• Parksepa kooli arengufond on loodud

  Parksepa kooli arengufond on loodud

  Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
 • 1

Logopeediline töö Parksepa Keskkoolis

Logopeedilise töö aluseks on haridusministri määrused, Parksepa Keskkooli logopeedi ametijuhend, kus on täpsemalt fikseeritud logopeedi kohustused ja õigused.
Logopeediline töö toimub I – IX klasside lugemis-ja kirjutamisraskustega lastega.
Kaks korda aastas (septembris ja jaanuaris) selgitab logopeed  diagnoosetteütlustega välja logopeedilist abi vajavad lapsed ning moodustakse rühmad. Vajaduse korral saab õpilane ka individuaaltunde. Kooli eesmärgiks iga lapse võimetekohane arendamine ning vastavalt vajadusele teevad aineõpetajad, tugipedagoogid ning erispetsialistid koostööd  õpilasele individuaalse õppekava koostamisel või lihtsustatud õppekava järgi õpetamisel.
Logopeed on välja  töötanud kõneravi töökavad igale klassile õppeveerandite kaupa, kus on välja toodud oodatav ainealane pädevus, tunnis kasutatavad põhimõisted, meetodid, töövahendid jne.
Aine käsitlemisel lähtutakse õpilaste erivajadustest, vastavalt laste tasemele  valitakse õppematerjal,  lihtsustatakse tekste ning töötatakse välja vastavaid õppematerjale (töölehed, funktsionaalse lugemise tekstid ning didaktilised mängud kõneravi tundides kasutamiseks). Õppetöö planeerimisel teeb logopeed koostööd  aineõpetajatega, klassijuhatajatega.
Kõneravi tundides tegeldakse õpilaste
 • lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisega;
 • sõnavaraga;
 • sõna- ja lauseloomega;
 • funktsionaalse lugemisoskusega;
 • psüühiliste protsesside -  tähelepanu, mälu, taju ja mõtlemise arendamisega.

IX klassi õpilaste puhul pööratakse tähelepanu grammatikale ning tekstiloome arendamisele, tundides tegeldakse palju funktsionaalse lugemisega, korrektuurharjutuste ning sõnavara arendamisega.
 

NB! LAPSEVANEMALE

 • Kui laps hakkab käima kõneravi tundides, siis tuleb seda teha pidevalt. Töö on tulemuslik ainult siis, kui toimub koostöö kooli ja kodu vahel. Kui üks neist lülidest ei tööta, siis jääb edu tulemata.
 • Raskustega algkoolilaps vajab eriti lapsevanema toetust ja abi, sest ainult nii kujunevad õiged õpiharjumised  ja – oskused.