Parksepa Keskkooli kodukord (uuendamisel)

KEHTESTATUD dir kk 22.05.2020 nr 1-1/10

    1. Üldsätted

(1) Parksepa Keskkoolis reguleerivad koolielu Eesti Vabariigi seadused, nende alusel välja antud õigusaktid, kooli põhimäärus, käesolev kodukord ja väljatöötatud kooli õigusaktid. 

(2) Parksepa Keskkooli kodukorras lähtutakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning üldistest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest. 

(3) Kooli kodukorra kehtestab kooli direktor. Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele.

(4) Parksepa Keskkooli  kodukord (edaspidi kooli kodukord) on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.

(5) Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel, infostendil ja sekretäri juures.

    2. Õppetöö korraldus

    (1) Parksepa Keskkoolis on õppeaasta jagatud põhikoolis trimestriteks, gümnaasiumis rakendatakse kursuseõpet. Trimestrid, kursused, koolivaheajad, tasemetööd ja eksamite ajakava kinnitab direktor õppeaasta alguses ning nendega saab tutvuda kooli veebilehel ning infostendil. 

    (2) Koolimaja uksed avatakse koolipäevadel kell 7.15 ja suletakse kell 17.00. Väljaspool nimetatud kellaaega saab koolimajja siseneda vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonna esindajaga.

    (3) Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivormiks on õppetund. Õppetunnid toimuvad kooli ruumides või väljaspool kooli ekskursiooni/õppekäiguna või muu vormina vastavalt kooli õppekavas sätestatule ning kooli päevakavale. Tunniplaan ja huvitegevuse ajad tehakse õpilasele ja lapsevanemale teatavaks Stuudiumis, Parksepa Keskkooli  veebilehel, esimeses kooliastmes ka kooli õpilaspäevikus. Muudatustest tunniplaanis teavitab 1.–6. klasside õpilasi klassijuhataja, 7.–12. klasside õpilased ja lapsevanemad leiavad info tunniplaani stendilt või veebilehelt. 

    (4) Õppetunnid algavad koolipäeviti kell 8.15. Õppetund kestab 45 minutit, vahetund 10 ja söögivahetund 20 minutit. 

    (5) Kui klassi- või aineõpetaja pole tulnud viie minuti jooksul pärast teist kella tundi, teavitavad õpilased sellest õppealajuhatajat või direktorit.

    (6) Õpetaja märgib koduse ülesande Stuudiumi hiljemalt kella 17.00-ks.

    (7) Kõiki kooli avalikke üritusi võidakse pildistada/filmida. Fotod ja salvestised võidakse avalikustada kooli veebilehel ja osaliselt kooli Facebooki suhtluskeskkonnas. Ürituse jäädvustamise otsustab korraldaja. Filmimiseks, salvestamiseks ja pildistamiseks pole nõusolekut vaja. Lapsevanema luba või keeldumine on fikseeritud kooli astumise avaldusel. 

    (8) Õppetööks vajalikke materjale paljundatakse raamatukogus. 

2.1. Tundide ajakava

    (1) esmaspäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel:

1. tund    8.l5–9.00

2. tund   9.10–9.55

3. tund 10.05–10.50, söögivahetund 10.50–11.10

4. tund 11.10–11.55, söögivahetund 11.55–12.15

5. tund 12.15–13.00, söögivahetund 13.00–13.20

6. tund 13.20–14.05

7. tund 14.15–15.00

8. tund 15.10–15.55

    (2) teisipäeval:

1. tund   8.15–8.55

2. tund   9.05–9.45

3. tund   9.55–10.35, söögivahetund 10.35–10.55

4. tund 10.55–11.35, söögivahetund 11.35–11.50

5. tund 11.50–12.30, söögivahetund 12.30–12.45

12.45–13.15   II-XII klasside KLASSIJUHATAJATUND

6. tund 13.25–14.05

7. tund 14.15–14.55

8. tund 15.05–15.45

2.2. Õppekeskkond

    (1) Õpilased, õpetajad ja koolitöötajad austavad kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine koolis on lugupidav.

    (2) Kontrolltööde läbiviimine: 

    1) ühele õppepäevale planeeritakse maksimaalselt üks kontrolltöö; 

    2) ühele õppenädalale ei planeerita üle kolme kontrolltöö; 

    3) kontrolltöid ei koondata õppenädala, trimestri, poolaasta või õppeperioodi lõppu;

    4) õppeaine puhul, mis toimub üks kord nädalas, võib kontrolltöö läbi viia ka õppenädala alguses;

    5) õpilastega kokkuleppel võib kontrolltöid planeerida tihedama graafiku alusel;

    6) pühadejärgseks päevaks ja trimestri esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta;

    7) kontrolltööde graafik on Stuudiumis.

(4) Tundide läbiviimiseks peab klassiruumi õhutemperatuur olema vähemalt 19 ºC.

(5) Külma ilma korral loetakse õppetundidest puudumine põhjendatuks põhikooli õpilastel, kes elavad koolist kaugemal kui kolm kilomeetrit ja kelle sõit kooli ning tagasi ei ole korraldatud ja kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

    • miinus 20 °C ja madalam (1.–6. klassi õpilased);

    • miinus 25 °C ja madalam (7.–9. klassi õpilased). 

Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse tegevusi kojusaamise võimaluseni. 

(6) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

    • 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C,  mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s;

    • 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C, mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Tegelikult toimivat välisõhutemperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse kodulehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel, mida hinnatakse enne õues algavat tundi. Õpetaja informeerib õpilasi välisõhu temperatuurist vahetunni ajal.

2.3. Hindamisest teavitamine

    (1) Hindamise korraldus on sätestatud kooli õppekavas ja avaldatud veebilehel.

    (2) Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele aineõpetaja oma aines õppeaasta, trimestri, poolaasta või kursuse algul lähtuvalt aine spetsiifikast. Aineõpetaja selgitab, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ning millised on hindamise kriteeriumid. Ainenõuded avalikustatakse kooli veebilehel ja Stuudiumis.

    (3) Õpilast ja vanemat teavitatakse jooksvatest ning kokkuvõtvatest hinnetest ja hinnangutest Stuudiumi kaudu.

    (4) 1. klassi õpilased saavad paberkandjal klassitunnistuse  I, II trimestri ja õppeperioodi lõpus. 

    (5) 2.–12. klasside õpilased saavad paberkandjal klassitunnistuse õppeperioodi lõpus.

    (6) Vanema kirjaliku taotluse alusel väljastab kool 2.–12. klasside õpilastele hinnetelehe või  paberkandjal tunnistuse trimestrite lõpus.

    (7) Õpilasel ja lapsevanemal on õigus saada hinnete kohta teavet aineõpetajatelt ning klassijuhatajalt. 

    3. Õpilase õigused

    (1) valida oma huvidele ja võimetele vastavalt valikkursusi kooli õppekavas pakutavate valikainete hulgast; 

    (2) õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras; 

    (3) saada teavet hindamise põhimõtetest aineõpetajalt iga trimestri/kursuse või poolaasta alguses; 

    (4) saada ainealast konsultatsiooni ja õpiabi;

    (5) saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste ning kohustuste kohta; 

    (6) osaleda koolis pakutavate aine- ja huviringide töös; 

    (7) osaleda pikapäevarühmas. Pikapäevarühm töötab esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kella 12–17 ja reedel kella 12–15;

    (8) olla valitud õpilasesindusse ja kooli hoolekogusse;

    (9) pöörduda vaidlusküsimuste korral kooli juhtkonna poole; 

    (10) saada koolitervishoiuteenust, kooliõe vastuvõtuajad on avalikustatud veebilehel.

    4. Õpilase kohustused

    (1) enne õppetunni algust heliseb eelkell, mis kohustab õpilasi ja õpetajaid minema vastavasse klassiruumi; 

    (2) tunni alustab ja lõpetab õpetaja;

    (3) tunni alguseks on vajalikud õppevahendid laual;

    (4) õpilane istub õpetaja poolt määratud kohal;

    (5) tunnis ei tegeleta kõrvaliste asjadega, mobiiltelefonid on koolikotis hääletul režiimil ja muid elektroonilisi seadmeid ei ole õpilase laual, kui õpetaja ei ole teistsugust korraldust andnud; 

    (6) tunni ajal ei liigu õpilane kohalt õpetaja loata; 

    (7) hoiab oma töökoha ja õppevahendid korras; 

    (8) suhtub kohusetundlikult õppetöösse ja teeb ära kodused tööd;

    (9) võtab kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed;

    (10) koduse töö ja koolikorraldusliku info märgib 1.–4. klassi õpilane  õpilaspäevikusse, 5.–12. klassi õpilane jälgib eelkõige Stuudiumi;

    (11) osaleb kooli tervise- ja spordiüritustel; 

    (12) tunni korda segava ja teiste õpilaste tööd häiriva õpilase võib õpetaja saata koos individuaalse tööülesandega sotsiaalpedagoogi juurde. Vajadusel teavitab õpetaja juhtunust kooli juhtkonda, klassijuhatajat ja lapsevanemat;

    (13) kannab koolis puhast ja õppetööks sobivat riietust; 

    (14) hoiab üleriideid ja vahetusjalatseid garderoobis;

    (15) kasutab siseruumides vahetusjalanõusid, mis on põrandaid mittemääriva tallaga; 

    (16) aktustel kannab hea tava kohast riietust (näit tume seelik/püksid ja ühevärviline või tagasihoidliku mustriga pluus, -kleit);

    (17) täidab tööohutuse, tervishoiu ja isikliku hügieeni nõudeid, hoiab puhtust ja korda koolis ja kooli territooriumil;

    (18) täidab ekskursioonidel, õppekäikudel ja matkadel õpetaja ning juhendajate korraldusi ja liikluseeskirju; hoiab kooli mainet;

    (19) täidab evakueerimisel ja eriolukordades täpselt õpetaja korraldusi;

    (20) kehalistest harjutustest tervislikel põhjustel vabastatud õpilane võtab kehalise kasvatuse tunnist osa ja täidab õpetaja poolt antud ülesandeid, mis ei nõua kehalist pingutust;

    (21) kannab kehalise kasvatuse tundides spordiriideid ja -jalatseid. Turvalisuse tagamiseks ei kanna tunnis ehteid ja hoiab pikad juuksed kinnises soengus;

    (22) arvestab kooli töötajate tehtavate märkustega;

    (23) hoiab oma raha ja väärtesemeid, nende kaotsimineku eest kool ei vastuta;

    (24) hoiab jalgratast või muud liiklusvahendit selleks ettenähtud kohas;

    (25) kannab pimedal ajal helkurit;

    (26) korrarikkumisi koolis arvestatakse käitumise hindamisel.

  5. Koolikohustuse täitmine

    (1) Koolikohustus on õpilase kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes. 

    (2) Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui õpilane puudub õppest mõjuva põhjuseta. 

    (3) Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on ilmastikutingimused, õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine, läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, olulised perekondlikud põhjused või kooliga seotud õppetööväliste sündmuste korraldamine või osalemine eelneva taotluse alusel.

5.1. Õppest puudumisest teavitamine

    (1) Vanem teavitab klassijuhatajat õpilase õppest puudumisest hiljemalt järgmiseks õppepäevaks Stuudiumi või e-kirja teel.

    (2) Kui õpilasel on tarvis lahkuda õppepäeva jooksul, siis palub ta selleks luba klassijuhatajalt, tema puudumisel õppealajuhatajalt. 

    (3) Kui õpilane on puudunud ühe trimestri jooksul enam kui kolm õppepäeva kodustel põhjustel, siis on klassijuhatajal õigus küsida lapsevanemalt  täiendavaid selgitusi.

    (4) Kui klassijuhatajal on tekkinud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on tal õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi.

    (5) Kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud ja klassijuhatajal ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kooli sotsiaalpedagoog neljandal õppest puudumise päeval kohalikku omavalitsust.

    (6) Andmed õpilaste kohta, kes on ühe trimestri jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 1/5 õppetundidest, kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.

6. Kooli meetmed koolikohustuse täitmise ja kodukorra tagamiseks

6.1. Mõjutusmeetmed

    (1) Mõjutusmeetmete kohaldamise eesmärk on ühtsete nõudmiste ja korra tagamine koolis. 

    (2) Kool kasutab selleks järgmisi meetmeid:

        (a) individuaalne suuline märkus õpilasele; 

        (b) kirjalik märkus Stuudiumis;

        (c) vestlus õpilase ja lapsevanemaga; 

        (d) vestlus sotsiaalpedagoogiga/koolipsühholoogiga; 

        (e) õpilase eemaldamine ainetunnist korduvate rikkumiste korral. Õpilane saadetakse tööülesandega sotsiaalpedagoogi juurde. Stuudiumis õpilast puudujaks ei märgita, märkustesse lisatakse “eemaldatud ainetunnist”. Vajadusel määratakse õpilasele järeltunni aeg;

        (f) arenguvestlus, vajadusel tugispetsialistide ja/või aineõpetaja(te) osalusel;

        (g) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhatajaga;

        (h) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;

        (i) direktori käskkirjaline noomitus;

        (j) direktori käskkirjaline noomitus koolikohustuse mittetäitmisel seitsme üksiku tunni või ühe õppepäeva korral;

        (k) õppes osalemise keeld kuni 10 õppepäeva ühe poolaasta jooksul koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilasele ja tema vanemale kätte tähitud posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Vanem tagab õpilase järelevalve ja õppimise kodus. Meedet rakendatakse korduvate raskete kodukorrareeglite rikkumiste eest ja kui eelnevad meetmed pole tulemusi andnud; 

        (l) kui koolikohustusliku ea ületanud õpilane rikub korduvalt kooli kodukorda, ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis, puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ja teda on selle eest karistatud kolm korda direktori käskkirjaga, on koolil õigus õpilane koolist välja arvata; koolil on õigus õpilane koolist välja arvata ka juhul, kui teda ei ole võimalik järgmisse klassi üle viia puudulikult hinnatud kursuste tõttu.

6.2. Mõjutusmeetmetest teavitamine

    (1) Kui õpilane on käitunud kooli kodukorda või teisi seadusakte eiravalt, võib õpetaja või kooli töötaja nõuda asjaosaliselt kirjalikku seletust juhtumi kohta.

    (2) Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut. 

    (3) Õpilase vanemat teavitatakse tugi- või mõjutusmeetme määramisest kirjalikult.

7. Tunnustamine

7.1. Õpilaste tunnustamine

    (1) Tunnustamise eesmärk on õpilaste motiveerimine ja innustamine süsteemsele enesearendamisele ja õppe- ning kasvatustöö tulemuslikkuse tõstmine.

    (2) Tunnustamisviisideks on:

        (a) suuline kiitus;

        (b) kirjalik kiitus või tänu õpilaspäevikus ja Stuudiumis; 

        (c) kooli töötaja ettepanekul direktori käskkirjaline tunnustamine; 

        (d) kiituskiri klassi lõpetamisel väga heade õppetulemuste eest;  

        (e) hõbe- ja kuldmedal gümnaasiumi lõpetamisel, lisandub tunnustamine kooli medaliga; 

        (f) kooli aukiri väga hea õppeedukuse ja hea käitumise eest; 

        (g) kooli tänukiri põhikoolis:

    • hea ja väga hea õppeedukus ja eeskujulik käitumine;

    • hea ja väga hea õppeedukus ja hea käitumine;

    • silmapaistvad tulemused üksikutes õppeainetes või koolitegevuse erinevates valdkondades, nt. olümpiaadid, õpilasvõistlused. 

        (h) kooli tänukiri gümnaasiumis: 

    • 10.–11. klassi lõpus ainete kursusehinnete keskmise alusel (keskmine hinne vähemalt 4,5) ja 12. klassi lõpus kooliastmehinnete alusel (keskmine hinne vähemalt 4,5); 

    • silmapaistvad tulemused üksikutes õppeainetes või koolitegevuse erinevates valdkondades, nt. olümpiaadid, õpilasvõistlused. 

        (i) kooli autahvel:

    • aasta- ja kursusehinnete alusel 1.–6. kl õpilaste fotod, kes õpivad väga headele hinnetele  ja käitumine eeskujulik; 

    • 7.–11. kl õpilaste fotod, kes õpivad headele ja väga headele hinnetele ning käitumine on eeskujulik. 

    • õpilaste nimed, kes on individuaalselt või võistkondlikult tublilt osalenud maakondlikel või üleriigilistel aineolümpiaadidel; 

        (j) kooli medal õpilastele, kes on pidevalt õppimise või huvitegevusega kaasa aidanud kooli hea maine kujundamisele, samuti üksiku silmapaistva teo või õnnestumise eest. Kooli medaliga tunnustamise otsustab õppenõukogu; 

        (k) kooli juhtkonna vastuvõtt õpilastele, kelle hinded on head ja väga head ning käitumine eeskujulik ja nende vanematele veebruarikuus;

        (l) esitamine tunnustamiseks väljaspool kooli.

7.2. Vanemate tunnustamine

    (1)  Vanemaid tunnustatakse kooli tänukirjaga tubli lapse kasvatamise või koolile abi osutamise eest. 

    (2) Vanemate tunnustamisviisideks on:

        (a) tänukiri kooli juhtkonna vastuvõtul väga hea ja hea õppimise ning käitumisega õpilase vanemale või hooldajale; 

        (b) tänukiri õpilase vanemale või hooldajale põhikooli/gümnaasiumi väga edukal lõpetamisel; 

        (c) tänukiri kooli toetamise ja abistamise eest. 

7.3. Töötajate tunnustamine

    (1) Tunnustamise eesmärk on töötajate motiveerimine ja innustamine süsteemsele enesearendamisele ja õppetöö-kasvatustegevuse tulemuslikkuse tõstmine.

    (2) Tunnustamisviisid on:

        (a) suuline tänamine;

        (b) suuline esiletõstmine kollektiivi ees;

        (c) kirjalik tänu avaldamine direktori käskkirjaga;

        (d) tulemustasu maksmine Parksepa Keskkooli palga- ja töökorralduse põhimõtete alusel;

        (e) töötaja õnnitlemine juhi poolt juubeli puhul lillekimbu ja kinkekaardiga;

        (f) töötaja õnnitlemine juhi poolt lapse sünni, abiellumise ja kvalifikatsiooni tõstmise puhul lillekimbuga; 

        (g) tänukirjaga tunnustamine enesearendusliku- või tööalase saavutuse eest; 

        (h) tänukirja ja lillekimbuga tunnustamine töösuhte lõppemisel;

        (i) kinkekaardi ja lillekimbuga tunnustamine tööjuubelite puhul alates 10. tööaastast;

        (j) esitamine tunnustamiseks väljaspool kooli.

8. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite kasutamine

    (1) Tasuta on kasutada:

        (a) Õpilasel ja koolitöötajal on õigus kokkuleppel direktoriga kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid neid tahtlikult lõhkumata või rikkumata.

        (b) Kool annab rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kasutamiseks lepinguga. Leping võib olla suuline või kirjalik vastavalt poolte vahelisele kokkuleppele. Lepingu koolipoolseks esindajaks on direktor. 

        (c) Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamiseks andmisel lähtub kool võlaõigusseadusest.

        (d) Kooli ruumides tegutsevad Parksepa rahvamaja huviringid kasutavad ruume heaperemehelikult. Rahvamaja vastutab ise oma vahendite eest.

    (2) Tasulised teenused:

        (a) rajatiste, ruumide, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite kasutamine vastavalt Võru Vallavalitsuse korraldusele “Teenuse hinna kehtestamine Parksepa Keskkoolis”

        (b) jõusaali kasutamine alates kella 16.00-st vastavalt Parksepa Keskkooli jõusaali ruumi avaliku kasutamise lepingule 

    (3) Koolis tegutseb eraettevõtjale kuuluv kohvik oma hinnakirja alusel.

9.  Õppekirjanduse ja õppevara kasutamine

    (1) Õppekava läbimiseks on õpilasel võimalik kasutada tasuta õpikuid, põhikoolis ka tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti. 

    (2) Õpilane ja koolitöötaja kasutavad kooli õpikuid, töövahendeid, õppematerjale ja digitaalseid infokandjaid heaperemehelikult.

    (3) Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama enne dokumentide kättesaamist raamatukokku tema kasutusse antud õppekirjanduse. 

    (4) Õpilase kasutusse antud õppekirjanduse rikkumise või kaotamise korral hüvitab õpilane või lapsevanem selle maksumuse või ostab uue. 

    (5) Töölepingu lõppedes on koolitöötaja kohustatud tagastama tema valduses oleva õppekirjanduse, raamatukogu raamatud ja kooli vara. 

10. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis

    (1) Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamist toetavateks ennetustegevusteks on sotsiaaloskuste õpe 1. klassis, VEPA meetodite kasutamine, erialaspetsialistide esinemised õpilastele, sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline abi  jm.

    (2) Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks Parksepa Keskkoolis toimub järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel. Õpilastel on õppepäeva ajal kooli territooriumilt lahkumine keelatud, kui selleks pole vastavat luba/korraldust. 

    (3) Õpilased ja töötajad, märgates ebakorrektset käitumist, reageerivad sellele ja teavitavad vajadusel kooli juhtkonda.

    (a) Vaimse või füüsilise vägivallajuhtumi korral pöördub õpilane  lähedaloleva täiskasvanu poole, kes osutab esmast abi ja pöördub juhtumi lahendamiseks klassijuhataja, tervishoiutöötaja või kooli juhtkonna poole.

    (b) Vägivallajuhtumi korral teavitab kooli esindaja lapsevanemat või hooldajat.

    (4) Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse ning õpilaste üle järelevalve tagamiseks võib kool kontrollida kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumist.

    (5) Võõraste isikute viibimine kooli ruumides ei ole lubatud, erandiks on lapsevanemad, kooli ametikohustuste tõttu saabunud isikud ja kooli juhtkonna poolt lubatud isikud.

    (6) Turvalisuse tagamiseks on keelatud:

        (a) vahetundides garderoobis aega veeta; 

        (b) enda tarbeks filmimine, pildistamine või lindistamine koolitunnis, vahetunnis ja koolivälistel üritustel ilma kooli juhtkonna või aineõpetaja kooskõlastuseta;

        (c) enda tarbeks tehtud piltide ja videode avalik ülesriputamine või muul moel avalikustamine kolmandatele isikutele  ilma pildilt/videolt nähtuva inimese nõusolekuta;

        (d) alkoholi, tubaka/mokatubaka, e-sigareti või muu narkootilise või psühhotroopse aine omamine, tarbimine ja vahendamine  kooli territooriumil ning klassi ühisüritustel; 

        (e) hasartmängud;

        (f) relva omamine relvaseaduse tähenduses;

        (g) lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;

        (h) muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks. 

    (7) Parksepa Keskkooli  territooriumil või koolitöötajate vastutusajal õpilase poolt alkohoolsete jookide, narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarvitamisest või toime pandud õigusrikkumisest informeerib direktor või tema poolt volitatud koolitöötaja  vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korrale õpilase vanemat või tema seaduslikku esindajat ning vajadusel õiguskaitseorganit. 

        (a) Parksepa Keskkooli direktoril on õigus nõuda õigusrikkumise tunnistajaks olnud oma kooli töötajalt kirjalikku seletust. Seletuskirja kantakse vähemalt alljärgnev: õigusrikkumise toimepanemise aeg, koht ja kirjeldus; seletuskirja koostamise kuupäev; seletuskirja esitaja nimi, allkiri. Seletuskirjast tulenevalt rakendab direktor vastavad mõjutusmeetmed.

    (8) Õppekäikudel on õpilaste saatjaks üldjuhul vähemalt üks täiskasvanu 17 õpilase kohta põhikooli osas ja 25 õpilase kohta gümnaasiumi osas. 

    (9) Parksepa Keskkooli  hädaolukorra lahendamise plaani kehtestab kooli direktor.

11. Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja tagastamine

    (1) Koolitöötajal on õigus hoiule võtta ese, mida võidakse kasutada viisil, mis võib ohustada teda ennast või teisi, tekitada materiaalset kahju, kahjustada koolikeskkonda või segada õppetööd. 

    (2) Kui on kahtlus, et õpilaselt hoiule võetu võib olla kas narkootiline või muu mürgistust või joovet tekitav aine, tuleb võtta ühendust politseiga ja hoiule võetu politseile üle anda.

    (3) Relva või lõhkeaine leidmisest või olemasolu kahtluse korral tuleb viivitamatult teavitada politseid ja ära võetud esemed politseile üle anda.

    (4) Koolitöötaja koostab hoiulevõetud eseme kohta protokolli ning edastab selle koos esemega direktorile. Protokolli märgitakse kooli nimi, õpilase nimi, klass, hoiule võtmise aeg ja koht, ajaline kestus ja põhjus.

    (5) Kooli hoiule võetud esemed hoiustatakse direktori kabinetis selleks määratud kohas. 

    (6) Kooli hoiule võetud ese tagastatakse õpilasele pärast vanema või hooldaja informeerimist õppepäeva lõpus allkirja vastu.

    (7) Isikut ohustavad või korduvalt hoiule võetud esemed tagastatakse õpilase vanemale või seaduslikule esindajale pärast õpilase käitumise arutamist vanemaga või seadusliku esindajaga  allkirja vastu.

12. Jälgimisseadmestiku kasutamine

    (1) Koolihoone ja territoorium on turvalisuse tagamiseks ning koolihoone ja -vara kaitseks varustatud videovalvesüsteemi seadmestikuga. Vastavasisuline teabetahvel on paigaldatud kooli territooriumile ja välisuksele.

    (2) Salvestusandmeid kasutatakse vajadusel:

        (a) kooli hoonetes ja territooriumil inimeste liikumise jälgimiseks;

        (b) kõrvaliste isikute sissepääsu piiramiseks koolihoonesse;

        (c) koolihoone ja -vara kaitseks;

        (d) korrarikkujate tuvastamiseks;

        (e) vahejuhtumite ja eriolukordade analüüsiks.

    (3)  Jälgimisseadmestik töötab  ööpäevaringselt ja katkematult.

    (4) Jälgimisseadmestiku salvestusandmeid on õigus kasutada Parksepa Keskkooli direktoril, majandusjuhatajal ja IT-juhil. Salvestusandmete järelvaatamisel fikseeritakse: kes vaatas, aeg, millal vaadati ja mis eesmärgil vaadati. 

    (5) Valvekaamerate kasutamise kord on sätestatud Parksepa Keskkooli videojälgimisseadmete kasutamise korras.       

13. Õpilaspileti väljastamine ja kasutamine

    (1) Õpilasele väljastatakse tasuta õpilaspilet kooli nimekirja arvamisel.

    (2) Korduv õpilaspilet väljastatakse dokumendi “Parksepa Keskkooli õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm” alusel.

    (3) Õpilaspileti kasutaja kasutab kaarti vaid selleks ettenähtud eesmärgil (koolisisesed rakendused, ühissõidukid, isikusamasust ja õpilasstaatust tõendava dokumendina).

    (4) Õpilane tagastab õpilaspileti koolist lahkumisel koos koolile kuuluva varaga.

14. Toitlustamine koolis

    (1) Kõigil õpilastel on võimalik enne esimest koolitundi süüa hommikuputru;

    (2) Koolis pakutakse  kõigile õpilastele lõunasööki vastavalt tervisekaitse nõuetele;

    (3) Pikapäevarühma õpilastel on võimalus tasulisele einele kooli sööklas;

        (a) Mõjuvatel põhjustel on vanemal võimalik taotleda toiduraha maksmisel soodustust/vabastust,  pöördudes kirjaliku avaldusega kooli direktori poole;

    (4) Sööklasse tullakse pärast tunnilõpu kellahelinat;

    (5) Sööklas käitutakse toidu suhtes lugupidavalt, hoitakse puhtust ja korda;

    (6) Pärast einetamist viib sööja oma kasutatud nõud selleks ettenähtud lauale;

    (7) Viimase vahetuse sööjad tõstavad pingid laua alla. 

15. Kodukorra rakendumine

Käesolev Parksepa Keskkooli  kodukord jõustub alates selle kehtestamisest  Parksepa Keskkooli direktori käskkirjaga.