Kooli muuseum

Õppeaasta 2019/2020 koolimuuseumis

I KOGUMIKUD / ÜLEVAATED


1.1. Kogumik “100 fakti Parksepa kooli ajaloost “ (2019 )

1.2. Kooli ajaloo leheküljed kooli kodulehel aastatest 1875 - 2019

1.3. Faktoloogiline materjal kooli kodulehel teemal “Parksepa Keskkooli tegemised 1989 - 2019 “

1.4. Album “Kooli töötajate soovid kooli 145. sünnipäevaks “

1.5. Materjali kogumine uute stendide koostamiseks kooli ajaloost ja tänapäevast

1.6.Õpilasalmanahhi “Lapsemaa “ 8.osa koostamine

1.7. Mapi “Abituriendid mõtisklevad - 29. lend 2019.a. “ materjali kogumine koostöös klassijuhatajatega

1.8. Mapi koostamine rubriigist “Huvitav õpilane - Hellika Otsar “


II ÜRITUSED


2.1. Tänuüritus meie kooli kollektiividele, kes osalesid 2019.a. juubelipeol Tallinnas ( 2019. oktoober )

2.2. VI Õpilaskonverents, mis oli pühendatud kooli 145. aastapäevale (2020. veebruar )

2.3. 5. klassi õpilaste näitus “ Vanad asjad meie kodus “ ( 2019. sügis )

2.4. Rändnäitus “Inimõigused NSVL-s ja ENSV - s” (2019. aprill)

2.5. Osalemine L. Koidula luulekonkursil Võru Kreutzwaldi muuseumis (2019. veebruar )

2.6. Ettekanne kooli emakeelepäeval (14.märts 2019.)

2.7. Muuseumitunnid 1, 4, 10 klassi õpilastele

2.8. Uurimistöö “Meie pere harrastused “ (Johannes Gross 11 kl. )juhendamine (2020. märts )


III JÄTKUTEGEVUS


3.1. Info kogumine kooli vilistlaste kohta, eriti kuld - hõbemedalitega lõpetanute kohta.

3.2. Materjali kogumine ajakirjandusest teemal “ Meist kirjutatakse “

Ajalehes “Võrumaa Teataja “ avaldatud info meie koolist ajavahemikul september 2019 - september 2020 ;

 • Parksepa Keskkool sai spordiväljakuga uue uhke sportimisvõimaluse juurde (17.sept. 2019 )

 • Laheda koolipäeva muljed -üle-eestilise noortekonverentsi muljeid vahendab Emil Anistsenko (5.dets. 2019 )

 • Koolikiusamist kohtab igas koolis - direktor Ilmar Kessemanni arvamused (14.sept. 2019)

 • Ajalehes “Võru Valla teataja “ avaldatud info meie koolist ajavahemikul september 2019 - september 2020:

 • Õpetajate päeva puhul tunnustas vald meie kooli õpetajaid - Katrin Kullo, Merle Mändmets

 • Parksepa Keskkooli uus visuaalne identiteet - uus kooli logo kooli 144.sünnipäeval

 • Sädeinimesed - Parksepa line-tantsijad, Liia Luik

 • Parksepa Keskkooli õpilased Ventspilsis IT võistlustel

 • Parksepa korvpall - osalemine Eesti mikro meistrivõistlustel

 • Aasta sportlane - Marco Kinsigo

 • Võru valla tulevikulootus - meie põhikooli vilistlane Annika Jaakson

 • Võru valla koolidesse luuakse projekti toel paindlikud õppimisvõimalused -Parksepa Keskkooli ronimissein, inva WC-d hariduslike erivajadustega lastele

Muud allikad :

 • Euroscola tulemused - videokonkursi “Mida teha plastpakendiga?” võitjate hulgas ka meie kool, autasuks saadi sõit Strasbourgi (Euroopa Parlamendi Büroo infoleht 21.okt 2019 )

 • Ratas arutas Võrumaal ettevõtluse arendamist ja kriisidega toimetulekut - esinemine koolis 10 - 12 klassi õpilastele (ajaleht “Kesknädal “6.märts 2020)

Lood meie kooli vilistlastest:

 • Diana Leenurm (Rohtlaan ) - Kanepi Gümnaasiumi direktor (“Lõunaleht “ 19.märts 2020)

 • Mona - Lisa Evestus - Võrumaale tagasitulija ( “Võrumaa Teataja “, 28.juuli 2020 )

 • Kaisa Niilo (Peedosaar ) - Parksepa Keskkooli noorkotkaste ja kodutütarde juht (“Võrumaa Teataja “ 7.august 2020 )

 • Triinu Kärbla (Soosaar ) - Võru kesklinna kooli õpetaja (“ Võrumaa Teataja “, 28.august 2020 )

 • Jane Ermel - kaitseväkke aega teenima (“Võrumaa Teataja “, 14.juuli 2020 )

 • Ove Palo - Võru Toidupanga koordinaator( “Võrumaa Teataja “ 26.juuni 2020)

 • Tõnis Kattai -sõiduõpetaja (“ Võrumaa Teataja “ 24.august 2019 )

 • Triinu Pungits - tekstiili -ja moekunstnik (Võrumaa kodulooline sünnipäevakalender 2020 )

3.3. Mälestuste kogumine kooli endistelt õpilastelt ja õpetajatelt

3.4. Faktoloogilise materjali kogumine koolielu sündmustest aastate kaupa

3.4.Muuseumi kroonika koostamine.


Parksepa Keskkooli põhimääruses (vastu võetud 1.septembril 2018 ) on sätestatud ainekomisjonide tegevus järgmiselt :

 • Ainekomisjonid moodustab ja töökorra kehtestab kooli direktor

 • Ainekomisjonid tegutsevad vastavalt õppeaastaks koostatud tööplaanile

 • Ainekomisjonid tegelevad kooli arendustegevusega, ainealase metoodilise tööga, korraldavad aineolümpiaade ja teisi õpilasüritusi


Parksepa Keskkoolis oli 2019 / 2020 õppeaastal moodustatud järgmised ainekomisjonid (direktori käskkiri 19.september nr.1-1/14 ) :

 • algklasside ja oskusainete ainekomisjon

 • matemaatika ja ajaloo ainekomisjon

 • loodusainete ainekomisjon

 • kehalise kasvatuse ainekomisjon

 • tugispetsialistide ainekomisjon

 • tervisenõukogu

 • emakeele ja võõrkeele ainekomisjon


Parksepa Keskkooli põhimääruses (vastu võetud 1.septembril 2018 ) on sätestatud kooli eelarve kohta järgmised põhimõtted :

 • Kooli eelarve tulud moodustuvad riigi - ja valla eelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest, kooli ruumide renditulust vasatavalt kooli pidaja poolt kehtestatud hinnakirjale

 • Kooli eelarve projekti kohta annab arvamuse kooli hoolekogu vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korra kohaselt

 • Kooli eelarve kinnitab vallavolikogu

 • Kooskõlastatult hoolekoguga otsustab kool eelarveliste palgavahendite kasutamise eelarveaasta lõpus


Kooli arengukavas aastateks 2018 - 2025 on kooli eelarve temaatika sätestatud pealkirja all “Ressurrsside juhtimine “ :

 • Toimub läbi iga-aastase eelarve, mille koostamisel arvestatakse eelmise majandusaasta tulemusi, kooli arengukava, eesmärke ja vajadusi

 • Materiaaltehnilise baasi arendamisel lähtutakse õpikeskkonna arendamisest, ressursse kasutatakse tõhusalt ja säästlikult

 • Ergonoomilise õppekeskkonna loomine