Kooli muuseum

Õppeaasta  2021/2022 koolimuuseumis

Parksepa Keskkooli koolimuuseum tegutseb 2004. aastast. See asutus on loodud selleks, et koguda, säilitada ja eksponeerida kooli ajalugu kajastavaid materjale:

Igal õppeaastal on koolimuuseumi tegevuse aluseks tööplaan, mille  koostamisel tuleb arvesse võtta kooli arengukavas ja kooli üldtööplaanis kavandatud suuniseid.

Nii oli 2021/2022. õa tegevusplaanis kajastatud tegevusi, mida saame käsitleda jätkutegevusena koolimuuseumi töös:  

NÄITUSED, ÜRITUSED

5. klassi õpilaste vanade asjade näitus ja vastavad muuseumitunnid algklasside õpilastele.

Uueks ettevõtmiseks oli 5. klassi õpilaste uurimistööde “Minu elulugu“ pidulik esitlemine kooli aulas. Sellest sündis ettevõtmine, mida saame nimetada mini-õpilaskonverentsiks.  

Uueks väljakutseks koolimuuseumi töös oli koostöö kunstnik Veiko Veskiga kooliruumide kaasaegsemaks kujundamiseks. Valmis kooli fuajee kujunduse projekt, mille elluviimine nõuab suuri rahalisi ressursse.

Kunstnik Veiko Veski kujundas koolile ka uue lipu, mille õnnistamine toimus 13. juunil 2022 õppeaasta lõpuaktusel. Õpilased said ülevaate kooli lipu ajaloost ja selgeks sai vajadus uue lipu kasutusele võtmisest

KOOLI LIPU LUGU

Kui Parksepa 9-klassilisest põhikoolist sai 1989. aastal Parksepa Keskkool, siis tuli hakata uuendama ka kooli sümboolikat. Jutt käis esialgu ainult koolile lipu tellimisest, sest seni polnud koolil lippu olnud.

Tolleaegse koolidirektori Viktor Puolakaineni meenutuste kohaselt alustati koolile lipu kavandamist 1990/1991. õppeaastal. Koolis korraldati lipukavandite konkurss, milles osalesid nii õpilased kui ka õpetajad. Saadud kavanditega mindi 1991. aasta talvel Tartu Kunstitoodete Kombinaati. See oli asutus, mis täitis riiklikke tellimusi ja teostas asutuste ning avalike ruumide kujundustöid. Sealne kunstnik tutvus kavanditega, täiendas neid ja seal see lipp ka valmis õmmeldi.

Lipul kujutatut selgitas Viktor Puolakainen järgmiselt: ”Tegemist on Lõuna-Eesti kuplilise maastikuga, mis sümboliseerib kooli asukohta. Värvid sinine, must ja valge - Eesti Vabariigi rahvusvärvid - sobisid kunstniku arvates hästi kooli lipule. Nende värvidega sobitati ka roheline mägi”.

Sellisena esindas see lipp meie kooli 31 aastat. See on pikk aeg ja on selge, et aegade jooksul tuhmusid nii värvid lipul kui halvenes ka lipu väljanägemine.

See oligi peamine põhjus, miks alustati arutelusid koolile uue lipu tellimise teemal. Koolimuuseumi juhatajana tegin ettepaneku kasutada kooli uuel lipul meie kooli uut logo, mis oli kasutusele võetud 2019. aastal. Palusin kunstnik Veiko Veskil osaühingust Sigrimigri pakkuda uue lipu kavandid. Kooli õppenõukogu ja õpilasesindus tegid valiku kooli uue lipu kujundamiseks.

Kooli uue lipu kirjeldus on järgmine: lipu roheline taust sümboliseerib kooli asukohta looduse keskel. Lipu keskel on kooli logo, mille kavandas meie kooli vilistlane Paula Repp. Logo tegemisel võeti aluseks kooli allee ja peauks, mis iseloomustavad kooli üldiselt - looduskeskne ja sõbralik paik, kus kasvada paremaks ja targemaks inimeseks. Rohelisel taustal on kirjutatud valge värviga Parksepa Keskkool. Lipu tagumisel poolel valgel taustal on ringikujuliselt kuus sõna, mis sümboliseerivad meie kooli väärtusi - traditsioonid, ausus, turvalisus, hoolivus, avatus, koostöö.

Soovime meie kooli lipule pikka iga, sest kooli lipp väärib austust ja lugupidamist meie kõigi poolt.

Vana kooli lipp on kenasti kokku volditud ja antud hoiule kooli muuseumi.

MEIST KIRJUTATI 

Koolimuuseumi tegevuse üheks ülesandeks on ka info kogumine meie kooli tegemiste kohta ajakirjandusest.

Ajaleht Võru Valla Teataja edastas mitmesuguseid uudiseid meie koolielust ajavahemikul september 2021 kuni august  2022:

Ajalehe Võrumaa Teataja uudiseid meie koolist ajavahemikul september 2021 kuni august 2022:

Kokkuvõtte koostas Malle Puolakainen
koolimuuseumi juhataja

30. november 2022

Õppeaasta  2020/2021 koolimuuseumis

I KOOLI SÜNNIPÄEVA ETTEVALMISTAMINE JA LÄBIVIIMINE


Põhirõhk koolimuuseumi töös oli kooli 145. aastapäeva ettevalmistamisel  ja läbiviimisel.

Olukord vabariigis oli 2020. a sügisel üpriski keeruline, sest koroonapiirangud ei lubanud suuri kogunemisi korraldada, kuid kooli sünnipäeva tähistamine ära ei jäänud.


II MUUSEUMITUNNID:


Jätkuvalt oli koolimuuseumi töös oluline 5. klassi õpilaste vanade asjade näitus, sest õpilased tutvustasid muuseumitundides asjade lugusid algklassidele.

 

III KOOLI AASTARAAMAT NR 1


Koolimuuseumi töö kooli ajaloo jäädvustamisel omandas sel aastal uue vormi, sest valmis kooli aastaraamat 2019 2020.  õppeaasta kohta. 

Sellega on meie kooli ajaloo erinevad etapid leidnud jäädvustamist järgnevates väljaannetes:IV  INFO KOGUMINE AJAKIRJANDUSEST TEEMAL “MEIST KIRJUTATAKSE“


V  LOOD MEIE KOOLI VILISTLASTEST AJAKIRJANDUSES


VI JÄTKUTEGEVUS  KOOLI AJALOO JÄÄDVUSTAMISEL :

Õppeaasta  2019/2020 koolimuuseumis

I KOGUMIKUD / ÜLEVAATED


      1.1. Kogumik “100 fakti Parksepa kooli ajaloost “ (2019 )

      1.2. Kooli ajaloo leheküljed kooli kodulehel aastatest 1875 - 2019

      1.3. Faktoloogiline materjal kooli kodulehel teemal “Parksepa Keskkooli tegemised 1989 - 2019 “

       1.4. Album “Kooli töötajate soovid kooli 145. sünnipäevaks “

       1.5. Materjali kogumine uute stendide koostamiseks kooli ajaloost ja tänapäevast

       1.6.Õpilasalmanahhi “Lapsemaa “ 8.osa koostamine

       1.7. Mapi “Abituriendid mõtisklevad - 29. lend 2019.a. “ materjali kogumine koostöös klassijuhatajatega

       1.8. Mapi koostamine rubriigist “Huvitav õpilane - Hellika Otsar “


II  ÜRITUSED


      2.1. Tänuüritus meie kooli kollektiividele, kes osalesid 2019.a. juubelipeol Tallinnas ( 2019. oktoober )

      2.2. VI Õpilaskonverents, mis oli pühendatud kooli 145. aastapäevale (2020. veebruar )

      2.3. 5. klassi õpilaste näitus “ Vanad asjad meie kodus “ ( 2019. sügis )

      2.4. Rändnäitus “Inimõigused NSVL-s ja ENSV - s” (2019. aprill)

      2.5. Osalemine L. Koidula luulekonkursil Võru Kreutzwaldi muuseumis (2019. veebruar )

      2.6. Ettekanne kooli emakeelepäeval (14.märts 2019.)

      2.7. Muuseumitunnid 1, 4, 10 klassi õpilastele

      2.8. Uurimistöö “Meie pere harrastused “ (Johannes Gross 11 kl. )juhendamine (2020. märts )


III  JÄTKUTEGEVUS 


     3.1. Info kogumine kooli vilistlaste kohta, eriti kuld - hõbemedalitega lõpetanute kohta.

     3.2. Materjali kogumine ajakirjandusest teemal “ Meist kirjutatakse “

            Ajalehes “Võrumaa Teataja “ avaldatud info meie koolist ajavahemikul september 2019 - september 2020 ;

Muud allikad :

Lood meie kooli vilistlastest:

     3.3. Mälestuste kogumine kooli endistelt õpilastelt ja õpetajatelt

     3.4. Faktoloogilise materjali kogumine koolielu sündmustest aastate kaupa

     3.4.Muuseumi kroonika koostamine.


Parksepa Keskkooli põhimääruses (vastu võetud 1.septembril 2018 ) on sätestatud ainekomisjonide tegevus järgmiselt :


Parksepa Keskkoolis oli 2019 / 2020 õppeaastal moodustatud järgmised ainekomisjonid (direktori käskkiri 19.september nr.1-1/14 ) :


Parksepa Keskkooli põhimääruses (vastu võetud 1.septembril 2018 ) on sätestatud kooli eelarve kohta järgmised põhimõtted :


Kooli arengukavas aastateks 2018 - 2025 on kooli eelarve temaatika sätestatud pealkirja all “Ressurrsside juhtimine “ :