Parksepa Keskkooli tegemised aastatel 1989-2020

Aasta 1989

 1. 17. septembril 1988. a toimunud Parksepa 9-klassilise kooli pedagoogilise kollektiivi ja lastevanemate üldkoosoleku otsuse kohaselt pidi koolile uue juurdeehituse ehitamine algama 1989. a mais.

 2. Koolile II juurdeehituse ehitamine algas 4. augustil 1989. a.

 3. Eesti NSV MN 15. augusti 1989. a määruse kohaselt reorganiseeriti Parksepa 9-klassiline kool Parksepa Keskkooliks.

 4. 1. septembril 1989. a kanti Parksepa Keskkooli 10. klassi õpilaste nimekirja 24 õpilast. Klassijuhatajaks määrati eesti keele ja kirjanduse õpetaja Merle Sulg.

 5. 25. oktoobril 1989. a moodustati Võru Rajooni Hariduskoondise käskkirjaga rajooni haridusfond, millest hakati stipendiumi maksma 10.-12. klassi õpilastele trimestri õppetöö tulemuste eest. Esimesena toetas haridusfondi Võru EPT 1000 rublaga.

Parksepa Keskkoolis määrati stipendium 2. detsembri 1989.a kooli õppenõukogu otsusega 10. klassi õpilastele: Krista Kont (25 rubla), Evelin Puht (15 rubla), Kadri Paidre (15 rubla), Jana Pedassaar (15 rubla).

 1. 2. augusti 1989. a õppenõukogu otsusega kehtestati koolis uued sisekorra eeskirjad, sest kool oli muutunud keskkooliks. Koolivormi osas sätestati, et põhikoolis on koolivormi kandmine kohustuslik, keskkooli õpilased võisid vormi variante valida, tüdrukud võisid kanda ka tagasihoidlikke kõrvarõngaid.

 2. 1. septembril 1989. a asus koolis tööle 11 uut töötajat:

õppealajuhatajana Helje Jaarma, õpetajad Ester Allas, Tiina Asi, Elmar Susi, Arved Kiisk, Merle Sulg, Ülle Puustusmaa, Valeri Holodnjakov, Anu-Mai Metsaar.

Teenindava personali uued töötajad olid Terje Truija ja Eha Hansi.

 1. Õpetaja Aavo Lind tegi ettepaneku, et Parksepa kooli 4. klassis võiks süvendatult õppida matemaatikat. Sellesse klassi võib õppijaid tulla ka Võru linnast.

 2. 1989.a. Parksepa Keskkooli eelarves olid järgmised kuluartiklid (rublades):

 • töötasu fond - 22800

 • lisandid töötasule - 6400

 • kantselei- ja majanduskulud - 9400

 • komandeeringud - 230

 • toitlustamine - 17900

 • inventari soetamine - 5000

 • koolikohustusfond - 1100

Nimetatud eelarve koostas koolile Võru Rajooni RSN TK Hariduskoondis.

 1. 1989.a. viidi hariduselus läbi mitmeid ümberkorraldusi:

 • rajooni tasandil alustasid tööd hariduskoondised (Võru Rajooni hariduskoondise juht oli Arvi Leosk)

 • kõik koolid läksid üle 5-päevasele töönädalale

 • õppetöö hakkas toimuma trimestrite kaupa: tunnistused jagati 3 x aastas - 1. detsembril, 1. märtsil ja õppeaasta lõpul.

Aasta 1990

 1. 1. septembril kanti 10. klassi õpilaste nimekirja 23 uut õpilast.

 2. Kool sai 1. jaanuarist klassivälise töö organisaatori koha (praegu nimetuseks huvijuht). Seda ametikohta täitis algul Silja Otsar.

 3. Kooli asusid tööle uued õpetajad: Silja Otsar, Irja Lehtmets, Urve Truup, Ene Trei. Majandusjuhataja ametisse määrati Priidu Trei.

 4. Kooli ametiühingu komitee jagas õpetajatele lubasid mööbli ostuks, koostas järjekorra õpetajatele uue korteri saamiseks, võttis vastu avaldusi sõiduautode ostuks.

Kui Parksepa alevikus valmis uus elumaja, siis eraldati seal korterid järgmistele õpetajatele: Evi ja Nikolai Kägo, Tiina Asi, Valeri Holodnjakov, Aavo Lind.

Aasta 1991

 1. Kool alustas tööd ühes vahetuses, sest valminud oli kooli II juurdeehitus.

 2. Avati kaks 10-ndat klassi.

 3. Ilmus kooli almanahh”Lapsemaa II”

 4. Kooli maa-ala suuruseks kujunes 13 ha maad, sest Väimela NST eraldas koolile 3,93 ha maad ning talunik Ennu Savimägi maadest lisandus veel 2,14 ha maad. Maade eraldamine oli vajalik kooli uue juurdeehituse valmimiseks.

 5. 1. septembril alustas koolis töötamist 17 uut õpetajat: Kersti Taul, Riina Salmistu, Ülle Lepp, Pille Liblik, Mare Taplas, Eha Leidus, Kalju Haabmets, Liia Luik, Karin Sild, Ene Juhkam. Teenindava personali uued töötajad olid: Sale Lang, Eha Nääme , Merike Viskov, Aare Viskov, Verner Venne, Lilja Visnapuu, Maire Lang .

 6. Võeti kasutusele kooli lipp.

Aasta 1992

 1. Kooli direktorina alustas Ilmar Kesselmann, võttes selle ameti üle Viktor Puolakainenilt, kes oli Parksepa kooli direktor aastatel 1986-1992.

 2. Eesti Vabariigi Võru Maavalitsuse määruse 23.10.1992 kohaselt toimus Parksepa Keskkooli üleandmine Võru vallale.

 3. Uued ümberkorraldused hariduselus, sest töötati välja täpsed juhised ülemineku- ja lõpueksamite kohta:

 • Üleminekueksameid teevad 7., 8., 10. ja 11. klass. Eksameid tuleb sooritada kaks - ühe määrab kooli õppenõukogu, teise valivad õpilased.

 • Põhikooli lõpueksameid on kolm: emakeel on kõigile kohustuslik, teise eksami valib kooli õppenõukogu, kolmanda eksami valib õpilane.

 • Keskkooli lõpueksameid on viis, neist 2 valib kooli õppenõukogu, kaks valivad õpilased. Emakeele eksam on kõigile kohustuslik.

 • Õpilane võis ühes eksamiaines valida ka uurimusliku või omaloomingulise töö.

 1. Uute õpetajatena asusid tööle: Ahto Saaremets, Malle Puolakainen, Anneli Plado. Teenindava personali uued töötajad olid: Kalev Palo, Ülle Treier, Heli Haak, Maiki Mailaan, Jana Pedassaar, Ervin Hirv.

 2. Parksepa Keskkooli lõpetas I lend (19 lõpetajat).

 3. Valmis kooli võimlakompleks, toimus I rahvusvaheline korvpalliturniir, kus võistlesid Soome, Venemaa, Parksepa võistkonnad. Organiseerijaks Kalev Palo.

 4. Parimatele keskkooli lõpetajatele anti välja kooli medalid.

Aasta 1993

 1. 23. septembril tegid 12. klassi õpilased ränga autoavarii koolist Võru linna sõidul. Liiklusõnnetuses hukkusid Künter Kelt ja Vaiko Parind, raskelt vigastada said Peep Küngas ja Andre Pill, kergemaid vigastusi sai Janno Pilv.

Liiklusõnnetuse põhjuseks oli juhi sõidukogemuse puudumine ja auto liiga suur kiirus.

 1. Õpetajatele kehtestati uus palgaastmestik. Juhtide palgad 740-1410 krooni, kõrgharidusega spetsialistid 740-1040 krooni, keskeriharidusega spetsialistid 560-740 krooni. Palgad arvestati maa- ja linnavalitsuse haridusorganite poolt. Palka maksti sularahas, mis toodi pangast vastava dokumendi esitamisel volitatud isiku poolt. (EV valitsuse määrus 22.01.1993.)

 2. Kool osales “Kooli TV“ võistlusel. Selle võistluse ettevalmistamiseks moodustati koolis vastav komisjon järgmises koosseisus: omaloominguline laul (S.Otsar), kohtumine Mozartiga (M. Sulg, U. Mustmaa), ergutuslaul (E. Lumi, S. Hütt), reklaam (E. Lumi), kirjandus (L. Niklus, E. Kägo), ajalugu (M. Puolakainen), loodus (V. Vahtra), sport (M. Taplas , I. Kesselmann), muusika-teater-kino (E. Lumi).

 3. Õppetöö alguseks määrati koolis kell 7.45.

 4. 8.-9. klassi tüdrukute korvpallivõistkond tuli Eesti koolide meistriks. Juhendaja Kalev Palo.

 5. Koolis avati arvutiklass

 6. Kooli külastasid meie kooli sõpruskooli õpetajad Rootsist.

 7. Uute õpetajatena alustasid tööd Pajumets Maiu, Tiiu Klessmann, Hille Lennuk (Juss), Viire Vahtra, Merle Hinn (Parv). Teenindava personali uued töötajad olid: Antti Leppik, Uno Silm, Taimi Tintso, Peeter Lumi, Maimu Ojaots, Olga Siska, Virve Kuppar, Urve Kitsik.

Aasta 1994

 1. Koolis õppis 351 õpilast.

 2. Õpilased pidid sooritama suvise tööpraktika kooli juures: 7.-8. klassi õpilased pidid kooli juures tööd tegema 3 päeva a` 4 tundi, 10.-11. klassi õpilastel oli kohustus töötada 5 päeva a` 4 tundi.

 3. Kooli aednikuna alustas tööd Virve Rüütli. Tema juhendamisel oli kooli ümbrus eeskujulikult korras. Kool pälvis selle eest mitmeid au- ja tänukirju.

 4. Uute õpetajatena asusid tööle: Kaie Järvpõld, Riina Juks, Aigi Tiks, Anu Sarap, Tiiu Kõiv. Huvijuhina alustas tööd Tea Kõrs, asjaajaja ametis oli Kaidi Oja.

Aasta 1995

 1. Ilmus kooli almanahh “Lapsemaa III”

 2. Kasutusele võeti kooli logo.

 3. Koolipäeva alguseks kehtestati kell 8.15.

 4. Uued töötajad koolis olid: Aigi Raag (õpetaja), Jana Peterson (huvijuht), Tiiu Eelmets (spordikompleksi administraator).

Aasta 1996

 1. Helje Jaarma alustas majandusõpetuse õpetamist Junior Achievement programmi alusel.

 2. Ilmumist alustas kooli ajaleht “Parksepa Njuuz”.

 3. Esmakordselt anti välja infokogumik “Algaja keskkooliõpilase käsiraamat “, kus õpilastele tutvustati kooli kodukorda, õpetajaid, õppetöö korraldust.

 4. Eesti parimaks nooreks kergejõustiklaseks tunnistati Maidu Laht.

 5. Uued töötajad koolis: Astrid Org (õpetaja), Eve Kullamaa (õpetaja), Helle Jaaniorg (õpetaja), Ere Tarkus (spordikompleksi administraator), Helga Okas (koristaja).

Aasta 1997

 1. Raamatukogu juhatajaks sai Ruth Toots.

 2. Koolis avati 30- kohaline videoklass.

 3. Vana koolimaja osa viidi täielikult üle keskküttele.

 4. Selle aasta lõpetajad kasutasid uut riigieksamite süsteemi, mis lubas kooli lõpetada ka minimaalse punktide arvuga.

 5. Koolis saab alguse näitemängu traditsioon. Järgnevate aastate jooksul etenduvad erinevad näidendid ja muusikalid. Lavastus endise koolidirektori Nikolai Aju raamatust “Luikede järv”, muusikal “Karupoeg Puhh“ (1998.a), muusikal “Oklahoma“ (1999.a). Juhendajad õpetajad Pille Liblik, Silja Otsar, Aigi Tiks, Ülle Noppel.

 6. Uute õpetajatena asusid tööle Tiiu Okas, Lea Kabur.

Aasta 1998

 1. Koolis loodi interneti püsiühendus.

 2. Algklasside õppealajuhatajana alustab tööd Anneli Plado.

 3. Endine korter koolimajas ehitati ümber 18 kohaliseks pansionaadiks.

 4. Kooli muusikaõpetaja ja ELO juht Ene Lumi sai preemiaks reisi Pariisi. ELO loodi koolis 1988. aastal. Parksepa elokad on suvistes suurlaagrites 10 aasta jooksul ikka kolme parema kooli hulka kuulunud. Kolmel korral on võistkond olnud ka üldvõitja.

 5. Uute õpetajatena asusid tööle Maili Toom, Ülle Noppel, Helvi Moppel, Elina Bogomolova.

Aasta 1999

 1. Loodi kooli koduleht Internetis.

 2. 10. -12. klasside neidude korvpallivõistkond tuleb Eesti koolide meistriks, treener Kalev Palo.

 3. Uute õpetajatena asusid tööle Meelis Reinberg, Angela Kuldmets, Luule Saaremets, Ülle Sillamäe, Eve Uibopuu.

Aasta 2000

 1. Algas koostöö Võrumaa Kutsehariduskeskusega kutsealaseks eelkoolituseks.

 2. Loodi Parksepa Keskkooli õpilasomavalitsus. Esimene president Diana Bogdanova, asepresidendid Hille Kesa ja Meelis Kurim.

 3. Võeti kasutusele kooli oma õpilaspäevik?

 4. Kooli rahvatantsurühm Helle Lilosoni juhtimisel osales Aluksnes Enku Drenku festivalil ja Eesti - Soome ühistantsupeol Helsingis.

 5. Kooli näiteringi etendused:

4. klass “ Nukitsamees “

5. klass “Tuhkatriinu “

gümnaasium “Oklahoma”, kammerkava “Inimlikud kohtumised“, mis oli pühendatud Eesti raamatu aastale.

 1. Statistika ütleb, et 1999/2000 õa toimus koolis 40 kultuuri- ja spordiüritust.

 2. Uute õpetajatena asusid tööle Helen Saatman, Kaido Kaas, Indrek Saar. Teenindava personali uued töötajad olid Eve Kitsik, Hans Vaher.

Aasta 2001

 1. Alustati koolisise konkursiga “Parim klass “

 2. Kool liitus tervist edendavate koolide projektiga.

 3. Kooli matemaatikaõpetaja Aavo Lind sai presidendilt riikliku autasu - Valgetähe medali.

 4. Uute õpetajatena asusid tööle Veronika Nagel, Margit Klaus, Aila Kikas, Kaja Vodi, Anneli Mee (huvijuht), Merit Peterson (Süving), Ilona Rosin (Siivask). Teenindava personali uued töötajad olid Ulvi Hilp (spordikompleksi administraator), Anneli Ilves (võrguhaldur).

Aasta 2002

 1. Gümnaasiumiosas hakati rakendama perioodõpet.

 2. Võru maakonna aasta õpetaja aunimetuse sai muusikaõpetaja Silja Otsar.

 3. Parksepa Keskkooli noormeeste ansambel sai üleriigilise ansamblite konkursil tulevikulootuse eripreemia, aasta hiljem saadi Klassikaraadio eripreemia. Parimaks juhendajaks kuulutati Silja Otsar.

 4. Uute õpetajatena asusid tööle Margus Koor, Anneli Kaur (Tambets), Aime-Lehte Seim, Esme Mõtsar, Tiina Annuk.

Aasta 2003

 1. Koolis loodi esimene õpilasfirma “N@ssu”, tootis tähtpäevalisi meeneid.

 2. Uute õpetajatena asusid tööle Mariina Kõrs, Pille Sõrmus, Leiu Sulg, Tiit Raud.

Aasta 2004

 1. Avati kooli muuseum. Juhatajaks Ilme Vahtra.

 2. Koolis alustas tööd pikapäevarühm.

 3. 1. septembril õpilaste arv kooli ajaloo suurim - 558 õpilast.

 4. Tegevust alustas kooli töötajate teatritrupp ja line - tantsu trupp.

 5. Võru vald andis elutöö preemia kooli matemaatikaõpetajale, 21 matemaatika raamatu autorile Aavo Linnule.

 6. Alustas ilmumist kooli ajaleht “Ärka Üles!”

 7. Kooli direktori käskkirjaga kinnitati koolis arenguvestluste läbiviimise kord. Arenguvestlus on õpilase, lapsevanema ja klassijuhataja arvamuste vahetus õpilase arengu teemadel.

 8. Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium jagas õpilaste koolivaheaja sisustamiseks 1,8 miljonit krooni. 1630 krooniga rahastati Parksepa Keskkooli koduloohuviliste laste kahepäevast sügisretke Kiidi turismitalus.

 9. Kooli segakoor osales Võrumaa koolide ühisprojektis helilooja Urmas Sisaski suurteoses “Näärioratoorium “.

 10. Uute õpetajatena asusid tööle Meeli Palujõe, Inge Kärbla, Kristiina Lepistik.

Aasta 2005

 1. Kool sai 130.aastaseks. Koolis õppis 552 õpilast ,neid õpetas 48 õpetajat.

 2. Ilmus kooli almanahh “Lapsemaa V“.

 3. Kool sai kingiks endise direktori Richard Kalmeti raamatukogu, 549 eksemplari. Kogu asub kooli muuseumis.

 4. Võru valla aunimetus koolimuuseumi juhatajale: aasta kultuurielu edendaja Ilme Vahtra.

 5. Koolis alustas tööd sotsiaalpedagoog (Esta Varik).

 6. Koolis tegutses kooliteater, esietendus T. Egneri muusikal “Kardemoni linna rahvas ja röövlid “.

 7. Parksepa Keskkooli kergejõustiku võistkond (Anne Viskov, Diana Holodnjakova, Kätlin Toots, Kerli Laht, Liis Küttis ja Elina Järv) osales Portugalis koolinoorte MM-il, kus saavutati 24 riigi noorsportlaste hulgas 9. koht. Võistkonna treener oli Valeri Holodnjakov.

 8. Koolis tegutses 17 huviringi: meediaring, näitering, rahvatantsuring, folkloorirühm, kapell, kunstiring, osavate näppude ring, loodussõprade ring, seiklusring, ELO liikumine, muusikaringid,spordiringid.

 9. Uute õpetajatena asusid tööle Loreida Pärk, Ain Kärbla, Heidi Kukk, Mari-Liis Aardam, Valentina Hmeljuk, Sheila Mündi, Katrin Ojaveer, Esta Varik (sotsiaalpedagoog), Krista Kütt (huvijuht). Teenindava personali uued töötajad olid Jane Piho (administraator), Mari Koreinik (administraator).

Aasta 2006

 1. Valmis kunstmurukattega jalgpalliväljak.

 2. Renoveeriti kooli söökla. Kogumaksumus oli 1 miljon 982 400 krooni. See oli Võru valla suurim investeering sel aastal.

 3. Õpetajate /töötajate teatritrupp osaleb esmakordselt õpetajate teatrifestivalil “Sillad “.

 4. Võru valla aunimetused kooli töötajatele:

 • aasta õpetaja klassiõpetaja Ülle Noppel

 • aasta hariduselu edendaja huvijuht Krista Kütt

 • aasta kultuurielu edendaja klassiõpetaja Helle Liloson.

 1. Parksepa Keskkool alustas õppeaastat viie 10. klassiga, enamik nendest olid kutseklassid, üks klass oli põhiainete kallakuga.

 2. Rebaste ristimine toimus metsalaagri vormis 15.-16. septembril. Kavas oli matk metsalaagrisse, mitmesugused võistlused, takistusraja läbimine jt katsed.

 3. Uute õpetajatena asusid tööle: Merje Ilves (Taan), Riina Reha, Diana Ploom (Pilv), Kristel Jaunzeme, Tuul Ando. Kooli söökla uueks kokaks sai Sveta Hinn.

Aasta 2007

 1. Valmis õuesõppe klass.

 2. Loodi uus kooli kodulehe versioon Internetis.

 3. Kooli korvpallivõistkond saavutas Prantsusmaal koolinoorte korvpalli maailmameistrivõistlustel 16. koha.

 4. Võrumaa kultuuripärli tiitli pälvis muusikaõpetaja Silja Otsar, kes oli teinud head tööd nii kooli õpilaskooridega kui ka segakooriga “Hilaro“.

 5. Õpilaste iga-aastasel uurimistööde võistlusel “Taevaskoja sõnum“ tuli kooli kaks peaauhinda: Kerli Kepp “Meie kooli direktor - 20. sajandi tuultes karastunud inimene“ ja Merylin Viin “Ühe mehe elu 20. sajandi muutuste keerises“. Töid juhendas Ilme Vahtra. Tunnustusauhinnad said veel Merili Jaaska, Anne ja Mari Sulg ning Siim Vislapuu.

 6. Ilmumist alustas uus noorte teadusajakiri “Akadeemiake“. Avanumbris oli ka meie kooli õpilase Merylin Viina uurimistöö “Ühe mehe elu 20. sajandi muutuste keerises“.

 7. Kooli sportlased saavutasid II koha vabariiklikus võistlussarjas “Tähelepanu Start“.

 8. Uute õpetajatena asusid tööle Tiiu Speek, Ülvi Kasak, Andres Breidaks, Urve Kaseleht, Lembit Solom. Teenindava personali uued töötajad olid Andres Kikkas (remondimeister), Kirsten Veelmaa (aednik), Helga Okas (riidehoidja).

Aasta 2008

 1. 10.-12. klassi noormeeste korvpallivõistkond tuleb Eesti koolide meistriks. Treener Kalev Palo.

 2. Aasta õpetajaks sai keemiaõpetaja Tiina Asi.

 3. Kooli õpilastele esinesid:

Tõnis Lukas (haridusminister)

Kalvi Kõva (Riigikogu liige)

Tunne Kelam (Europarlamendi liige)

Alar Sikk (alpinist)

Helga ja Enn Nõu (kirjanikud)

Felix Schumacher (vabatahtlik Saksamaalt)

 1. Klassiväliste ürituste tähtsündmuseks oli klassidevaheline viktoriinisari “Eesti Vabariik 90”.

 2. Alguse sai pildi- ja tekstisari “Tubli õpilane meie koolis“. Kogutud mapid asuvad kooli muuseumis.

 3. Projekti “Tagasi kooli“ raames külastas kooli väärikas meestevägi: skulptor Tauno Kangro, dirigent Tõnu Kaljuste, Eesti Koostöökogu juhatuse esimees Peep Mühls, Ekspress Grupi tuumikaktsionär Hans H.Luik, filosoof Tõnu Viik, Heateo SA juht Artur Taevere.

 4. Kooli õpilasfirma “Skryff” saavutas Belgias Antverpenis toimunud rahvusvahelisel õpilasfirmade laadal II koha. Juhendaja Helje Jaarma.

Firmas tegutsesid noormehed: Tõnis Kattai, Peeter Vaas, Ats Võro, Kaspar Kängsepp. Firma tootis puidust pannialuseid, pastakaid, riiuleid, linnumaju. Nad olid laadal 125 õpilasfirma hulgas ainukesed, kes kauplesid puidust toodetega.

 1. Kooli sportlaste II koht vabariiklikus võistlussarjas “TV 10 olümpiastarti”.

 2. Uute õpetajatena asusid tööle Karin Peterson, Ene Kärg, Liivi Kaiv, Heli Maaslieb, Luule Metsla (psühholoog), Airi Pütsepp (huvijuht). Teenindava personali uueks töötajaks oli Raivo Kallas (remondimeister).

Aasta 2009

 1. E-kooli õppeinfosüsteemi kasutuselevõtt.

 2. Koolihoone renoveerimine Euroopa Liidu ja Võru valla rahadega.

 3. Koolis toimus esimest korda võistlus “Rammumees 2009“.

 4. Elutöö preemia pälvis Ilme Vahtra - koolimuuseumi rajaja ja juhataja

 5. Võru valla aasta inimene Kalev Palo - Parksepa Spordiklubi juhataja ja korvpallitreener

 6. Aasta õpetaja Sirje Hütt - kooli kehalise kasvatuse õpetaja

 7. Kool võeti vastu B.G. Forseliuse Seltsi liikmeks, et õpilastel oleks suurem võimalus tutvustada oma uurimis-ja loovtöid.

 8. Uute õpetajatena asusid tööle Tiina Suuman, Anneli Arike, Raul Kell (autoõpetus).

Aasta 2010

 1. Kooli 135. aastapäev. Ilmus I. Vahtra kooli ja kodukoha ajalugu tutvustav 2-osaline raamat “Kodukandi radadel”.

 2. Avati uuendatud kooli jõusaal koostöös raskejõustikuklubi Strongmaniga.

 3. Suurim medalitega lõpetajate arv: kolm kuld- ja kolm hõbemedalit.

 4. Ilmus kooli almanahh “Lapsemaa VI“.

 5. Kooli raamatukogus mindi üle elektroonilisele laenutamisele.

 6. Võru valla aasta hariduselu edendaja Ilmar Kesselmann - kooli direktor, kelle kaasabil toimus kooli renoveerimine.

 7. Võru valla aasta kultuurielu edendaja Ene Lumi - kooli muusikaõpetaja, ELO juht.

 8. Elutöö preemia pälvis õpetaja Tiina Melts.

 9. Abiturient Maarja Kõue eesti keele riigieksami tulemus oli 100 punkti.

 10. Kooli sportlaste II koht vabariiklikul võistlussarjas “TV 10 olümpiastarti“.

 11. Noorte olümpiamängudel Singapuris saavutas meie kooli õpilane Joosep Pihu isikliku rekordiga 15. koha.

 12. Uute õpetajatena asusid tööle Maie Värton, Illa Toomus, Andre Laine (huvijuht).

Aasta 2011

 1. Algas uutele õppekavadele üleminek.

 2. Võru valla aasta hariduselu edendaja Anneli Plado ja valla kultuurielu edendaja Ruth Toots.

 3. Parksepa Keskkoolis toimus esmakordselt Võrumaa abiturientide ball.

 4. Koolis korraldati ajaloo aasta puhul keskaja päev. Töötasid õppekojad: alkeemiakoda, tantsukoda, relvakoda, savikoda, kirjakoda, ilukoda, sepikoda.

Päeva korraldajad olid Andres Breidaks, Ülle Noppel. Kaasa aitasid kooli töötajad ja õpetajad.

Jüriöö aastapäeva tähistati sõjamänguga Kirumpää linnuses.

 1. Koolis korraldati I õpilaskonverents, kus ettekandele tulid gümnaasiumiõpilaste uurimistööd mitmesugustes ainevaldkondades. Konverentsi korraldaja õpetaja Malle Puolakainen.

 2. Uute õpetajatena asusid tööle Merle Mändmets, Kaido Kaas, Livia Rocha Telles, Kertu Heljula, Astrid Org.

Aasta 2012

 1. Kooli raamatukokku paigaldatakse raamatukogutarkvara RIKS veebiversioon RIKSWEEB.

 2. Vabariikliku õpilasleiutajate konkursil omistati koolile parima kooli tiitel, millega kaasnes rahaline preemia 2600 eurot.

 3. Elutöö preemia pälvis õpetaja Helju Kirves.

 4. Võru valla aasta teoks kuulutati ajaloo-aasta läbiviimine Parksepa Keskkoolis õpetaja Andres Breidaksi juhtimisel..

 5. Koolis toimus meeleolukas ja suurejooneline õhtu “Tantsud õpetajatega“, korraldajaks huvijuht Andre Laine. Publiku ees esines 7 õpetaja-õpilase paari.

Aasta 2013

 1. Lõpetas viimane kutsealase eelkoolituse lend.

 2. 10.-12. klassi noormeeste korvpallivõistkond tuli Eesti koolide meistriks. Treener Kalev Palo.

 3. Parksepa Keskkooli edukas esinemine üleriigilisel õpilasleiutajate konkursil kuulutati Võru valla aasta teoks. Õpilaste juhendajad olid õpetajad Ülle Noppel, Kaido Kaas, Helle Liloson.

 4. Parksepa Keskkooli õpetajate teatritrupp esines 7. korda üleriigilisel õpetajate teatrifestivalil “Sillad“.

 5. Avati kooli raamatukogu uued ruumid koolimaja II korrusel (endise ajalookabineti klassiruumis).

 6. Uute õpetajatena asusid tööle Viire Vahtra, Maarja Viise, Helgi Lehemets. Kooli aednikuna alustas tööd Piret Orion.

Aasta 2014

 1. Valmis uus kooli kodulehe versioon.

 2. Võru valla aasta õpetaja tiitli pälvisid õpetajad Liia Luik ja Merit Süving.

 3. Kool osales Eesti-Läti projektis “Noorte sünergia“ õpetaja Merle Mändmetsa juhtimisel.

 4. Koolis korraldati ülekooliline muinasaja päev, töötas 8 erinevat koda.

 5. 21 ajaloo- ja seiklusringi õpilast, 4 õpetajat ja 5 lapsevanemat võtsid ette reisi Itaaliasse. Lisandusid veel reisihuvilised üle Eesti ja kokku oli reisiseltskond 83 liikmeline. Reisi mõtte algataja oli ajalooõpetaja Andres Breidaks.

 6. 20 Parksepa Keskkooli õpilast külastas Euroopa Parlamenti Strasbourgis. Eelnevalt tuli läbi teha simulatsioonimäng Euroopa Liidu teemal.

 7. Teenindava personali uue töötajana alustas Hiie Paur (administraator).

Aasta 2015

 1. Endise kooli raamatukogu ruumides avati koolimuuseumi uued ruumid. Juhataja Malle Puolakainen.

 2. Koolile soetati esimesed 25 tahvelarvutit.

 3. Kooli raamatukogus oli 1. septembri seisuga 14 294 raamatut, 280 auvist ja 10 371 õpikut.

 4. Koolis tähistati suurejooneliselt muusika --aastat muusikaõpetaja Silja Otsari ja klassiõpetaja Ülle Noppeli eestvedamisel.

 5. “Pärandvaderite“ projekti käivitamine Eestis ja sellega ühines Parksepa Keskkooli 9. klass õpetaja Andres Breidaksi juhtimisel. Ette võeti Võru kalmistu korrastustööd.

 6. Kooli külastasid Eesti vabatahtlikud, kes aitavad Etioopia noori nende haridusteel. Koolis koguti mitusada pastakat, mis saadeti Etioopiasse.

 7. Ecolinesi loovtööde konkursil pälvis peaauhinna Parksepa Keskkool. Konkursil osales üle tuhande 4.-6. klassi õpilase 99-st erinevast koolist.

Peaauhinnaks oli 4 klassi õpilaste reis Riiga. Õpilasi juhendasid õpetajad Kaido Kaas, Ülle Noppel, Mariina Kõrs.

Uue õpetajana asus tööle Marianne Laineste, teenindava personali uus administraator oli Tatjana Sau.

2016. aasta

 1. Esmakordselt esinesid meie kooli õpilased Hedvig Andrejev ja Marie Tulik õpilaste teadusfestivalil Tallinnas.

 2. Parksepa Keskkooli 15 õpilast viibis Prantsusmaal Strasbourgis. Europarlamendis tutvustas meie kooli Marie Tulik.

 3. Loodi kooli arengut toetav fond - MTÜ Parksepa kooli arengufond. Loojaks oli kooli vilistlane Kaido Parv.

 4. Meie kooli kokk Sveta Hinn osales ETV saates “Eesti parim koolikokk”. Koolis viibis ETV filmigrupp ja võistluse žürii eesotsas saatejuhi Eero Reinuga. Hindamisele läks menüü: külasupp, magustoit leivasupp ja ahjulõhe krõbe kartuliga.

 5. Tallinnas toimunud Goldbergi võistlusel esines ka meie kooli võistkond, kes panid kokku fantaasiamasina. Juhendaja õpetaja Kaido Kaas.

 6. Valmis videofilm teemal “Üks päev Parksepa koolis“, teostaja oli 11. klassi õpilane Sander-Oliver Luik. Filmi esitleti kooliajaloo konverentsil Tallinnas ja Poska Akadeemia õpilaskonverentsil Tartus.

 7. Uueks kooli aednikuks sai Hele Leppik ja kooli abikokaks sai Maarika Tilga.

Aasta 2017

 1. Võru valla aasta vabatahtlikuks nimetati meie kooli pikapäevarühma õpetaja Anneli Arike; aasta õpetaja tiitli sai Merle Mändmets, aasta hariduselu edendajaks sai Heidi Kukk.

 2. Parksepa Keskkooli õuealale istutati 18 tamme. Sellga alustati EV 100 ürituste sarja meie koolis.

 3. Õpetaja Silja Otsar pälvis Riho Pätsi koolimuusika fondi preemia ja stipendiumi.

 4. Kool sai õpilasleiutajate konkursil jälle parima kooli preemia.

 5. Kool liitus ülemaailmse LifeLink koostöövõrgustiku Baltic Care projektiga. Selle raames toimus konverents Rootsis Sigtunas. Osalesid õpilased Liisbet Mäeots ja Keiu Kinna. Õpilased tutvustasid kiusamise ennetamise programmi meie koolis. Õpilaste juhendaja ja projekti koordinaator oli õpetaja Heidi Kukk.

 6. Esmakordselt toimus koolis eraldi õpilaskonverents 7.-8. klassi õpilastele, gümnaasiumiõpilaste õpilaskonverents oli juba arvult viies.

 7. Kooli suurürituseks oli keskaja päeva tähistamine kooli õuealal; toimusid erinevad töötoad, ürituse kulminatsiooniks oli äsja valmis saanud linnuse vallutamine.

 8. Koolis toimus kohvikute päev, kus müüdi erinevatest köögiviljadest valmistatud suupisteid. Külas oli tippkokk Joel Helekivi. Ürituse korraldas kooli tervisenõukogu.

 9. Uute õpetajatena alustasid tööd Kersti Taul, Grete Lepa, Agnes Lupp, Katrin Kullo.

Aasta 2018

 1. Võru valla aasta teoks kuulutati linnuse valmimine ja keskaja päeva läbiviimine Parksepa Keskkoolis.

 2. Edukas aasta õpilaste uurimistööde võistlusel: 9.klassi õpilase uurimistöö “Nõukogude võimu kuriteod: küüditatu Vilma-Elviira Hallopi lugu“ saavutas ajaloo-alaste uurimistööde võistlusel rahalise preemia.

 3. Võistlusarjas “Tähelepanu Start !” saavutas meie kool 10 kooli konkurentsis I koha.

 4. Võistlussarjas “TV 10 olümpiastarti“ saavutas meie kool I koha väiksemate koolide arvestuses. See oli võit neljandat aastat järjest.

 5. Kool oli üleriigilise konkursi “Aasta kool“ finalistide hulgas.

 6. Õpilasleiutajate riiklikul konkursil saavutasid meie kooli leiutajad Karoliis Tamm (1. klass) leiutisega “Aknaga piimapakk“ ja Braian Tsirk (2. klass) võistlustööga “Puu krae“ I preemia.

Riko Rosenbergi (1. klass) leiutis “Kandiline liimipulk“ saavutas III preemia.

Õpilaste juhendaja oli õpetaja Ülle Noppel.

 1. Eesti Korvpalli liidu projekti “100 kooli“ raames toimus koolis korvpalli näidistund 1.-4. klassi õpilastele.

 2. Kooli 6. ja 9. klassi tüdrukud heegeldasid 100-st motiivist koosneva sini-must-valge linik-teki. Õpilasi juhendas õpetaja Mariina Kõrs.

 3. Koolis võõrustati Pihkva Humanitaarlütseumi õpilasi. Sisuka programmi juht oli vene keele õpetaja Angela Kuldmets.

 4. 6. klassi õpilaste võistkond “Parksepa Piigad“ koosseisus Lisette Gorjunov, Grete Hollo, Karinee Kungus, Carin Onno osales Võrumaa esindajana üleriigilisel noorte inseneride festivalil Tallinnas. Esitleti ahelreaktsiooni masinat “Kalevipoeg“, mis pälvis publiku tunnustuse. Töö juhendaja oli õpetaja Kaido Kaas.

 5. Meie kooli õpetaja Merle Mändmets osales ülemaailmse koristuspäeva kampaania “Teeme ära“ raames Uus-Meremaal ja oli ETV saate “Pealtnägija“ meeskonnas.

 6. Meie kooli 11. b klassi õpilaste poolt valmistatud videofilm “Seekord lähen valima“ saavutas konkursil “Koolifilm 2018” oma kategoorias esikoha.

 7. Uute töötajatena alustasid Jana Kõvatu (haridustehnoloog), Marika Lepp (psühholoog), Katrin Tamm (kokk), Egle Kõva (huvijuhi kt).

Aasta 2019

 1. Võru valla aukodaniku nimetuse ja Võru Linna vapimärgi pälvis meie kooli muusikaõpetaja Silja Otsar.

 2. Robootikavõistluse First Lego League Kagu-Eesti voor korraldati meie koolis. Osavõtjaid ligi 700 noort osalejat, sealhulgas meie kooli teise klassi meeskond.

 3. Õpilastele esinesid Valdur Mikita (kirjanik) ja Margit Kilumets (ajakirjanik).

 4. Kooli 1. ja 2. klassi õpilased võtsid osa rahvusvahelisest jõuluehete valmistamise projektist, mille eesmärk oli tutvustada oma kodumaa jõulukombeid teistele Euroopa riikidele.

 5. Meie kooli koorid ja rahvatantsurühmad osalesid kõik juubelipeol Tallinnas. Tublid juhendajad Silja Otsar, Ülle Noppel, Helle Liloson. Esmakordselt oli peol kooli poistekoor ja rahvatantsijate pererühm.

 6. Kooli õuealal valmis uus spordiväljak, kus saab tegelda erinevate pallimängudega.Väljaku rahastajateks olid Anneli Ott (Riigikogu liige, meie kooli vilistlane) ja Võru vald. Projekti maksumuseks oli 100 000 eurot.

 7. Ilmumist alustas digiuudiste leht “Digiterad“, mida toimetab kooli haridustehnoloog Ene Veberson .

Aasta 2020

1 . Meie koolis toimus Võrumaa gümnasistide Talveball (1. veebruar )

2. 20 veebruaril toimus koolis VI õpilaskonverents, mis oli pühendatud kooli 145. sünnipäevale

3. On digikultuuri aasta. Sel puhul korraldati koolis 1. veebruaril turvalise interneti päev.

4. Kool alustas osalemist “Erasmus “ programmis, mille raames saavad õpetajad osaleda mitmesugustel täiendkoolitustel välismaal.

5. Eesti filmide “Sipsik”, “Talve “, “Tõde ja õigus” klasside ühiskülastused.

6. 12 b klass Euroscola projekti raames Strasbourgis.

7. Kool liitus projektiga “Liikuma kutsuv kool”. Kooli tervisenõukogu tegi ettepanekuid õpilaste liikumise aktiviseerimiseks, näiteks õuevahetundide sisseviimine koolipäeva keskel. Koolimaja koridori seinale paigaldati ronimissein

8. 8. märtsil oli koolis külas EV peaminister Jüri Ratas.

9 Tublid leiutajad õpilasleiutajate konkursil : I koht Helena Karu (korgiga hapukoorepurk), II koht Ott Keerutaja (poekoti hoidja ), III koht Hannelora.Asi (termo jäätisepaber). Juhendaja Ene Kärg sai auhinnaks kogemusreisi USA- sse maksumusega 6000 eurot, kuid koroonaepideemia tõttu maailmas on reis edasi lükatud.

10. Alates 13.märtsist on kool distantsõppel, sest vabariigis kehtestati eriolukord Covid- 19 pandeemia tõttu. See õpe kestis koolis õppeaasta lõpuni.

11. Ilmus kooli õpilasalmanahh “Lapsemaa “ VIII osa, mis on pühendatud kooli 145.sünnipäevale.

12. Septembris jätkus koolis eriolukord, kuid õpilased on koolis, tuleb järgida hügieeninõudeid, pidada distantsi, klassidel on pesaklassid, söömine on hajutatud.

13. Kooli fuajeesse ehitati uus vahesein, rajati inva WC-d. Kooli õuealale rajati uus lillepeenar.

14. Kooli 145.sünnipäeva tähistamine koos vilistlaste kokkutulekuga jääb sel aastal ära seoses valitsuse eriolukorra kehtestamisega Covid- 19 teise laine tulekuga. 15. oktoobril toimuvad ainult klassijuhatajatunnid, mille sisustamiseks on avatud vastavad lingid kooli kodulehel.