Aastaraamatud

Parksepa KK aastaraamat 2019-20K.pdf

Meie koolielu olulisi hetki on seni jäädvustatud paljudes erinevates vormides: koostatud on kaheksa õpilasalmanahhi “Lapsemaa “, kogutud fotosid, kirjutatud raamatuid kooli ajaloo teemadel, jäädvustatud õppekäike ja projekte, säilitatud õpilaste ja õpetajate mälestusi, kooli kodulehel on ilmunud põhjalik ülevaade kooli ajaloo tähtsündmustest.

Selle aasta aprillikuus sai aga valmis kooli esimene aastaraamat, kuhu talletasime tervikuna 2019/2020 õppeaasta tegemised. Vajadus sellise kogumiku koostamiseks tekkis mõttest, et kooli ajaloo jäädvustamine oleks järjepidev ja hõlmaks koolielu kõiki valdkondi.

Nii saigi kogutud igakülgne info õppekasvatustööst, huvitegevusest, ainekomisjonide tööst, ringide tegevusest, õpilaste esinemistest olümpiaadidel, spordivõistlustel ja mitmesugustel konkurssidel. Ülevaade on antud koostööst huvigruppidega, kooli muuseumi ja raamatukogu tegemistest, ressursside juhtimisest, õpilaste uurimis - ja praktilistest töödest jne.

Raamatu teksti ilmestavad paljud fotod erinevatest koolielu sündmustest, tabelid ja diagrammid.

Raamat lõpeb õpetajate - klassijuhatajate soovidega nii 9. kui 12. klassi lõpetajatele.

Raamatu koostamise mõtte algataja oli koolimuuseumi juhataja Malle Puolakainen, toimetaja ja kujundaja haridustehnoloog Ene Veberson, tekstide korrektor sekrtär Kaidi Oja.

Seda raamatut ei oleks kui poleks lugusid direktorilt, õppealajuhatajalt struktuuriüksuste juhidelt, õpetajatelt. Suur tänu kõigile !

Aastaraamat on meie kõigi ühine töö ja loodame, et sellest saab meie kooli uus traditsioon.

Raamat on trükituna kättesaadav nii kooli raamatukogus kui kooli muuseumis ning kooli juhtkonna kabinettides. Raamatu digitaalne variant ilmub ilmselt Stuudiumis, sest peame arvestama andmekaitse eeskirjadega.

Raamatu esmakordne esitlus toimus kooli juhtkonna nõupidamisel, ees ootab esitlus kooli õppenõukogus.

Soovime aastaraamatule head teed lugejateni jõudmiseks!

Malle Puolakainen

koolimuuseumi juhataja

29.aprill 2021