Kooli muuseum

Õppeaasta 2021/2022 koolimuuseumis

Parksepa Keskkooli koolimuuseum tegutseb 2004.aastast. See asutus on loodud selleks, et koguda, säilitada ja eksponeerida kooli ajalugu kajastavaid materjale :

 • fotod koolielu sündmustest ja lõpetajatest

 • sündmuste kirjeldused mappidena

 • õpetajate ja vilistlaste mälestused

 • vanad õpikud ja koolitarbed

 • tehnilised õppevahendid

 • kooli meened

 • koolile kingitud mälestusesemed

 • kroonikad ja raamatud kooli ajaloo erinevatest perioodidest ja sündmustest

 • kooli teemal kirjutatud uurimistööd

 • õpetajatest kirjutatud uurimistööd

 • ülevaated koolis läbiviidud projektidest ja nende juhendajatest

Igal õppeaastal on koolimuuseumi tegevuse aluseks tööplaan, mille koostamisel tuleb arvesse võtta kooli arengukavas ja kooli üldtööplaanis kavandatud suuniseid.

Nii oli 2021 /2022 õ.a. tegevusplaanis kajastatud tegevusi , mida saame käsitleda jätkutegevusena koolimuuseumi töös :

 • 11.klassi kahe õpilase uurimistöö juhendamine: Johanna Gross “Reamehest staabiveebliks isa Andrus Grossi näitel” ja Olimar Ossi töö “Meie perekonna elu Poolas seoses isa Ojar Ossi välisteenistusega NATO Kirdekorpuse staabis aastatel 2015 - 2018 “.Õpilaste tööd valmisid õigeaegselt ja pälvisid kaitsmisel väga hea ja hea hinde.

 • 12.klassi õpilaste mälestuste kogumine kolme keskkooliaasta kohta

 • mappide koostamine eriliselt andekate ja huvitavate õpilaste kohta .(Viktoria Misnik - 9.klass., Marco Kindsigo - 12 klass)

 • info kogumine ajakirjandusest kooli ja vilistlaste kohta

 • muuseumitundide läbiviimine kooli ajaloo teemal 10.klassile, koolis viibivatele Ukraina õpilastele ja õpetajale, külalistele Hispaaniast Erasmus+ programmi raames

 • materjali kogumine kooli aastaraamatu nr.2 väljaandmiseks. Raamatu esitlus toimus 25,veebruaril 2022.aastal kooli õppenõukogus .

 • mappide koostamine koolielu sündmustest : “Projekt Erasmus + meie koolis “, “Kooli lipu lugu “, “Tänuüritus ametist lahkuvale direktorile “, “Mini õpilaskonverents 2022 “

NÄITUSED; ÜRITUSED

5.klassi õpilaste vanade asjade näitus ja vastavad muuseumitunnid algklasside õpilastele.

Uueks ettevõtmiseks oli 5 klassi õpilaste uurimistööde “Minu elulugu “ pidulik esitlemine kooli aulas. Sellest sündis ettevõtmine, mida saame nimetada mini õpilaskonverentsiks.

Uueks väljakutseks koolimuuseumi töös oli koostöö kunstnik Veiko Veskiga kooliruumide kaasaegsemaks kujundamiseks. Valmis kooli fuajee uus kujunduse projekt,, mille elluviimine nõuab suuri rahalisi ressursse.

Kunstnik Veiko Veski kujundas koolile ka uue lipu, mille õnnistamine toimus 13.juunil 2022.aastal õppeaasta lõpuaktusel. Õpilased said ülevaate kooli lipu ajaloost ja selgeks sai vajadus uue lipu kasutusele võtmisest

KOOLI LIPU LUGU.

Kui Parksepa 9-klassilisest põhikoolist sai 1989.aastal Parksepa Keskkool, siis tuli hakata uuendama ka kooli sümboolikat. Jutt käis esialgu ainult koolile lipu tellimisest, sest seni polnud koolil lippu olnud.

Tolleaegse kooli direktori Viktor Puolakaineni meenutuste kohaselt alustati koolile lipu kavandamist 1990 /1991.õppeaastal .Koolis korraldati lipukavandite konkurss, milles osalesid nii õpilased kui õpetajad. Saadud kavanditega mindi 1991.aasta talvel Tartu Kunstitoodete Kombinaati. See oli asutus, mis täitis riiklikke tellimusi ja teostas erinevate asutuste ning avalike ruumide kujundustöid. Sealne kunstnik tutvus kavanditega, täiendas neid ja seal see lipp ka valmis õmmeldi..

1.septembril 1991.aastal algas uus õppeaasta keskkooli uue juurdehituse avamisega ning seal õnnistati ka kooli uus lipp. Seda tegi vilistlane kirikuõpetaja Jüri Pallo.

Lipul kujutatut selgitas Viktor Puolakainen järgmiselt :” Tegemist on Lõuna - Eesti kuplilise maastikuga, mis sümboliseerib kooli asukohta. Värvid - sinine,must ja valge - olid tollal Eesti Vabariigi rahvusvärvid ning kunstniku arvates sobisid need hästi kooli lipule. Nende värvidega sobitati ka roheline mägi.”

Sellisena esindas see lipp meie kooli 31 aastat. See on pikk aeg ja on selge, et aegade jooksul tuhmusid nii värvid lipul kui halvenes ka lipu väljanägemine.

See oligi peamine põhjus, miks alustati arutelusid koolile uue lipu tellimise teemal. Koolimuuseumi juhatajana tegin ettepaneku kasutada kooli uuel lipul meie kooli uut logo, mis oli kasutusele võetud 2019.aastal. Palusin kunstnik Veiko Veskil osaühingust Sigri / migri pakkuda uue lipu kavandid. Kooli õppenõukogu ja õpilasesindus tegid valiku kooli uue lipu kujundamiseks.

Kooli uue lipu kirjeldus on järgmine : lipu roheline taust sümboliseerib kooli asukohta looduse keskel. Lipu keskel on kooli logo, mille kavandas meie kooli vilistlane Paula Repp. Logo tegemisel võeti aluseks kooli allee ja peauks, mis iseloomustavad kooli üldiselt - looduskeskne ja sõbralik paik, kus kasvada paremaks ja targemaks inimeseks. Rohelisel taustal valgega on kirjutatud sõna - Parksepa Keskkool. Lipu tagumisel poolel valgel taustal on ringikujuliselt kuus sõna, mis sümboliseerivad meie kooli väärtusi - traditsioonid, ausus, turvalisus, hoolivus, avatus, koostöö.

Soovime meie kooli lipule pikka iga, sest kooli lipp väärib austust ja lugupidamist meie kõigi poolt.

Vana kooli lipp on kenasti kokku volditud ja antud hoiule kooli muuseumis.

MEIST KIRJUTATI

Koolimuuseumi tegevuse üheks ülesandeks on ka info kogumine meie kooli tegemiste kohta ajakirjandusest.

Ajaleht Võru Valla Teataja edastas mitmesuguseid uudiseid meie koolielust ajavahemikul september 2021 kuni august 2022.:

26 juunil 2021.aastal avati Parksepa Keskkooli ees pink Helgi Noormetsale - meie kooli kauaaegsele õpetajale, ajakirjanikule, muusikule, kogukonnaelu edendajale, Võru valla aukodanikule ja Võru maakonna vapimärgi omanikule

Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Margus Koor kirjutas Parksepa Keskkooli spordisaavutustest

Kooli haridustehnoloog Ene Veberson kirjutas loo “ERASMUS pluss “ programmi tegemistest ,sest kooli külastasid õpetajad Hispaaniast Samuti leidis kajastamist meie kooli juhtkonna vastukülaskäik Baskimaale..

27.novembril 2021.aastal tunnustas Võru vald oma sädeinimesi. Aasta nooreks nimetati Parksepa Keskkooli 11klassi õpilane Nele Jõgeva

Tänukirja kodanikupäeva puhul pälvis õpetaja Sirje Hütt kui motivaator spordivaldkonnas

2021.aasta isa oli meie kooli vilistlane Mihkel Matsin

Võru vallaraamatukogu direktor Marika Kraani kirjutas loo teemal “Tuntud inimene raamatukogus”,kus saime tutvuda meie kooli vilistlase Tõnis Lepa tegemistega

Võru valla avalike suhete spetsialist Birgit Pettai andis ülevaate Parksepa noortekeskuse avamisest .Sündmus vääris mainimist, sest oli ju Parksepa kooli punane maja seisnud renoveerimise ootel väga kaua aega.

Vabariigi aastapäeval tunnustati Võru valla kodanikke. Aasta hariduselu edendaja laureaadiks sai kooli haridustehnoloog Ene Veberson

Ajaleht Võrumaa Teataja uudiseid meie koolist ajavahemikul september 2021 kuni august 2022:

Reporter Kadi Annom kirjutas loo pealkirjaga “Parksepa, Vastseliina ,Kanepi gümnasistid sõdurielu proovimas “,kus juttu oli riigikaitse laagri korraldamisest.

Info sellest,kuidas Parksepa Keskkool on võistlustules aasta kooli tiitli nimel ning meie kool jõudis sellel konkursil kolmandale kohale.

Reporter Kadi Annomi lugu “Põhikooli lapsed tutvusid kunstiga tunnetamise kaudu”. Saime teada, kuidas kooli 4b klassi õpilased veetsid kunstiõpetuse tunnid Liiva -ATE galeriis

Uudis sellest,kuidas Parksepa Keskkooli õppeaasta lõpuaktusel sai õnnistuse uus koolilipp.

Kokkuvõtte koostas Malle Puolakainen
koolimuuseumi juhataja

30.november 2022.a

Õppeaasta 2020/2021 koolimuuseumis

I KOOLI SÜNNIPÄEVA ETTEVALMISTAMINE JA LÄBIVIIMINE


Põhirõhk koolimuuseumi töös oli kooli 145.aastapäeva ettevalmistamine ja läbiviimine.

Olukord vabariigis oli 2020.a. sügisel üpriski keeruline , sest koroonapiirangud ei lubanud suuri kogunemisi korraldada, kuid kooli sünnipäeva tähistamine ära ei jäänud .

 • Koostati põhjalik stend kooli ajaloo kohta. Kajastamist leidsid tähtsündmused kooli ajaloos, koolijuhtide osa kooli arendamisel, arve ja fakte koolielust erinevatel ajalooperioodidel

 • Koostöös aineõpetajate ja klassijuhatajatega valmis õpilasalmanahh “Lapsemaa “ VIII osa

 • Materjalide kogumine kooli ajaloost kooli kodulehel, et abistada klassijuhatajaid temaatiliste tundide läbiviimisel

 • Videoprogrammi koostamine, mis tuli esitlemisele kõikides klassides 15.oktoobril. Tegemist oli virtuaalse aktusega.

 • Õnnitluskaardi koostamine klassidele kooli sünnipäevaks.

 • Albumi koostamine õpetajate soovidest koolile sünnipäeva puhul


II MUUSEUMITUNNID:


Jätkuvalt oli koolimuuseumi töös oluline 5.klassi õpilaste vanade asjade näitus, sest õpilased tutvustasid muuseumitundides asjade lugusid algklassidele.

III KOOLI AASTARAAMAT NR.1


Koolimuuseumi töö kooli ajaloo jäädvustamisel omandas sel aastal uue vormi , sest valmis kooli aastaraamat 2019 / 2020 õppeaasta kohta.

Sellega on meie kooli ajaloo erinevad etapid leidnud jäädvustamist erinevates väljaannetes :

 1. Põhikooli periood 1875 - 1989 on põhjalikult käsitletud Ilme Vahtra raamatutes “Kodukandi radadel “1.ja 2.osa

 2. Periood 1989 - 2019 on faktoloogilise materjalina avaldatud kooli kodulehel ja paberkandjal kooli muuseumis

 3. Alates 2019.aastast otsustasime kooli ajaloo jäädvustada õppeaastate kaupa kooli aastaraamatuna.


IV INFO KOGUMINE AJAKIRJANDUSEST TEEMAL “ MEIST KIRJUTATAKSE “


 • 9.klassi õpilane Marie Martine Lupp pälvis Ilon Wiklandi noore kunstniku preemia (Võrumaa Teataja, 13.02.2021 )

 • Info kooli tegemistest ajavahemikul 28.mai -3 juuni 2021 (Võrumaa Teataja ):1.klassi õpilaste õuesõppetunnid “Metsloomade olümpiaad “; 8.klassi õpilased RMK Pähni looduskeskuses õppekäigul; õpilasesinduse matk Kublitsa järve äärde .

 • Info kooli tegemistest 9 - 15. aprill 2021 (Võrumaa Teataja ) : 3.a. klassi õpilased tõid koolimajja lindude pesakastid, mis pandi üles kooli territooriumile ; abitureintidele korraldati virtuaalne tutipäev; koolipäeviku konkurss; Kooli aastaraamatu esitlus kooli juhtkonnale ; õpilaste edukas esinemine Beethoveni 250.aastapäevale pühendatud viktoriinis ; Tooliteatri etlusvõistlustel sa laureaadiks Kertu Haak ;

 • Parksepa Keskkooli direktori info 10.klassi astujatele ( Võrumaa Teataja 25.märts 2021 )

 • Parksepa Keskkool sai väliõppeklassi rajamiseks 5000 eurot regionaalse investeeringu rahadest (Võrumaa Teataja 5,dets, 2020 )

 • Parksepa Keskkooli õpilased osalesid töövarjupäeval (Võrumaa Teataja 5.november 2020 )

 • Liikuma Kutsuva Kooli koolituspäev kooli töötajatele ( Võrumaa Teataja, 28.november, 2020.

 • Alustati Parksepa noortekeskuse ehitustöödega ( Võru Valla Teataja, oktoober 2020)

 • Parksepa Keskkool on liikuma kutsuv kool ( Võru Valla Teataja, sept. 2020 )

 • Võru Vallavalitsus tunnustas õpetajaid - aasta kooliõpetaja Mariina Kõrs (oktoober 2020. )

 • Parksepa Keskkool on suutnud säilitada oma traditsioone - direktor Ilmar Kesselmanni intervjuu kooli 145. sünnipäeva puhul ), Võru Valla Teataja ,november 2020 )

 • Parksepa ELO osales “Tark mees taskus “ koolitusel (Võru Valla Teataja , november 2020 )

 • Ülevaade Võru valla 2020.a. projektidest ja investeeringutest , peatükk “Haridusasutused “ (Võru Valla Teataja ,jaanuar 2021)

 • Parksepa Keskkooli õpilased osalesid animafestivalil (Võru Valla Teataja, jaanuar 2021)

 • Digikultuuriaasta lõpp kujunes Parksepa Keskkoolis edukaks (Võru Valla Teataja, jaanuar 2021 )

 • Parksepa Keskkool osaleb EOK pilootprojektis ( Võru Valla Teataja , mai 2021 )

 • Valmis Parksepa Keskkooli esimene aastaraamat ( Võru Valla Teataja , mai 2021 )

 • Parksepa Keskkooli noored osalesid vabariiklikus laagris (Võru Valla Teataja , mai 2021 )


V LOOD MEIE KOOLI VILISTLASTEST AJAKIRJANDUSES


 • Mihkel Matsin - OÜ Valga Puu juhatuse liige (Võru Linna Leht, märts 2021 )

 • Kaia Raudsepp - Margus Karu noortekirjanduse auhinna võitja (Võrumaa Teataja, 24.aprill 2021 )

 • Kristo Pillman - Võru Realiseerimiskeskuse juhataja (Võrumaa Teataja, 15.mai 2021 )

 • Sander Breidaks - Võru Kreutzwaldi kooli töö-ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (Võrumaa Teataja, 29.aprill 2021 )

 • Hille Kesa - Sõmerpalu Lepatriinu lasteaia direktor (Võrumaa Teataja, 29.aprill 2021 )

 • Kärt Jaarma - Põllumajandus ja toiduameti loomatervise -ja heaoluosakonna peaspetsialist (ajaleht “Jahimees, aprill 2021 )

 • Margus Soome - Võru Kesklinna Kooli kehalise kasvatuse õpetaja, KIVA tiimi liige (Võrumaa Teataja, 12.detsember 2020 )

 • Anneli Ott - Eesti Vabariigi kultuuriminister (arvukad sõnavõtud ja arvamused ajakirjanduses 2021. a. )

 • Diana Leenurm (endine nimi Rohtla ) - Kanepi Gümnaasiumi direktor (Lõuna - Eesti Postimees, 10.mai 2021 )

 • Raina Karu - Võrumaa aasta lasteaiaõpetaja ( Võru Valla Teataja, november 2020 )

 • Karel Kutsar - motokrossil tiitel “Eesti liivakuningas “ (Võrumaa Teataja , 26.august 2021 )

 • Kaarel Vettik - OÜ Tuuletark omanik ja väikelaevajuht ( Võrumaa Teataja , 22.oktoober 2020 )

 • Silva Kalamees - StesSi Lillede juhataja (Võrumaa Teataja , 10.märts 2020. )

 • Margus Jõõger - AS Eesti teed Võrumaa Teede hooldaja, (Võrumaa Teataja, 20.oktoober 2020 )


VI JÄTKUTEGEVUS KOOLI AJALOO JÄÄDVUSTAMISEL :

 • kogumikud “ Abituriendid mõtisklevad “, “Huvitavad õpilased meie koolis “

 • mappide valmistamine koolielu erinevate sündmuste kohta

 • mälestuste kogumine endistelt õpilastelt ja õpetajatelt

Õppeaasta 2019/2020 koolimuuseumis

I KOGUMIKUD / ÜLEVAATED


1.1. Kogumik “100 fakti Parksepa kooli ajaloost “ (2019 )

1.2. Kooli ajaloo leheküljed kooli kodulehel aastatest 1875 - 2019

1.3. Faktoloogiline materjal kooli kodulehel teemal “Parksepa Keskkooli tegemised 1989 - 2019 “

1.4. Album “Kooli töötajate soovid kooli 145. sünnipäevaks “

1.5. Materjali kogumine uute stendide koostamiseks kooli ajaloost ja tänapäevast

1.6.Õpilasalmanahhi “Lapsemaa “ 8.osa koostamine

1.7. Mapi “Abituriendid mõtisklevad - 29. lend 2019.a. “ materjali kogumine koostöös klassijuhatajatega

1.8. Mapi koostamine rubriigist “Huvitav õpilane - Hellika Otsar “


II ÜRITUSED


2.1. Tänuüritus meie kooli kollektiividele, kes osalesid 2019.a. juubelipeol Tallinnas ( 2019. oktoober )

2.2. VI Õpilaskonverents, mis oli pühendatud kooli 145. aastapäevale (2020. veebruar )

2.3. 5. klassi õpilaste näitus “ Vanad asjad meie kodus “ ( 2019. sügis )

2.4. Rändnäitus “Inimõigused NSVL-s ja ENSV - s” (2019. aprill)

2.5. Osalemine L. Koidula luulekonkursil Võru Kreutzwaldi muuseumis (2019. veebruar )

2.6. Ettekanne kooli emakeelepäeval (14.märts 2019.)

2.7. Muuseumitunnid 1, 4, 10 klassi õpilastele

2.8. Uurimistöö “Meie pere harrastused “ (Johannes Gross 11 kl. )juhendamine (2020. märts )


III JÄTKUTEGEVUS


3.1. Info kogumine kooli vilistlaste kohta, eriti kuld - hõbemedalitega lõpetanute kohta.

3.2. Materjali kogumine ajakirjandusest teemal “ Meist kirjutatakse “

Ajalehes “Võrumaa Teataja “ avaldatud info meie koolist ajavahemikul september 2019 - september 2020 ;

 • Parksepa Keskkool sai spordiväljakuga uue uhke sportimisvõimaluse juurde (17.sept. 2019 )

 • Laheda koolipäeva muljed -üle-eestilise noortekonverentsi muljeid vahendab Emil Anistsenko (5.dets. 2019 )

 • Koolikiusamist kohtab igas koolis - direktor Ilmar Kessemanni arvamused (14.sept. 2019)

 • Ajalehes “Võru Valla teataja “ avaldatud info meie koolist ajavahemikul september 2019 - september 2020:

 • Õpetajate päeva puhul tunnustas vald meie kooli õpetajaid - Katrin Kullo, Merle Mändmets

 • Parksepa Keskkooli uus visuaalne identiteet - uus kooli logo kooli 144.sünnipäeval

 • Sädeinimesed - Parksepa line-tantsijad, Liia Luik

 • Parksepa Keskkooli õpilased Ventspilsis IT võistlustel

 • Parksepa korvpall - osalemine Eesti mikro meistrivõistlustel

 • Aasta sportlane - Marco Kinsigo

 • Võru valla tulevikulootus - meie põhikooli vilistlane Annika Jaakson

 • Võru valla koolidesse luuakse projekti toel paindlikud õppimisvõimalused -Parksepa Keskkooli ronimissein, inva WC-d hariduslike erivajadustega lastele

Muud allikad :

 • Euroscola tulemused - videokonkursi “Mida teha plastpakendiga?” võitjate hulgas ka meie kool, autasuks saadi sõit Strasbourgi (Euroopa Parlamendi Büroo infoleht 21.okt 2019 )

 • Ratas arutas Võrumaal ettevõtluse arendamist ja kriisidega toimetulekut - esinemine koolis 10 - 12 klassi õpilastele (ajaleht “Kesknädal “6.märts 2020)

Lood meie kooli vilistlastest:

 • Diana Leenurm (Rohtlaan ) - Kanepi Gümnaasiumi direktor (“Lõunaleht “ 19.märts 2020)

 • Mona - Lisa Evestus - Võrumaale tagasitulija ( “Võrumaa Teataja “, 28.juuli 2020 )

 • Kaisa Niilo (Peedosaar ) - Parksepa Keskkooli noorkotkaste ja kodutütarde juht (“Võrumaa Teataja “ 7.august 2020 )

 • Triinu Kärbla (Soosaar ) - Võru kesklinna kooli õpetaja (“ Võrumaa Teataja “, 28.august 2020 )

 • Jane Ermel - kaitseväkke aega teenima (“Võrumaa Teataja “, 14.juuli 2020 )

 • Ove Palo - Võru Toidupanga koordinaator( “Võrumaa Teataja “ 26.juuni 2020)

 • Tõnis Kattai -sõiduõpetaja (“ Võrumaa Teataja “ 24.august 2019 )

 • Triinu Pungits - tekstiili -ja moekunstnik (Võrumaa kodulooline sünnipäevakalender 2020 )

3.3. Mälestuste kogumine kooli endistelt õpilastelt ja õpetajatelt

3.4. Faktoloogilise materjali kogumine koolielu sündmustest aastate kaupa

3.4.Muuseumi kroonika koostamine.


Parksepa Keskkooli põhimääruses (vastu võetud 1.septembril 2018 ) on sätestatud ainekomisjonide tegevus järgmiselt :

 • Ainekomisjonid moodustab ja töökorra kehtestab kooli direktor

 • Ainekomisjonid tegutsevad vastavalt õppeaastaks koostatud tööplaanile

 • Ainekomisjonid tegelevad kooli arendustegevusega, ainealase metoodilise tööga, korraldavad aineolümpiaade ja teisi õpilasüritusi


Parksepa Keskkoolis oli 2019 / 2020 õppeaastal moodustatud järgmised ainekomisjonid (direktori käskkiri 19.september nr.1-1/14 ) :

 • algklasside ja oskusainete ainekomisjon

 • matemaatika ja ajaloo ainekomisjon

 • loodusainete ainekomisjon

 • kehalise kasvatuse ainekomisjon

 • tugispetsialistide ainekomisjon

 • tervisenõukogu

 • emakeele ja võõrkeele ainekomisjon


Parksepa Keskkooli põhimääruses (vastu võetud 1.septembril 2018 ) on sätestatud kooli eelarve kohta järgmised põhimõtted :

 • Kooli eelarve tulud moodustuvad riigi - ja valla eelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest, kooli ruumide renditulust vasatavalt kooli pidaja poolt kehtestatud hinnakirjale

 • Kooli eelarve projekti kohta annab arvamuse kooli hoolekogu vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korra kohaselt

 • Kooli eelarve kinnitab vallavolikogu

 • Kooskõlastatult hoolekoguga otsustab kool eelarveliste palgavahendite kasutamise eelarveaasta lõpus


Kooli arengukavas aastateks 2018 - 2025 on kooli eelarve temaatika sätestatud pealkirja all “Ressurrsside juhtimine “ :

 • Toimub läbi iga-aastase eelarve, mille koostamisel arvestatakse eelmise majandusaasta tulemusi, kooli arengukava, eesmärke ja vajadusi

 • Materiaaltehnilise baasi arendamisel lähtutakse õpikeskkonna arendamisest, ressursse kasutatakse tõhusalt ja säästlikult

 • Ergonoomilise õppekeskkonna loomine