• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

Parksepa Keskkooli raamatukogu kasutamise eeskiri

Kooliraamatukogu lugejaks võivad olla kõik Parksepa Keskkooli õpilased, õpetajad, halduspersonal, lapsevanemad ja Võru valla elanikud.

Lugejaks registreeritakse õpilasi klassinimekirja alusel. Personal, lapsevanemad ning teised täiskasvanud lugejad registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi alusel.

Täiskasvanud lugeja annab lugejakaardile allkirja tõendamaks, et ta on tutvunud raamatukogu kasutamise eeskirjaga ja kohustub seda täitma.

Lugejad taasregistreeritakse alates iga õppeaasta 1. septembrist. Lugejate andmed kontrollitakse ja täpsustatakse. Võlglasi ei registreerita ümber enne teavikute tagastamist raamatukogule.

Kooliraamatukogu teenused – kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus on tasuta.

Kooliraamatukogu laenutab lugejatele raamatuid ja trükiseid nii raamatukogus kasutamiseks kui ka koju.

Lugejal on õigus laenutada koju korraga viis raamatut või trükist. Kojulaenutatavate raamatute tagastustähtaeg on kolm nädalat, ajakirjadel üks nädal ja ajalehtedel kolm päeva.  Õpikud laenutatakse terveks õppeperioodiks.

Lugeja võib tagastustähtaega pikendada ka korduvalt kui teavikut ei ole soovinud lugeda teised lugejad.

Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud raamatukogus või õppetundides kasutamiseks (teatmeraamatud, entsüklopeediad, sõnaraamatud), uusi ajakirju ja ajalehti, eriti väärtuslikke ja haruldasi ainueksemplare.

Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate raamatute ja trükiste eest. Lugeja peab laenutatud teavikuid hoolikalt hoidma. Laenutatud teavikuid ei tohi rikkuda. Laenutamisel peab lugeja kontrollima raamatu või trükise korrasolekut ja teatama puuduvatest lehtedest vm defektidest raamatukoguhoidjale. Lugeja ei tohi kahjustada raamatukogu põhivara. Tekitatud kahju tuleb kompenseerida.

Tagastamata (kaotatud) või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt sisult ja hinnalt samaväärseks tunnistatud teavikutega või tasuma nende turuväärtuse hinna.

Raamatukogu lugejaarvutit kasutatakse õppetöö otstarbeks ja infootsinguks. Arvutimänge raamatukogus ei mängita.

Raamatukogus tuleb säilitada vaikust. Oma käitumisega ei tohi häirida teisi lugejaid.

Raamatukogu kasutamiseeskirja korduvalt rikkunud lugejalt võib raamatukogu kasutamise ja kojulaenutamise õiguse ära võtta.Vaidlusalused küsimused lahendab kooli direktsioon.