Parksepa Keskkooli kodukord

KEHTESTATUD: direktori käskkiri 20.12.2023 nr 1–2/15   

 1. Üldsätted

    (1) Parksepa Keskkoolis reguleerivad koolielu Eesti Vabariigi seadused, nende alusel välja antud õigusaktid, kooli põhimäärus, käesolev kodukord ja väljatöötatud kooli õigusaktid.

    (2) Parksepa Keskkooli kodukorras lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning üldistest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest.

    (3) Kooli kodukorra kehtestab kooli direktor. Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele.

    (4) Parksepa Keskkooli kodukord (edaspidi kooli kodukord) on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.

    (5) Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel, infostendil ja sekretäri juures.

    2. Õppetöö korraldus

    (1) Parksepa Keskkoolis on õppeaasta jagatud põhikoolis trimestriteks, gümnaasiumis rakendatakse kursuseõpet. Trimestrid, kursused, koolivaheajad, tasemetööd ja eksamite ajakava kinnitab direktor üldtööplaaniga õppeaasta alguses ning nendega saab tutvuda kooli veebilehel.

    (2) Koolimaja uksed avatakse koolipäevadel kell 7.15 ja suletakse kell 17.00. Väljaspool nimetatud kellaaega saab koolimajja siseneda vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonna esindajaga.

    (3) Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivormiks on õppetund. Õppetunnid toimuvad kooli ruumides või väljaspool kooli ekskursiooni/õppekäiguna või muu vormina vastavalt kooli õppekavas sätestatule ja kooli päevakavale. Tunniplaan ja huvitegevuse ajad tehakse õpilasele ning lapsevanemale teatavaks Stuudiumis ja Parksepa Keskkooli veebilehel. Muudatustest tunniplaanis teavitab 1.–6. klasside õpilasi klassijuhataja, 7.–12. klasside õpilased ning lapsevanemad leiavad info veebilehelt.

    (4) Õppetunnid algavad koolipäeviti kell 8.15. Õppetund kestab 45 minutit, vahetund vähemalt 10 ja söögivahetund vähemalt 20 minutit.

    (5) Kui klassi- või aineõpetaja pole tulnud viie minuti jooksul pärast teist kella tundi, teavitavad õpilased sellest õppejuhti või direktorit.

    (6) Õpetaja märgib koduse ülesande Stuudiumi hiljemalt kella 17.00-ks.

    (7) Kõiki kooli avalikke üritusi võidakse pildistada/filmida. Fotosid ja salvestisi võidakse avalikustada kooli veebilehel ja sotsiaalmeedia kanalites. Ürituse jäädvustamise otsustab korraldaja. Filmimiseks, salvestamiseks ja pildistamiseks pole nõusolekut vaja. Lapsevanema luba või keeldumine on fikseeritud kooli astumise avaldusel.

    (8) Õppetööks vajalikke materjale paljundatakse raamatukogus.

        2.1. Tundide ajakava

    1. tund 8.15–9.00
    2. tund 9.10–9.55
    3. tund 10.05–10.50
1.–6. klassi söögivahetund 30 min
kella 10.50–11.05 - 1.–3. klass
kella 11.05–11.20 - 4.–6. klass
(teisipäeviti kella 10.50–11.10 klassijuhatajatund 7.–12. klassidele)
    4. tund 11.20–12.05
7.–12. klassi söögivahetund 25 min
kella 12.05–12.20 - 7.–10. kl
kella 12.20–12.30 - 11.–12. kl
(teisipäeviti kella 12.05–12.20 klassijuhatajatund 2.–6. klassidele)
    5. tund 12.30–13.15
    6. tund 13.25–14.10
    7. tund 14.20–15.05
    8. tund 15.15–16.00

        2.2. Õppekeskkond

    (1) Õpilased, õpetajad ja koolitöötajad austavad kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine koolis on lugupidav.

    (2) Kontrolltööde läbiviimine:

    1) Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist;

    2) Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd;

    3) kontrolltöid ei koondata õppenädala, trimestri, poolaasta või õppeperioodi lõppu;

    4) Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina;

    5) kokkuleppel õpilastega  võib kontrolltöid planeerida tihedama graafiku alusel;

    6) pühadejärgseks päevaks ja trimestri esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta;

    7) kontrolltööde graafik on Stuudiumis.

    (4) Tundide läbiviimiseks peab klassiruumi õhutemperatuur olema vähemalt 19 ºC.

    (5) Külma ilma korral loetakse õppetundidest puudumine põhjendatuks põhikooli õpilastel, kes elavad koolist kaugemal kui kolm kilomeetrit ja kelle sõit kooli ning tagasi ei ole korraldatud ja kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

        ◦ miinus 20 °C ja madalam (1.–6. klassi õpilased);

        ◦ miinus 25 °C ja madalam (7.–9. klassi õpilased).

Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse tegevusi kojusaamise võimaluseni.

    (6) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

        ◦ 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C, mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s;

        ◦ 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C, mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Tegelikult toimivat välisõhutemperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse kodulehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel, mida hinnatakse enne õues algavat tundi. Õpetaja informeerib õpilasi välisõhu temperatuurist vahetunni ajal.

        2.3. Hindamisest teavitamine

            (1) Hindamise korraldus on sätestatud kooli õppekavas, mis on avalikustatud kooli veebilehel. 

            (2) Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele aineõpetaja oma aines õppeaasta, trimestri, poolaasta või kursuse algul lähtuvalt aine spetsiifikast. Aineõpetaja selgitab, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ning millised on hindamise kriteeriumid. Ainenõuded avalikustatakse kooli veebilehel ja Stuudiumis.

            (3) Õpilast ja vanemat teavitatakse jooksvatest ning kokkuvõtvatest hinnetest ja hinnangutest Stuudiumi kaudu.

            (4) 1.–12. klasside õpilased saavad paberkandjal klassitunnistuse õppeperioodi lõpus.

            (5) Vanema kirjaliku taotluse alusel väljastab kool 1.–12. klasside õpilastele hinnetelehe või paberkandjal tunnistuse trimestrite lõpus.

            (6) Õpilasel ja lapsevanemal on õigus saada hinnete kohta teavet aineõpetajatelt ning klassijuhatajalt.

    3. Õpilase õigused

    (1) Valida oma huvidele ja võimetele vastavalt valikkursusi kooli õppekavas pakutavate valikainete hulgast.

    (2) Õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

    (3) Saada teavet hindamise põhimõtetest aineõpetajalt iga trimestri/kursuse või poolaasta alguses.

    (4) Saada ainekonsultatsiooni ja õpiabi.

    (5) Saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste ning kohustuste kohta.

    (6) Osaleda kooli aine- ja huviringides.

    (7) Osaleda pikapäevarühmas. Pikapäevarühm töötab esmaspäevast neljapäevani kella 12–17.

    (8) Olla valitud õpilasesindusse ja kooli hoolekogusse.

    (9) Pöörduda vaidlusküsimuste korral kooli juhtkonna poole.

    (10) Saada koolitervishoiuteenust. Kooliõe vastuvõtuajad on avalikustatud veebilehel.

    4. Õpilase kohustused

    (1) Enne õppetunni algust heliseb eelkell, mis kohustab õpilasi ja õpetajaid minema vastavasse klassiruumi.

    (2) Alustama õppetundi õigeaegselt selleks ettenähtud või kokkulepitud kohas.

    (3) Osalema õppeprotsessis ettevalmistunult ja pidama õppetunnis töörahu.

    (4) Õpilane istub õpetaja poolt määratud kohal.

    (5) Tunnis ei tegeleta õppetööväliste asjadega.

    (6) Õpilasel pole lubatud  kasutada tunnis nutiseadmeid ega muid tehnilisi vahendeid, kui õpetaja ei ole teistsugust korraldust andnud. Mobiiltelefonid on koolikotis hääletul režiimil. 1.–6. klassi õpilastel on mobiiltelefoni kasutamine keelatud nii tunnis kui ka vahetunnis kogu õppepäeva jooksul. 

Keelust üleastumise korral paneb õpilane oma nutiseadme tunni lõpuni õpetaja lauale.

    (7) Tunni ajal ei liigu õpilane kohalt õpetaja loata.

    (8) Tunni ajal pole lubatud süüa ega tarbida magustatud jooke.

    (9) Hoiab oma töökoha ja õppevahendid korras.

    (10) Suhtub kohusetundlikult õppetöösse. Tunnikorda segavat ja teiste õpilaste tööd häiriva õpilase võib õpetaja saata koos individuaalse tööülesandega sotsiaalpedagoogi juurde. Õpetaja ja sotsiaalpedagoog fikseerivad kellaajad. Õpetaja teavitab juhtunust klassijuhatajat ja lapsevanemat.

    (11) Võtab kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppevahendid.

    (12) Teeb ära kodused tööd. 

    (13) Jälgib kodust tööd ja koolikorralduslikku infot Stuudiumist.

    (14) Osaleb kooli tervise- ja spordiüritustel.

    (15) Kannab koolis puhast ja õppetööks sobivat riietust.

    (16) Hoiab üleriideid ja vahetusjalatseid garderoobis.

    (17) Kasutab siseruumides vahetusjalanõusid, mis on põrandaid mittemääriva tallaga.

    (18)  Kannab aktustel hea tava kohast riietust (näiteks tume seelik/püksid ja ühevärviline või tagasihoidliku mustriga pluus, -kleit).

    (19) Täidab tööohutuse-, tervishoiu- ja isikliku hügieeni nõudeid, hoiab puhtust ja korda koolis ja kooli territooriumil.

    (20) Täidab ekskursioonidel, õppekäikudel ja matkadel õpetaja ning juhendajate korraldusi ja liikluseeskirju, hoiab kooli mainet.

    (21) Täidab evakueerimisel ja eriolukordades täpselt õpetaja korraldusi.

    (22) Kehalistest harjutustest tervislikel põhjustel vabastatud õpilane võtab kehalise kasvatuse tunnist osa ja täidab õpetaja poolt antud ülesandeid, mis ei nõua kehalist pingutust.

    (23) Kannab kehalise kasvatuse tundides spordiriideid ja -jalatseid. Turvalisuse tagamiseks ei kanna tunnis ehteid ja hoiab pikad juuksed kinnises soengus.

    (24) Arvestab koolitöötajate märkustega.

    (25) Hoiab oma raha ja väärtesemeid, kool ei vastuta nende kaotsimineku eest.

    (26) Hoiab jalgratast või muud liiklusvahendit selleks ettenähtud kohas.

    (27) Kannab pimedal ajal helkurit.

    5. Koolikohustuse täitmine

        (1) Koolikohustus on õpilase kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

        (2) Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui õpilane puudub õppest mõjuva põhjuseta.

        (3) Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on ilmastikutingimused, õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine, läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, olulised perekondlikud põhjused või kooliga seotud õppetööväliste sündmuste korraldamine või osalemine eelneva taotluse alusel.

5.1. Õppest puudumisest teavitamine

    (1) Vanem teavitab klassijuhatajat õpilase õppest puudumisest hiljemalt järgmiseks õppepäevaks Stuudiumi kaudu või e-kirja teel.

    (2) Kui õpilasel on tarvis  õppepäeva jooksul koolist lahkuda, siis palub ta selleks luba klassijuhatajalt, tema puudumisel õppejuhilt.

    (3) Kui õpilane on puudunud ühe trimestri jooksul enam kui kolm õppepäeva kodustel põhjustel, siis on klassijuhatajal õigus küsida lapsevanemalt täiendavaid selgitusi.

    (4) Kui klassijuhatajal on tekkinud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on tal õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi.

    (5) Kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud ja klassijuhatajal ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kooli sotsiaalpedagoog neljandal õppest puudumise päeval kohalikku omavalitsust.

    (6) Andmed õpilaste kohta, kes on ühe trimestri jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 1/5 õppetundidest, kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.

    6. Kooli meetmed koolikohustuse täitmise ja kodukorra tagamiseks

        6.1. Mõjutusmeetmed

        (1) Mõjutusmeetmete kohaldamise eesmärk on ühtsete nõudmiste ja korra tagamine koolis.

        (2) Kool kasutab selleks järgmisi meetmeid:

            (a) individuaalne suuline märkus õpilasele;

            (b) kirjalik märkus Stuudiumis;

            (c) vestlus õpilase ja lapsevanemaga;

            (d) vestlus sotsiaalpedagoogiga/koolipsühholoogiga;

            (e) õpilase eemaldamine ainetunnist korduvate rikkumiste korral. Õpilane saadetakse tööülesandega sotsiaalpedagoogi juurde. Stuudiumis õpilast puudujaks ei märgita, märkustesse lisatakse „eemaldatud ainetunnist”. Vajadusel määratakse õpilasele järeltunni aeg;

            (f) ümarlaud tugispetsialistide ja/või aineõpetaja(te) osalusel;

            (g) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppejuhiga;

            (h) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;

            (i) direktori käskkirjaline noomitus;

            (j) direktori käskkirjaline noomitus koolikohustuse mittetäitmisel seitsme üksiku tunni või ühe õppepäeva korral;

            (k) õppes osalemise keeld kuni 10 õppepäeva ühe poolaasta jooksul koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamisest vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilasele ning tema vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Vanem tagab õpilase järelevalve ja õppimise kodus. Meedet rakendatakse korduvate raskete kodukorrareeglite rikkumiste eest ja kui eelnevad meetmed pole tulemusi andnud;

            (l) kui koolikohustusliku ea ületanud õpilane rikub korduvalt kooli kodukorda, ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis, puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ja teda on selle eest karistatud kolm korda direktori käskkirjaga, on koolil õigus õpilane koolist välja arvata. Koolil on õigus õpilane koolist välja arvata ka juhul, kui teda ei ole võimalik järgmisse klassi üle viia puudulikult hinnatud kursuste tõttu.

        6.2. Mõjutusmeetmetest teavitamine

    (1) Kui õpilane on käitunud kooli kodukorda või teisi seadusakte eiravalt, võib õpetaja või kooli töötaja nõuda asjaosaliselt kirjalikku selgitust juhtumi kohta.

    (2) Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut.

    (3) Õpilase vanemat teavitatakse tugi- või mõjutusmeetme määramisest kirjalikult.

    7. Tunnustamine

        7.1. Õpilaste tunnustamine

        (1) Tunnustamise eesmärk on õpilaste motiveerimine ja innustamine süsteemsele enesearendamisele ning õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkuse tõstmine.

        (2) Tunnustamisviisideks on:

            (a) suuline kiitus;

            (b) kirjalik kiitus või tänu Stuudiumis;

            (c) direktori käskkirjaline tunnustamine koolitöötaja ettepanekul;

            (d) kiituskiri klassi lõpetamisel väga heade õppetulemuste eest;

            (e) hõbe- ja kuldmedal gümnaasiumi lõpetamisel, lisandub tunnustamine kooli medaliga;

            (f) trimestri lõpus kooli tänukiri põhikoolis:

                • hea ja väga hea õppeedukus;

                • silmapaistvad tulemused koolitegevuse erinevates valdkondades (olümpiaadid, õpilasvõistlused, spordivõistlused);

            (g) õppeaasta lõpus kooli tänukiri põhikoolis:

    • hea ja väga hea õppeedukus;

     • silmapaistvad tulemused üksikutes õppeainetes;

            (h) trimestri lõpus kooli tänukiri gümnaasiumis:

                • silmapaistvad tulemused erinevates valdkondades (olümpiaadid, õpilasvõistlused, spordivõistlused);

            (i) õppeaasta lõpus kooli tänukiri gümnaasiumis:

                • 10. ja 11. klassi lõpus kursusehinnete keskmise alusel (keskmine hinne vähemalt 4,5) ja 12. klassi lõpus kooliastmehinnete alusel (keskmine hinne vähemalt 4,5);

                • silmapaistvad tulemused üksikutes õppeainetes;

            (j) kooli autahvel:

                • aasta- ja kursusehinnete alusel väga headele hinnetele õppivate 1.–6. kl õpilaste fotod;

                • aasta- ja kursusehinnete alusel headele ja väga headele hinnetele õppivate 7.–11. kl õpilaste fotod;

                • õpilaste nimed, kes on individuaalselt või võistkondlikult tublilt osalenud maakondlikel või üleriigilistel aineolümpiaadidel;

            (k) kooli medal õpilastele, kes on pidevalt õppimise või huvitegevusega kaasa aidanud kooli hea maine kujundamisele, samuti üksiku silmapaistva teo või õnnestumise eest. Kooli medaliga tunnustamise otsustab õppenõukogu;

            (l) kooli juhtkonna vastuvõtt õppeperioodi lõpus headele ja väga headele hinnetele õppivatele õpilastele ning nende vanematele;

            (m)  esitamine tunnustamiseks väljaspool kooli.

        7.2. Vanemate tunnustamine

    (1) Vanemaid tunnustatakse kooli tänukirjaga tubli lapse kasvatamise või koolile abi osutamise eest.

    (2) Vanemate tunnustamisviisideks on:

        (a) tänukiri kooli juhtkonna vastuvõtul väga hea ja hea õppimisega õpilase vanemale või hooldajale;

        (b) tänukiri õpilase vanemale või hooldajale põhikooli/gümnaasiumi kiitusega/kuld- või hõbemedaliga  lõpetamisel;

        (c) tänukiri kooli toetamise ja abistamise eest.

        7.3. Töötajate tunnustamine

    (1) Tunnustamise eesmärk on töötajate motiveerimine ja innustamine süsteemsele enesearendamisele ja õppetöö-kasvatustegevuse tulemuslikkuse tõstmine.

    (2) Tunnustamisviisid on:

        (a) suuline tänamine;

        (b) suuline esiletõstmine kollektiivi ees;

        (c) tänu avaldamine direktori käskkirjaga;

        (d) preemia maksmine Parksepa Keskkooli palgakorralduse põhimõtete alusel;

        (e) töötaja õnnitlemine juubeli puhul lillekimbu ja meenega;

        (f) töötaja õnnitlemine lapse sünni, abiellumise ja kvalifikatsiooni tõstmise puhul lillekimbuga;

        (g) tänukirjaga tunnustamine enesearendusliku- või tööalase saavutuse eest;

        (h) tänukirja ja lillekimbuga tunnustamine töösuhte lõppemisel;

        (i) meene ja lillekimbuga tunnustamine tööjuubelite puhul alates 10. tööaastast;

        (j) esitamine tunnustamiseks väljaspool kooli.

    8. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite kasutamine

        (1) Tasuta on kasutada:

            (a) Õpilasel ja koolitöötajal on õigus õppekavavälises tegevuses ning kokkuleppel direktoriga kasutada tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid neid tahtlikult lõhkumata või rikkumata.

            (b) Kool annab rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kasutamiseks lepingu alusel. Leping võib olla suuline või kirjalik vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele. Lepingu koolipoolseks esindajaks on direktor.

            (c) Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamiseks andmisel lähtub kool võlaõigusseadusest.

            (d) Kooli ruumides tegutsevad Võru valla kultuuri- ja noorsootöökeskuse huviringid kasutavad ruume heaperemehelikult. Võru valla kultuuri- ja noorsootöökeskus vastutab ise oma vahendite eest.

        (2) Tasulised teenused:

            (a) rajatiste, ruumide, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite kasutamine vastavalt Võru Vallavalitsuse korraldusele “Teenuse hinna kehtestamine Parksepa Keskkoolis”

            (b) jõusaali kasutamine alates kella 16.00-st vastavalt Parksepa Keskkooli jõusaali ruumi avaliku kasutamise lepingule.

    9. Õppekirjanduse ja õppevara kasutamine

        (1) Õppekava läbimiseks on õpilasel võimalik kasutada tasuta õpikuid, põhikoolis ka tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.

        (2) Õpilane ja koolitöötaja kasutavad kooli õpikuid, töövahendeid, õppematerjale ja digitaalseid infokandjaid heaperemehelikult.

        (3) Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama enne dokumentide kättesaamist raamatukokku tema kasutusse antud õppekirjanduse.

        (4) Õpilase kasutusse antud õppekirjanduse rikkumise või kaotamise korral hüvitab õpilane või lapsevanem selle maksumuse või ostab uue.

        (5) Töölepingu lõppedes on koolitöötaja kohustatud tagastama tema valduses oleva õppekirjanduse, raamatukogu raamatud ja kooli vara.

    10. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis

        (1) Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamist toetavaks ennetustegevuseks on käitumisoskuste mängu VEPA (veel paremaks) meetodite kasutamine, erialaspetsialistide esinemised õpilastele, sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline abi, osalemine projektides jm.

        (2) Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks Parksepa Keskkoolis toimub järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel. Õpilastel on õppepäeva ajal kooli territooriumilt lahkumine keelatud, kui selleks pole vastavat luba/korraldust.

        (3) Õpilased ja töötajad, märgates ebakorrektset käitumist, reageerivad sellele ja teavitavad vajadusel kooli juhtkonda.

            (a) Vaimse või füüsilise vägivallajuhtumi korral pöördub õpilane lähedaloleva täiskasvanu poole, kes osutab esmast abi ja pöördub juhtumi lahendamiseks klassijuhataja, tervishoiutöötaja või kooli juhtkonna poole.

            (b) Vägivallajuhtumi korral teavitab kooli esindaja lapsevanemat või hooldajat.

        (4) Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse ning õpilaste üle järelevalve tagamiseks võib kool kontrollida kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumist.

        (5) Võõraste isikute viibimine kooliruumides ei ole lubatud, erandiks on lapsevanemad, kooli ametikohustuste tõttu saabunud isikud ja kooli juhtkonna poolt lubatud isikud.

        (6) Turvalisuse tagamiseks on keelatud:

            (a) vahetundides garderoobis aega veeta;

            (b) enda tarbeks filmimine, pildistamine või lindistamine koolitunnis ja vahetunnis ilma kooli juhtkonna või aineõpetaja kooskõlastuseta;

            (c) enda tarbeks tehtud piltide ja videode avalik ülesriputamine või muul moel avalikustamine kolmandatele isikutele ilma pildilt/videolt nähtuva inimese nõusolekuta;

            (d) energiajoogi, alkoholi, tubaka/mokatubaka, e-sigareti või muu narkootilise või psühhotroopse aine omamine, tarbimine ja vahendamine kooli territooriumil ning klassi ühisüritustel;

            (e) hasartmängud;

            (f) relva omamine relvaseaduse tähenduses;

            (g) lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;

            (h) muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks.

        (7) Parksepa Keskkooli territooriumil või koolitöötajate vastutusajal alkohoolseid jooke, narkootilisi või psühhotroopseid aineid tarvitanud õpilasest või tema õigusrikkumisest informeerib direktor või tema poolt volitatud koolitöötaja vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korrale õpilase vanemat või tema seaduslikku esindajat ning vajadusel õiguskaitseorganit.

            (a) Parksepa Keskkooli direktoril on õigus nõuda õigusrikkumise tunnistajaks olnud koolitöötajalt kirjalikku seletust. Seletuskirja kantakse vähemalt alljärgnev: õigusrikkumise toimepanemise aeg, koht ja kirjeldus; seletuskirja koostamise kuupäev; seletuskirja esitaja nimi, allkiri. Seletuskirjast tulenevalt rakendab direktor vastavad mõjutusmeetmed.

        (8) Õppekäikudel on õpilaste saatjaks üldjuhul vähemalt üks täiskasvanu 17 õpilase kohta põhikoolis ja 25 õpilase kohta gümnaasiumis.

        (9) Parksepa Keskkooli hädaolukorra lahendamise plaani kehtestab kooli direktor.

    11. Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja tagastamine

        (1) Koolitöötajal on õigus hoiule võtta ese, mida võidakse kasutada viisil, mis võib ohustada teda ennast või teisi, tekitada materiaalset kahju, kahjustada koolikeskkonda või segada õppetööd.

        (2) Kui on kahtlus, et õpilaselt hoiule võetud ese võib olla kas narkootiline või muu mürgistust või joovet tekitav aine, tuleb  ühendust võtta politseiga ja hoiule võetu politseile üle anda.

        (3) Relva või lõhkeaine leidmisest või olemasolu kahtluse korral tuleb viivitamatult teavitada politseid ja ära võetud esemed politseile üle anda.

        (4) Koolitöötaja koostab hoiulevõetud eseme kohta protokolli ning edastab selle koos esemega direktorile. Protokolli märgitakse kooli nimi, õpilase nimi, klass, hoiule võtmise aeg ja koht, ajaline kestus ja põhjus.

        (5) Kooli hoiule võetud esemed hoiustatakse direktori kabinetis selleks määratud kohas.

        (6) Kooli hoiule võetud ese tagastatakse õpilasele pärast vanema või hooldaja informeerimist õppepäeva lõpus allkirja vastu.

        (7) Isikut ohustavad või korduvalt hoiule võetud esemed tagastatakse õpilase vanemale või seaduslikule esindajale pärast õpilase käitumise arutamist vanemaga või seadusliku esindajaga allkirja vastu.

    12. Jälgimisseadmestiku kasutamine

        (1) Koolihoone ja territoorium on turvalisuse tagamiseks ning koolihoone ja -vara kaitseks varustatud videovalvesüsteemi seadmestikuga. Vastavasisuline teabetahvel on paigaldatud kooli territooriumile ja välisuksele.

        (2) Salvestusandmeid kasutatakse vajadusel:

            (a) kooli hoonetes ja territooriumil inimeste liikumise jälgimiseks;

            (b) kõrvaliste isikute sissepääsu piiramiseks koolihoonesse;

            (c) koolihoone ja -vara kaitseks;

            (d) korrarikkujate tuvastamiseks;

            (e) vahejuhtumite ja eriolukordade analüüsiks.

        (3) Jälgimisseadmestik töötab ööpäevaringselt ja katkematult.

        (4) Jälgimisseadmestiku salvestusandmeid on õigus kasutada Parksepa Keskkooli direktoril, majandusjuhatajal ja IT-juhil. Salvestusandmete järelvaatamisel fikseeritakse vastavasse dokumenti: kes vaatas, aeg, millal vaadati ja mis eesmärgil vaadati.

        (5) Valvekaamerate kasutamise kord on sätestatud Parksepa Keskkooli videojälgimisseadmete kasutamise korras.

    13. Õpilaspileti väljastamine ja kasutamine

        (1) Õpilasele väljastatakse tasuta õpilaspilet kooli nimekirja arvamisel.

        (2) Korduv õpilaspilet väljastatakse dokumendi “Parksepa Keskkooli õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm” alusel.

        (3) Õpilaspileti kasutaja kasutab kaarti vaid selleks ettenähtud eesmärgil (koolisisesed rakendused, ühissõidukid, isikusamasust ja õpilasstaatust tõendava dokumendina).

        (4) Õpilane tagastab kehtiva õpilaspileti koolist lahkumisel koos koolile kuuluva varaga.

    14. Toitlustamine koolis

        (1) Kõigil õpilastel on võimalik enne esimest koolitundi süüa hommikuputru (tasuline);

        (2) Koolis pakutakse kõigile õpilastele lõunasööki vastavalt tervisekaitse nõuetele;

        (3) Pikapäevarühma õpilastel on võimalus saada õhtuoodet kooli sööklas;

        (4) Sööklasse tullakse pärast tunnilõpu kellahelinat;

        (5) Sööklas käitutakse toidu suhtes lugupidavalt, hoitakse puhtust ja korda;

        (6) Pärast einetamist viib sööja oma kasutatud nõud selleks ettenähtud kohta;

    15. Kodukorra rakendumine

Käesolev Parksepa Keskkooli kodukord jõustub alates selle kehtestamisest Parksepa Keskkooli direktori käskkirjaga.