Koolimaja on suletud puhkuste ajal 6. juuli – 2. august 2020. Info tel 5156902 (direktor).

Kantselei on avatud alates 10. augustist 2020 kella 9–13. Tel 7868717.

Üldinfo

Kooli aadress

Võru tee 4

Parksepa 65509

Võru maakond

Telefon ja e-mail

E-mail: info@parksepa.werro.ee

Sekretär: 7868717, 53269551

Raamatupidamine

Registreerimise kood: 75021356

Arve saaja: PARKSEPA KESKKOOL

Arve maksja: Võru Vallavalitsus (reg nr 77000393)

Kontod:

EE931010402007075008 (SEB)

EE602200221045260820 (Swedbank)

Kaupade/teenuste eest esitatavad elektroonilised arved palume saata aadressil – FFF2642@arved.ee

Raamatupidamisalaste küsimustega pöörduge palun aadressil taimi.tintso@voruvald.ee

Kooliõde

Koolitervishoiuteenust osutab kooliõde Signe Sõrmus ruumis nr 234.

Vastuvõtuajad:

E, T, N kella 8.30-13

K, R kella 8.30-12.30.

Telefon: 53077335

Avalik teave

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi alates 1. septembrist 2017 Haridus- ja Teadusministeerium.

Võrumaa ekspert: Kaidi Maask tel 5687 6407, tel 735 0165, e-kiri Kaidi.Maask@hm.ee

Ekspertide põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Päringud dokumendiregistrisse

Teabenõude vormi kaudu saate esitada teabenõudeid, mis lisatakse automaatselt EKIS-s (Eesti koolide haldamise infosüsteem) saabunud kirjade registrisse ning suunatakse kooli administraatorile täitmiseks. Kooli administraator EKIS-s otsustab, kas teabenõue võtta menetlusse ja registreerida või mitte.

Päringuid Parksepa Keskkooli dokumendiregistrisse saate teha EKIS infosüsteemis valides üksuseks Parksepa Keskkool.

Teabenõude vorm

Telefon ja e-mail

Direktor - Ilmar Kesselmann

7868710

Õppealajuhataja - Anneli Plado

7868711, 53269520

Sekretär - Kaidi Oja

7868717, 53269551

Huvijuht - Egle Kõva

7868713

Majandusjuhataja - Peeter Lumi

7868712

Õpetajate tuba

7868714


Spordikompleks (tel/fax) - Kalev Palo

7868715

Söökla - Svetlana Hinn

7868718

Raamatukogu - Ruth Toots

7868716

Sotsiaalpedagoog - Esta Varik

5120706

IT-juht - Antti Leppik

5032174

Õpetajad

Parksepa Keskkooli töötajad 2019/2020.õ.a

Töötajad

Parksepa Keskkooli töötajad 2019/2020.õ.a

Klassid ja klassijuhatajad

Parksepa Keskkooli klassid ja klassijuhatajad 2019/2020.õ.a.

Asukoht