Teated

HTM infokiri: jõulueelsed piirangud haridusasutustele, noorsootööle, huvitegevusele, täienduskoolitustele

Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning täienduskoolitusele ja täiendõppele kehtivad täiendavad piirangud 14. detsembrist 3. jaanuarini. Ida-Virumaal kehtivad noorsootööle, huviharidusele, huvitegevusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele ülejäänud riigist rangemad piirangud.

Valitsuse korraldus

Kõikide piirangute eesmärk on inimeste vaheliste kontaktide vähendamine, et piirata koroonaviiruse levikut, seetõttu tuleb meeles pidada, et jõulupidusid, kontserte ja koosviibimisi sel perioodil korraldada ei saa.

Alates 1. jaanuarist jätkub haridusasutustes õppetegevus tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta viiruse leviku tõttu teisiti.

Niisamuti kohaldatakse alates 4. jaanuarist huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele enne 14. detsembrit kehtinud piiranguid (kuni 10-liikmelistes gruppides toimuv tegevus), kui valitsus viiruse leviku tõttu teisiti ei otsusta.

Haridusasutuste piirangud

14.–31. detsembrini (kaasa arvatud) on õppijatel keelatud viibida ja liikuda üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppetegevuseks kasutatavates ruumides Õppetööd võib haridusasutuse otsusel jätkata distantsilt. Haridusasutuse töötajad tohivad nimetatud perioodil hoonetes viibida.

Avatuks jäävad:

 • lasteaiad ja -hoiud;

 • koolid, kus enamus õpilasi on tõhustatud või eritoel;

 • õpilaskodud.

Erandid õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibimisel ja liikumisel

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohivad viibida ja liikuda üksnes need õppijad, kes

 • vajavad hariduslikke tugiteenuseid;

 • vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks;

 • sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohib koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Õpilaskodud

Õpilaskodudes on soovitatav hajutada inimeste koosviibimist ja liikumist. Nt liiguvad ja viibivad koos kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Kogunemisi soovitame mitte teha.

Üldhariduskoolid

Koolipidaja võib jätkata õppe korraldamist piiranguid arvestaval viisil. Uuendatud juhised distantsõppe korraldamiseks leiate meie veebilehelt.

Pühade eelsel distantsõppe perioodil soovitame keskenduda õpitu kordamisele ja kinnistamisele, kasutades selleks muuhulgas keskkondi ja materjale, mis õpilasi kodustes tingimustes igapäevaselt ümbritsevad.

Koolipidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul muuta koolivaheaja toimumisaega vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatule. Koos sellega tuleb teha muudatused ka järgnevate koolivaheaegade toimumisaegades, arvestades, et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.

Nõuandeid klassiõhtute ja jõulupidude virtuaalse korraldamise võimalustest jagatakse 11.12 toimuval "Distantsilt targemaks" veebiseminaril.

Üle-eestilised (v.a. Ida-Virumaa) piirangud: noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus, täiendõpe

14. detsembrist 3. jaanuarini (kaasa arvatud) on sisetingimustes toimuv noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud üksnes individuaalselt või kui õpe toimub distantsilt.

Lubatud on näiteks individuaalne tund juhendaja ja juhendatava vahel, kelle tegevus peab olema eraldatud teisest individuaalõppe läbiviijatest.

 • Individuaaltegevuses tuleb juhinduda nn 2+2 reeglist ehk koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.

 • Kontakttegevuses osalejad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

 • Ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast iga kasutamist. Tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Välitingimustes tohib huvihariduses ja huvitegevuses osaleda kuni 10 inimest, kellele lisandub juhendaja või treener. Erand ei kehti Ida-Virumaal, kus tegevused võivad toimuda üksnes individuaalselt.

Piiranguid ei kohaldata puuetega inimeste tegevusele, kuna on vajalik, et puuetega inimestele on huvitegevuses, huvihariduses ning täiendõppel ja täiendkoolitusel tagatud järjepidevus, piisav abi ja tugi.

Ida-Virumaa piirangud: noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe

12. detsembrist kuni 3. jaanuarini (kaasa arvatud) on Ida-Virumaal siseruumides toimuv noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud ainult distantsilt. Välitingimustes võib nimetatud tegevusi läbi viia ka individuaalselt koos juhendajaga.

Piirangut ei kohaldata riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, et tagada vajaliku väljaõppetsükli läbiviimine ning julgeoleku kaitseks rakendatavate isikute valmidus.

Lisainfo:

 • Haridus- ja teadusministeeriumi infotelefonid 5690 0353 ja 5690 0340 ning e-post info@hm.ee.

 • Kõik varem saadetud soovitused ja juhendid leiate meie kodulehelt www.hm.ee/koroona.

 • Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nõu õppetöö korraldamisel telefonil 7350 750. Haridustehnoloogilistes küsimustes palume pöörduda e-postil distantsope@harno.ee. Praktilisi nõuandeid distantsõppeks leiab Haridus- ja Noorteameti veebilehelt.

 • Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiate Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee.

 • Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.


Parksepa Keskkooli õppetöö ja koolielu korraldus koroonaviiruse leviku tingimustes (30.11.2020)

 • Õppetöö toimub tavapäraselt. Nakkusohu kasvades oleme valmis õppetöö vormi muutmiseks (osaliselt e-õppele üleminekuks).

 • Õpilane, kes on liikunud seltskonnas, kus on olnud haigusekandjaid või tema lähikontaksed on nakatunud, jääb koju ja võtab ühendust perearstiga (alaealise puhul võtab perearstiga ühendust lapsevanem või hooldaja). Nõu saab ka perearsti infoliinilt 1220.

 • Kui õpilane on nakatumise kahtluse korral suunatud testimisele, siis ei tohi ta tulla kooli testitulemuse teadasaamiseni.

 • COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunu (õpilase puhul tema vanem või seaduslik esindaja) teavitaks klassijuhatajat, kui nakatumine COVID-19 viirusesse leidis kinnitust.

 • Isolatsioonis viibides on välistatud huviringides, kaubanduskeskustes jm viibimine.

 • õpetaja desinfitseerib peale iga tundi lauad ja toolid ning õhutab klassi. Õpilased viibivad vahetundidel klassi ees koridoris.

 • Sööklas on klassidel omad lauad ja söömas võib käia ainult klassile määratud söögivahetunnil. Lauad on paigutatud sööklasse ja aulasse. Sisenemine ruumidesse vastavalt sellele, kus ruumis lauad asuvad.

 • Ringitöö läbiviimisel arvestatakse, et kui rühmas on üle 10 õpilase, siis toimub tegevus hajutatult. Teiste koolide õpilased perioodil 1.–18.12.2020 kooli huviringide töös ei osale.

 • Pikapäevarühma päevakava on 1.–18. detsembrini 2020 ümber korraldatud:

1. klassid

 • Kella 12.00–13.00 õppimine

 • Kell 13.00 söömine

2.–5. klassid

 • Kella 13.00–14.00 õppimine

 • Kell 14.00 söömine

 • Kell 14.00 õppimine kuni koduste tööde lõpetamiseni.

Pikapäevarühmas mängulisi tegevusi sel perioodil läbi ei viida, tegeletakse ainult õppimisega.


 • Maski kandmine koolis ei ole üldjuhul vajalik. Riskirühma kuuluvatele õpilastele on kaitsemaski kandmine või nina ja suu katmine soovituslik. Viimasel juhul tagatakse vajaduse korral maskide olemasolu (direktori juures).

 • Õpetajad saavad koolipäeva jooksul vajaminevad ühekordsed maskid samuti direktori kabinetist.

 • Järgi igapäevaselt hügieeninõudeid. Aevastades või köhides kata suu ja nina pabertaskurätiga, nende puudumisel sobib suu ja nina katmiseks varrukas. Pese tihti ja korralikult käsi.Väldi nina, silmade ja suu katsumist.

 • Käitu ohutult ka väljaspool kooli. Avalikes siseruumides (kauplus, kaubanduskeskus, ühistransport, meelelahutusasutus, pangakontor, muuseum, näitus, ilu- ja juuksurisalong jne) kanna maski või kata nina ja suu. Sellisteks juhtudeks kool maske ei jaga.

 • Õppekavajärgsel õppetööl väljaspool kooliruume varustab kool õpilased maskidega.

 • Välisriigist saabudes tuleb üldjuhul jääda eneseisolatsiooni, täpsem info on välisministeeriumi veebilehel.

 • Kooli välisukse juures, üldkasutatavates ruumides ja kõikides klassiruumides on desovahendid.

 • Ruume tuulutatakse regulaarselt.

 • Korraldatud on igapäevane märgpuhastus, koristamisel pestakse pingid/lauad, ukselingid, söögilauad jmt nõuetekohaste pesu- ja desovahenditega.

 • Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastatakse vähemalt kaks korda nädalas.

 • Igapäevaselt puhastatakse ja desinfitseeritakse tualettruumide sisustus ja pinnad.

 • Ilma eelneva kokkuleppeta külalisi üldjuhul koolimajja ei lubata. Kooliga suhtlemisel tuleks eelistada telefoni või e-posti. Kui kooli külastamine on vältimatu, siis on koolimajas soovituslik kanda maski või katta nina ja suu.

 • Õpilasi kooli tuues/viies ei sisene lapsevanemad koolimaja ruumidesse, vaid ootavad lapsi õues.

 • Laadi alla mobiilirakendus HOIA.

HOIAME ENNAST JA KÕIKI, KELLEGA SUHTLEME!

Juhised:

 1. Olen COVID-19 haige

 2. Olen lähikontaktne

 3. 10 kõige olulisemat asja, mida teada koroonaviirusest ja selle ennetamisest

Liikluskorraldus kooli territooriumil

Palun kinni pidada liikluskorraldusest kooli territooriumil ja parklas. Valdaja loata ei tohi sõidukiga kooli territooriumile sõita, keelav märk on sissesõiduteel üleval. Kooli õuealal autoga tiirutada ja manööverdada on ohtlik, eriti hommikutundidel, kui kõik samal ajal liiguvad.

Parklas tuleb õpilaste sõidukist väljumise ja peale võtmise ajaks parkida vastavalt märgistusele, st joonte vahele.

Liikluseeskirjad ei luba peatuda ka ülekäigurajal, oleme korduvalt näinud vanemaid, kes peatuvad ülekäigurajal lapse sõidukist väljumiseks. Selline teguviis on halvaks eeskujuks ka lapsele.

Liiklusohutut käitumist meile kõigile

Kooli juhtkond

E-kool ja Stuudium

Alates uuest õppeaastast võtab Parksepa Keskkool kasutusele E-kooli asemel Stuudiumi. Sellega seoses ei ole uutel õpilastel ja lastevanematel mõtet teha taotlusi E-kooli õpiandmete vaatamiseks.

Kannatamatutele Stuudiumi ootajatele!

Ülevaade Stuudiumist

Sisenemine Parksepa Keskkooli Stuudiumisse

Kõikide õpetajate ja õpilaste kontod on Stuudiumisse loodud ja neisse on võimalik sisse logida nii ID-kaardi kui SmartID-ga. Õpetajad on koolituse läbinud ja peaksid oskama endale parooli luua ja Stuudiumisse siseneda (koolituskeskkonna parool ei toimi!),

Lapsevanemad ja õpilased, kes soovivad kasutada sisselogimiseks parooli, siis selle loomiseks on juhised siin:

Stuudiumi kasutajakontode loomine

Kõikidel õpilastel on Stuudiumis mailiaadressiks kooli mailiaadress (@parksepa.werro.ee). Uued õpilased (10-ndikud) peaksid parooli loomisega kannatama esimese arvutiõpetuse tunnini, siis aktiveerime teie kooli mailiaadressid ja teeme ka Stuudiumisse sisenemise korda (ID-kaardi ja SmartID-ga juba saate). Peale sisselogimist ei ole ei õpilastel ega õpetajatel soovitav oma mailiaadressit Stuudiumis muuta.

Kõigil on soovitav üle vaadata oma profiiliandmed ja lisada sinna infot, mida arvate, et kooliga jagada võiks (aadress, telefon, profiilipilt). Lapsevanemad võiks profiilis klõpsata nuppu Nõusolekud andmete töötlemiseks ja mõelda, kas soovite Stuudiumi suhtluses osaleda. Kui lubad nime näitamise, saavad teised klassi lapsevanemad sinuga vajadusel klassi nimekirjast Suhtluse kaudu ühendust võtta (seda otsust saab hiljem sealtsamast muuta). Lapsevanemad, konto loomisel palun kannatust, üritan küll kinnitada teie taotlusi võimalikult kiiresti, kuid 24h ei jaksa ma nende laekumisi jälgida.

Kindlasti võiks installida ka Stuudiumi äpp oma telefoni, see on täiesti tasuta.

Hetkel Stuudiumis eriti infot veel pole. Päevikute loomisega alustan homme. Loodetavasti saab järgmise nädala jooksul asi korralikult toimima.

Uued tunniplaanid on ka olemas

Head kooliaasta algust

IT-juht Antti (küsimused antti.leppik@parksepa.werro.ee)