ele Paju.

Jooksvad küsimused
1. Direktor andis ülevaate uue õppeaasta eelarveliste vahendite planeerimise osas: arvutiklassi ja mänguväljaku rajamine.
2. Ettepanek tehti kooli kodulehe mobiilisõbralikumaks muutmise ja kodulehel koolimaja pildi vahetamise osas.
3. Ettepanek tehti ainetundides kujundada õpilastes tekstidokumendi ja tabelarvutuse kasutamise ning lihtsamad programmeerimisalased oskused.


Koosoleku juhataja: Ilmar Kesselmann
Protokollija: Anneli Plado