2019/2020 õppeaasta õppenõukogud

Õppenõukogu nr 1

Aeg: 11. mai 2021

Päevakord:

1. Õppenõukogu sekretäri valimine

2. XII klasside õpilaste täiendava õppetöö määramine;

3. XII klasside õpilaste tunnustamine medaliga.

4. Sisehindamise tulemuste läbiarutamine.

Õppenõukogu nr 2

Aeg: 8. juuni 2021

Päevakord:

1. I-VIII klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine, tunnustamine.

2. IX kl õpilaste tänukirjade ja koolimedaliga tunnustamine

3. XII kl õpilaste tänukirjadega tunnustamine.

4. X–XI klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine, tunnustamine

5. I–IX ja X–XI klasside õpilaste täiendava õppetöö määramine.

Õppenõukogu nr 3

Aeg: 15. juuni 2021

Päevakord:

1. IX ja XII klasside õpilaste täiendava õppetöö sooritamine.

2. IX klassi õpilaste põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuste väljastamine.

3. XII klasside õpilaste gümnaasiumi lõpetamine ja gümnaasiumi lõputunnistuste väljastamine

Õppenõukogu nr 4

Aeg: 16. juuni 2021

1. I-VIII ja X-XI klasside õpilaste täiendava õppetöö sooritamine.

2. Ainekomisjonide töö analüüs ja ettepanekud õppe-ja kasvatustegevuse täiustamiseks

Õppenõukogu nr 5

Aeg: 30. august 2021

Päevakord:

1. Eelmsie õppenõukogu otsuste täitmine.

2. 2020/2021. õa õppe-kasvatustöö tulemuste läbiarutamine ja ettepanekud kooli õppe-kasvatustöö täiustamiseks.

3. 2021/2022. õa üldtööplaani kinnitamine.