Parksepa Keskkooli kodukord

KINNITATUD dir kk 22.09.2017 nr 1-1/15

I Päevakava

1. Koolimaja on avatud tööpäeviti kella 7.15-17.00

2. Õppetöö algab kell 8.15

3. Tunni pikkus on 45 minutit

4. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetunni pikkus on 20 minutit

5. Tundide ja söögivahetundide ajakava

5.1 Esmaspäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel

1. tund 8.15–9.00

2. tund 9.10–9.55

3. tund 10.05–10.50, söögivahetund 10.50–11.10

4. tund 11.10–11.55, söögivahetund 11.55–12.15

5. tund 12.15–13.00, söögivahetund 13.00–13.20

6. tund 13.20–14.05

7. tund 14.15–15.00

8. tund 15.10–15.55

5.2 Teisipäeval

1. tund 8.15–8.55

2. tund 9.05–9.45

3. tund 9.55–10.35, söögivahetund 10.35–10.55

4. tund 10.55–11.35, söögivahetund 11.35–11.50

5. tund 11.50–12.30, söögivahetund 12.30–12.45

12.45–13.15 II–XII klasside KLASSIJUHATAJATUND

6. tund 13.25–14.05

7. tund 14.15–14.55

8. tund 15.05–15.45

6. Kui klassi- või aineõpetaja pole ilmunud 5 minuti jooksul pärast kella tundi, teavitavad õpilased õppealajuhatajat või direktorit.

7. Pikapäevarühma tööd juhib pikapäevarühma õpetaja direktori poolt kinnitatud päevakava alusel. Pikapäevarühm töötab E–N kella 12–17 ja R 12–15.

8. Direktori poolt kinnitatud aineõpetajate konsultatsioonitundide ajad on üleval kooli veebilehel ja õpilaste stendil.

9. Kõneravi ja õpiabi tunnid toimuvad vastavalt direktori poolt kinnitatud tunniplaanile ja on üleval kooli veebilehel.

10. Ringide töö toimub peale õppetunde vastavalt direktori kinnitatud ajakavale, mis on üleval kooli veebilehel ja õpilaste stendil.

11. Arvutiklass on avatud igal koolipäeval kella 8.15–16.00.

12. Kooliraamatukogu on avatud igal koolipäeval kella 8.00–15.00.

13. Klassivälised üritused lõpevad

 • põhikooliõpilastel hiljemalt kell 21.00
 • gümnaasiumiõpilastel hiljemalt kell 22.00

14. Tundide läbiviimiseks peab klassiruumi temperatuur olema vähemalt 19 °C

15. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -10 °C;

2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni - 15 °C;

3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

16. Kehalistest harjutustest tervislikel põhjustel vabastatud õpilane võtab kehalise kasvatuse tunnist osa ja täidab õpetaja poolt antud kehalist pingutust mittenõudvaid ülesandeid.

17. Kontrolltööde läbiviimine:

 • ühele õppepäevale planeeritakse maksimaalselt üks kontrolltöö;
 • ühele õppenädalale ei planeerita üle kolme kontrolltöö;
 • kontrolltöid ei koondata õppenädala, trimestri, poolaasta või õppeperioodi lõppu;
 • õppeaine puhul, mis toimub üks kord nädalas, võib kontrolltöö läbi viia ka õppenädala alguses;
 • õpilastega kokkuleppel võib kontrolltööde planeerimine toimuda tihedama graafiku alusel;
 • kontrolltööde graafikuga saab tutvuda e-koolis.

18. Pühadejärgseks päevaks ja trimestri esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

19. Kord õppetunnis:

 • enne iga tunni algust heliseb eelkell, mis kohustab õpilasi ja õpetajaid minema vastavasse klassiruumi;
 • tunni alustab ja lõpetab õpetaja;
 • tunni alguseks peavad tunniks vajalikud asjad olema laual;
 • õpilane annab tunnis endast märku käe tõstmisega;
 • tunni ajal ei liigu õpilane kohalt ilma õpetaja loata;
 • tunnis ei tegelda kõrvaliste asjadega, mobiiltelefonid on välja lülitatud;
 • õpilane istub õpetaja poolt määratud kohal;
 • teiste õpilaste tööd häiriva õpilase võib õpetaja saata koos individuaalse tööülesandega sotsiaalpedagoogi juurde.

II Õpilaste õigused

Õpilasel on õigus:

1. valida oma võimetele vastav õppesuund gümnaasiumis;

2. valida oma huvidele ja võimetele valikkursusi kooli õppekavas pakutavate valikainete hulgast;

3. õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras;

4. saada teavet hindamise põhimõtetest aineõpetajalt iga trimestri/kursuse või poolaasta alguses;

5. saada ainealast konsultatsiooni ja õpiabi;

6. saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;

7. osaleda koolis pakutavate aine- ja huvialaringide töös;

8. osaleda pikapäevarühma töös;

9. kasutada klassivälises tegevuses oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid;

10. olla valitud õpilasesindusse, gümnaasiumiõpilasel olla valitud kooli hoolekogusse;

11. pöörduda vaidlusküsimuste tekkimise korral kooli juhtkonna poole;

12. saada tunnustust väljapaistvate tulemuste eest õppe- ja klassivälises töös.

III Õpilaste kohustused

Õpilasel on kohustus:

1. täita õppenõukogu kehtestatud kooli kodukorda;

2. käituda igas olukorras viisakalt, kontrollida ennast ja oma sõnakasutust;

3. võtta osa kõigist kooli õppekavaga määratletud ainetundidest ja valitud valikkursustest;

4. suhtuda kohusetundlikult õppetöösse ja teha ära kodused tööd;

5. võtta kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed;

6. mitte häirida tunnis klassikaaslaste ega õpetaja tööd;

7. järgida õppekabinettides kehtestatud ohutustehnika reegleid ja õppevahendite kasutamise eeskirju;

8. käituda vahetundides nii, et ei seata ohtu ennast ega teisi;

9. hoida puhtust ja korda koolis ja kooli territooriumil;

10. osaleda kõigil õppekavaga ettenähtud tervise- ja spordiüritustel;

11. täita ekskursioonidel, õppekäikudel ja matkadel õpetaja ja juhendajate korraldusi ja liikluseeskirju;

12. täita evakueerimisel ja eriolukordades täpselt õpetaja korraldusi;

13. täita tuleohutuseeskirju;

14. hoida isiklikku ja ühiskondlikku vara, hüvitada tekitatud kahjud;

15. tagastada korrastatud õpikud;

16. järgida reeglit - õpilane ei tarvita alkohoolseid jooke, ei suitseta ega kasuta narkootilisi aineid;

17. kanda koolis puhast ja õppetööks sobivat riietust;

18. aktustel kanda pidulikku riietust;

19. kasutada koolis vahetusjalanõusid, mis on põrandaid mittemääriva tallaga;

IV Õppekeskkond

1. Kool tagab füüsiliselt, sotsiaalselt ja vaimselt turvalise õppekeskkonna.

2. Õppekeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab õppekava alusväärtusi ja kooli vaimsust.

3. Kool korraldab õpet koolis ja väljaspool kooli vastavalt kooli õppekavale.

4. Väljaspool kooli korraldatav õpe toimub vastavalt direktori kinnitatud korrale.

V Õppekirjandus. Õpikute kooli tagastamise tingimused ja kord

1. Raamatukogu kasutamine toimub vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale.

2. Põhikooliõpilasel on kooli õppekava läbimiseks võimalik kasutada tasuta õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti. Gümnaasiumiõpilasel on võimalik kasutada tasuta õpikuid, teised õppekava täitmiseks vajalikud õppetarbed ostab õpilane ise. Vastava arve edastab klassijuhataja õpilasele paberkandjal ja lapsevanemale edastab arve raamatupidaja e-posti teel.

3. Õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed saab õpilane enne õppeaasta algust kooli raamatukogust või õppeaasta/kursuse alguses aineõpetajalt.

4. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama kooli raamatukoguhoidjale tema kasutusse antud õpikud.

5. Õpiku rikkumise või kaotamise korral tuleb koolile uus õpik soetada.

VI Õpilaste õppest puudumisest teavitamine

1. Vanem teavitab klassijuhatajat õpilase õppest puudumisest ja selle põhjusest esimesel puudumise päeval e-kooli, e-kirja või helistamise teel.

2. Puudumise põhjendamise kahtlusel on koolil õigus taotleda täiendavaid selgitusi.

3. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ja koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt kolmandal õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset omavalitsust.

4. Andmed õpilaste kohta, kes on ühe trimestri jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.

5. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel.

Mõjuvad põhjused on järgmised:

1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

2. läbimatu koolitee, sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused:

Õppetundidest puudumine loetakse külma ilma korral põhjendatuks neil õpilastel, kes elavad kaugemal kui 3 km ning kelle sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1) miinus 20 °C ja madalam 1.–6. klassis;

2) miinus 25 °C ja madalam 7.–9. klassis.

3. olulised perekondlikud põhjused;

4. kooli esindamine võistlustel, konkurssidel, ülevaatustel, projektitöödes;

5. kooli, valla, riigi esindamine erinevate kollektiivide koosseisus eelneva taotluse alusel.

6. kooliga seotud õppetööväliste sündmuste korraldamine või osalemine eelneva taotluse alusel.

Klassijuhataja teeb kokkuvõtted puudumistest igal nädalal ja märgib põhjused e-koolis.

VII Vanemate vastutus koolikohustuse täitmise tagamata jätmise eest

1. Vanemat karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut, kui tema koolikohustuslik laps on ühe trimestri jooksul põhjendamata puudunud rohkem kui 20 protsendist õppetundidest. Käesoleva punkti sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid ning väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on õpilase elukohajärgne valla- või linnavalitsus.

2. Vanemat ei karistata, kui ta on koolilt või õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt taotlenud koolikohustuse täitmise tagamiseks meetmete rakendamist, on kooli või valla- või linnavalitsuse poolt pakutud ja rahastatud meetme rakendamisega nõustunud ning rakendamisel ka aktiivselt osalenud, kui sellekohased meetmed eeldavad vanema taotlust, nõusolekut või aktiivset osalemist.

3. Vanemale määratud rahatrahvi võib vanema nõusolekul asendada üldkasuliku tööga, kasvatusalase koolitusega või lapsega koostegevusega. Vanem rakendatakse üldkasulikule tööle 10–50 tunni ulatuses, tööst ja õppimisest vabal ajal. Üldkasuliku töö eest tasu ei maksta. Üldkasulikule tööle rakendatud vanemale laienevad töö- ja tervisekaitset reguleerivad õigusaktid. Kui vanem hoidub üldkasulikust tööst kõrvale, pööratakse temale määratud trahv täitmisele.

VIII Õpilaste tunnustamine

Tunnustamise eesmärk on õpilaste motiveerimine ja innustamine süsteemsele enesearendamisele ja õppetöö-kasvatustegevuse tulemuslikkuse tõstmine.

Õpilaste tunnustamine

Üldtuntud tunnustamisviisidele, milleks on õpetaja suuline kiitus, kirjalik kiitus või tänu õpilaspäevikus ja e-koolis, direktori käskkirjaline tunnustamine, kiituskiri klassi lõpetamisel, ainekiituskiri, hõbe- ja kuldmedal gümnaasiumi lõpetamisel, lisandub tunnustamine kooli sümboolikaga:

kooli aukiri - õpilasele, kellel on "väga hea" õppeedukus ja hea käitumine

kooli tänukiri – põhikooliastmes õpilasele, kellel on "hea" ja "väga hea" õppeedukus ja eeskujulik käitumine; õpilasele, kellel on "hea" ja "väga hea" õppeedukus ja hea käitumine; õpilasele, kellel on üksikutes õppeainetes või koolitegevuse erinevates valdkondades silmapaistvad tulemused

kooli tänukiri: gümnaasiumiastme õpilasi tunnustatakse 10.–11. klassi lõpus ainete kursusehinnete keskmise alusel ja 12. klassi lõpus kooliastmehinnete alusel.

Lisaks:

kooli autahvel - autahvlile kantakse 1.–6. kl õpilaste fotod, kelle õppeedukus on "väga hea" ja käitumine “eeskujulik”; 7.–11. kl õpilased, kes õpivad headele ja väga headele hinnetele ning käitumine on „eeskujulik”. Autahvlile kantakse õpilaste nimed, kes on individuaalselt või võistkondlikult tublilt osalenud maakondlikel või vabariiklikel aineolümpiaadidel

kooli medal - õpilastele, kes on pidevalt õppimise või huvitegevusega kaasa aidanud kooli hea maine kujundamisele, samuti üksiku silmapaistva teo või õnnestumise eest.

juhtkonna vastuvõtt - õpilastele, kelle hinded on "head" ja "väga head" ja käitumine eeskujulik ning nende vanemate vastuvõtt veebruarikuus kooli juhtkonna poolt. Tänukiri vastuvõtule kutsutud õpilastele ja nende vanematele

IX Õpilaste karistamine mõjutusvahendina

Mõjutusvahendite kohaldamise eesmärk on ühtsete nõudmiste ja korra tagamine koolis.

Mõjutusmeetmeid kohaldatakse selleks, et õpilane võtaks omaks ja järgiks üldtunnustatud käitumisnorme ning koos sellega realiseeruksid kooli kasvatustöö eesmärgid.

Õpilaste karistamisel lähtutakse konkreetsetest eksimustest või varasemate meetmete mittetulemuslikkusest.

Õpilaste suhtes rakendatavad mõjutusmeetmed:

1. individuaalne suuline märkus õpilasele;

2. kirjalik märkus õpilaspäevikus ja e-koolis

3. vestlus sotsiaalpedagoogiga

4. õpilase käitumise arutamine vanemaga ja/või sotsiaalpedagoogiga ja/või aineõpetajaga

5. õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhatajaga;

6. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;

7. direktori käskkirjaline noomitus;

8. õppetööks mittevajalike esemete hoiulevõtmine. Mittevajalikud esemed tagastab kool kokkuleppel lapsevanemaga.

9. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;

10. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;

11. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;

12. käitumishinde alandamine "mitterahuldavaks";

13. ajutist õppes osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Rakendamise otsustab õppenõukogu;

14. Kui koolikohustusliku ea ületanud õpilane rikub korduvalt kodukorda, ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis, puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole võimalik seetõttu järgmisse klassi üle viia, on koolil õigus õpilane koolist välja arvata.

X Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis

1. Õpilase vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise tagamiseks ja seda ohustavate olukordade ennetamiseks kontrollitakse koolimajast ja kooli territooriumilt sisse- ja väljaliikumist, vajadusel rakendatakse keeldu käsitlevaid mõjutusmeetmeid.

2. Kui õpilasel on tarvis lahkuda õppepäeva jooksul, siis palub ta selleks luba klassijuhatajalt, tema puudumisel õppealajuhatajalt või direktorilt. Vastav sissekanne tehakse e-kooli.

3. Kool kasutab õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks kooli territooriumil turvakaameraid. Turvakaamerate salvestused on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs salvestusele on direktoril.

XI Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamine hindamise korraldusest koolis

1. Kooli õppekavaga sätestatud hindamise korraldus on avalikustatud kooli veebilehel ja seda tutvustatakse kooli lastevanemate koosolekul. Täiendavalt on klassijuhatajatel kohustus tutvustada kehtivat hindamise korraldust õpilastele õppeaasta algul (esimeses klassijuhatajatunnis).

2. Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele aineõpetaja oma õppeaines õppeaasta, trimestri või kursuse algul lähtuvalt aine spetsiifikast. Õpilane saab aineõpetajalt trimestri või kursuse alguses teada, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid. Ainenõuded avalikustatakse e-koolis.

3. Õpilast ja tema vanemat teavitab kool trimestri/kursuse jooksul saadud hinnetest e-päeviku kaudu.

4. Kool teavitab õpilast ja tema vanemat kokkuvõtvatest trimestri-, kursuse-, aasta- ja kooliastmehinnetest ning käitumise- ja hoolsushindest paberkandjal klassitunnistuse kaudu.

5. Õpilasel ja tema vanemal on õigus saada oma hinnete kohta teavet aineõpetajatelt ja klassijuhatajalt. Hindamise üksikasjalikuma korralduse kohta leiab teavet kooli õppekavast.

XII Õpilase käitumise ja hoolsuse hindamine

Kool annab õpilasele ja vanemale kirjalikku tagasisidet põhikooliõpilase käitumise ja hoolsuse kohta iga trimestri ning õppeperioodi lõpus. Gümnaasiumiõpilase puhul antakse kirjalikku tagasisidet käitumise kohta õppeaasta lõpus.

Käitumise ja hoolsuse hindamine

(1) Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel.

(2) Käitumist ja hoolsust hinnatakse hinnetega «eeskujulik», «hea», «rahuldav» ja «mitterahuldav».

Käitumise hindamine:

Käitumishindega „eeskujulik” hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab kooli kodukorra nõudeid eeskujulikult ja järjepidevalt.

Käitumishindega „hea” hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid.

Käitumishindega „rahuldav” hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud eksimusi.

Käitumishindega „mitterahuldav” hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid, ei allu õpetaja nõudmistele ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme. Õpilase käitumise võib hinnata „mitterahuldavaks” ka üksiku õigusvastase teo või ebakõlbelise

käitumise eest.

Hoolsuse hindamine:

Hoolsushindega „eeskujulik” hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse alati kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt, on ülesannete täitmisel püüdlik, hoolas ja iseseisev, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud töö lõpuni.

Hoolsushindega "hea" hinnatakse õpilast, kes suhtub õppimisse ja ülesannetesse kohusetundlikult, on iseseisev ja hoolikas ning õpib võimetekohaselt.

Hoolsushinde "rahuldav" saab õpilane, kes üldiselt täidab oma õppeülesandeid ja muid kohustusi, kuid ei ole piisavalt järjekindel ega õpi kõiki aineid oma tegelike võimete ja arengutaseme kohaselt.

Hoolsushindega "mitterahuldav" hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, suhtub õppimisse ja ülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult, ei täida tundides õpetajate nõudmisi, jätab sageli tegemata oma kodused õpiülesanded ning muud ülesanded koolis ja kodus

XIII Toitlustamine koolis

1. Koolis toitlustatakse õpilasi kooli sööklas vastavalt klassidele planeeritud söögivahetundidel;

2. Õpilaste koolilõuna makstakse kinni valla ja riiklikest vahenditest;

3. Koolis on õpilasel võimalus kasutada vahetundide ajal kohvikut.

XIV Garderoobi kasutamine

1. Garderoobi jäetakse üleriided ja välisjalatsid

2. Garderoobi ei jäeta raha, dokumente ega väärtesemeid.

XV Kodukord on kõikidele osapooltele täitmiseks kohustuslik.

XVI Hindamise korraldus

(1) Hindamise eesmärk on:

1) toetada õpilase arengut - anda tagasisidet õpilase arengu kohta, innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima, suunata õpilase enesehinnangu kujunemist ja suunata õpilast edasise haridustee valikul;

2) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;

3) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ja põhikooli lõpetamise otsuse tegemiseks või anda alus otsuse tegemiseks kursuse läbimise ning gümnaasiumi lõpetamise kohta.

(2) Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid ja hindamisviise. Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa.

(3) Kool annab õpilasele ja vanemale kirjalikku tagasisidet põhikooliõpilase käitumise ja hoolsuse kohta iga trimestri ning õppeperioodi lõpus. Gümnaasiumiõpilase puhul antakse kirjalikku tagasisidet käitumise kohta õppeperioodi lõpus.

(4) Kooli õppekavas sätestatud hindamise korralduse avalikustab kool avaliku teabe seaduse alusel kooli tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel.

Aineõpetajal on hindamise korraldus kajastatud e-kooli ainekaardil ja antud korda tutvustab ta õppeaasta ning trimestri/kursuse alguses õpilastele.

Hinnete ja hinnangute vaidlustamine:

Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid ja sõnalisi hinnanguid vaidlustada kümne päeva jooksul pärast hinde või hinnangu teadasaamist, esitades kooli direktorile kirjalikult vastava taotluse koos põhjendustega. Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab sellest taotluse esitajat kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

Kujundav hindamine

(1) Kujundava hindamisena mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed. Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut.

(2) Õppetunni või muu õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt, kaaslastelt või enesehinnangu abil enamasti suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet ja ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste (sealhulgas üldpädevuste, kooliastme õppe- ja kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade), ent ka käitumise, hoiakute ning väärtushinnangute kohta.

(3) Õpilane kaasatakse hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel hinnata ning tõsta õpimotivatsiooni.

(4) Koolipere annab õpilasele igapäevaste tegevuste ja sündmuste vältel tagasisidet, et toetada õpilase käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist.Juhtumite korral, mis on vastuolus üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega, kasutatakse kooli kodukorras kehtestatud õpilase suhtes rakendatavaid mõjutusmeetmeid.

(5) Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus vastavalt „Arenguvestluse läbiviimise korrale Parksepa Keskkoolis“. Arenguvestlusel analüüsitakse õpilase arengut ja toimetulekut tulenevalt õpilase individuaalsest eripärast ja õpilase, vanema või kooli poolt oluliseks peetavast. Arenguvestlus võimaldab anda tagasisidet õppekava üldpädevuste, kooliastme õppe- ja kasvatuseesmärkide, läbivate teemade eesmärkide, ainevaldkondlike eesmärkide ja ainealaste õpitulemuste kohta. Arenguvestlusel seatakse uued eesmärgid õppimisele ja õpetamisele. Arenguvestluse oluline osa on õpilase enesehindamine.

(6) Kujundava hindamise ühe vahendina võib kasutada õpimappi. Õpimapp õppimise päevikuna sisaldab nii õppetöid kui ka tööde analüüsi ja tagasisidet. Õpimappe võib koostada aine ja valdkonnapõhiselt, läbivate teemade või üldpädevuste kohta. Õpimapp sobib arenguvestluse alusmaterjaliks.

Teadmiste ja oskuste hindamine kui kokkuvõtvate hinnete alus

(1) Õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas ainekavas toodud oodatavate õpitulemustega ja tema õppele püstitatud eesmärkidega. Ainealaseid teadmisi ja oskusi võib hinnata nii õppe käigus kui ka õppeteema lõppedes. Ainealaste teadmiste ja oskuste hindamise tulemusi väljendatakse numbriliste hinnetega viie palli süsteemis:

Hindega «5» («väga hea») hinnatakse suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust (edaspidi õpitulemus), kui see on täiel määral õppekava nõuetele vastav. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «5», kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.

Hindega «4» («hea») hinnatakse õpitulemust, kui see on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «4», kui õpilane on saanud 75–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.

Hindega «3» («rahuldav») hinnatakse õpitulemust, kui see on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid esineb puudusi ja vigu. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «3», kui õpilane on saanud 50–74% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.

Hindega «2» («puudulik») hinnatakse õpitulemust, kui see on osaliselt õppekava nõuetele vastav, esineb olulisi puudusi ja vigu. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «2», kui õpilane on saanud 20–49% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.

Hindega «1» («nõrk») hinnatakse õpitulemust, kui see ei vasta õppekava nõuetele. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «1», kui õpilane on saanud 0-19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust

(2) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega „nõrk“.

(3) Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust on hinnatud hindega „puudulik“ või „nõrk“ või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.

Järelevastamiseks täidab õpilane vastava ülesande uuesti õpetajaga kokkulepitud ajal pärast hinde teada saamisest. Hinne kantakse e-päevikusse tärniga.

Kui õpilane on pikaajaliselt puudunud või ta ei ole ise võimeline õppima, siis on tal võimalus saada eelnevalt konsultatsioone.

Kokkuvõtvad hinded ja järgmisse klassi üleviimine põhikooliosas:

(1) Kokkuvõttev hindamine on hinnete koondamine trimestrihinneteks ja trimestrihinnete koondamine aastahinneteks. Koondhinded esitatakse viie palli süsteemis.

(2) Kui õppeperioodi keskel on õppeaine trimestrihinne jäänud andmata ja õpilane ei ole kasutanud võimalust järele vastata, hinnatakse aastahinde väljapanekul vastaval perioodil omandatud teadmised ja oskused vastavaks hindele „nõrk“ .

(3) Õpilasele, kelle trimestrihinne on „puudulik“ või „nõrk“ või on jäetud hinne välja panemata, koostatakse selles õppeaines individuaalne õppekava või määratakse mõni muu tugisüsteem vastavalt „Parksepa Keskkooli tugisüsteemide ja nende rakendamise korrale“, et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused.

(4) Kokkuvõtvate hinnete alusel otsustab õppenõukogu, kas viia õpilane järgmisse klassi, jätta täiendavale õppetööle või klassikursust kordama. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsus tehakse enne õppeperioodi lõppu.

(5) Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt kokkuvõtvate hinnete alusel tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „nõrk“. Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne õppeperioodi lõppu. Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. Täiendav õppetöö viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu. Aastahinne pannakse välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi. Antud tähtaegu ei kohaldata õpilase suhtes, kellele on koostatud individuaalne õppekava, kus on ette nähtud erisused järgmisse klassi üleviimise ajas.

(6) Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul jätta õpilase klassikursust kordama, kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik“, täiendav õppetöö ei ole tulemusi andnud ning õppekavaga nõutavate õpitulemuste saavutamiseks ei ole otstarbekas rakendada individuaalset õppekava või muid koolis rakendatavaid tugisüsteeme. Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase või tema seadusliku esindaja ja kuulab ära tema arvamuse. Õppenõukogu otsuses peavad olema esile toodud kaalutlused, mille põhjal peetakse otstarbekaks jätta õpilane klassikursust kordama.

(7) Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib jätta klassikursust kordama õpilase, kellel on põhjendamata puudumiste tõttu kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik“ või „nõrk“ või mitterahuldav hinnang. Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase või tema seadusliku esindaja ja kuulab ära tema arvamuse.

(8) 9. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle.

Kokkuvõtvad hinded gümnaasiumiosas: järgmisesse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine ja järelevastamiste kord gümnaasiumiosas:

1. Õpitulemusi vastavas õppeaines hinnatakse kokkuvõtvalt kursuse- ja kooliastmehindega. Kursusehinne pannakse välja kursuse jooksul saadud hinnete alusel. Kooliastmehinne pannakse välja õppeaine 10.–12. klassi kursusehinnete alusel.

2. Kui kursusehinne on jäänud välja panemata ja õpilane ei ole kasutanud võimalust järele vastata, loetakse kooliastmehinde väljapanekul selle kursuse vältel omandatud teadmised ja oskused vastavaks hindele «nõrk».

3. Kui kooliastmehinnet ei ole võimalik 12. klassi õppeperioodi lõpus välja panna mitterahuldavate kursusehinnete tõttu, määratakse õpilasele täiendav õppetöö.

4. Õppeainete kooliastmehinded pannakse välja enne õppeperioodi lõppu. Õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse kooliastmehinne välja pärast täiendavat õppetööd.

5. Õppenõukogu, mis lõpetab 10., 11. ja 12. klassi õppeperioodi, määrab õpilasele täiendava õppetöö ainetes kus on puudulikud kursusehinded.

6. Klassijuhataja teatab lapsevanemale õppenõukogu otsuse täiendavale õppetööle jätmise kohta.

7. Täiendava õppetöö aja, korra ja mahu määrab aineõpetaja.

8. Aineõpetaja parandab kursusehinded pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi, ja lisab e-kooli kommentaaridesse hinde muutmise kuupäeva või seletuse selle muutmata jätmise kohta.

9. 11. ja 12. klassi üleviimisel, so 30. augustiks, peavad kõik mitterahuldavad kursusehinded olema parandatud.

10. Järelevastamisega seotud küsimustega pöördub õpilane ISE aineõpetaja poole.

11. Kursuse jooksul võib sooritamata töid ja mitterahuldavaid hindeid vastata õpetajaga kokkulepitud ajal.

12. Kui õpilane registreerib aineõpetaja juures end järeltööle, kuid ei saa mõjuval põhjusel järele vastata, peab ta aineõpetajat teavitama.

13. Tegemata tööd tähistatakse e-kooli päevikus tähega X.

14. Järele vastatud töö parandatakse e-koolis ja parandatud hinne jääb tärniga.

15. Kursuse õpitulemuste omandamist kontrollivate kirjalike tööde (kontrolltööde) aeg kavandatakse kooskõlas teiste aineõpetajatega. Tööde kava kajastab e-kooli kontrolltööde loetelu.

16. «Nõrgalt» ja «puudulikult» edasijõudvad õpilased kutsutakse aru andma ümarlauda, õppenõukogusse või hoolekogusse, arvestades klassijuhataja ja aineõpetajate ettepanekuid.