Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord Parksepa Keskkoolis

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 ning haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrusega sätestatakse õpilase Parksepa Keskkooli (edaspidi kooli) vastuvõtmise tingimused ja kord ning õpilase koolist väljaarvamise kord.

§ 2. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kehtestamine

(1) Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel

(2) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.

§ 3. Õpilase kooli vastuvõtmine

(1) Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli direktorile kooli blanketil avalduse, millele lisab:

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi või sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;

3) gümnaasiumiastmesse vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

5) õppeaasta kestel kooli astumisel esitada direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse /õpinguraamatu või hinnetelehe koopia jooksva õppeaasta kohta.

(2) Sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

(3) Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

(4) Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi kooli vastuvõtu tingimustes ja korras ettenähtud ajal või viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem hiljemalt 30. juuniks.

§ 4. Esimesse klassi vastuvõtmine

(1) Esimesse klassi võetakse õpilasi, kes on saanud enne käesoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Kool tagab õppimisvõimalused igale kooli teeninduspiirkonnas elavale koolikohustuslikule lapsele.

(2) Kui vanem soovib koolikohustuseast nooremat last kooli panna, peab ta pöörduma koolivälise nõustamismeeskonna poole.

(3) Esimesse klassi astumiseks esitab lapsevanem enne 10. juunit kooli sekretärile järgmised dokumendid:

 • avaldus kooli blanketil;
 • lapse sünnitunnistuse või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • foto 3 x 4;
 • tervisekaardi (hiljemalt 20. augustiks)
 • koolivalmiduskaardi;
 • noorema, kui seitsmeaastase lapse puhul koolivälise nõustamismeeskonna otsuse.

(4) Tagamaks laste sujuvamat sisseelamist kooliellu on koolieelikutel võimalik osaleda eelkooli töös (teated kooli kodulehel ja lasteaedades).

(5) Õpilase kooli õppima asumisega seotud muutustest tuleb informeerida lapsevanemal kooli sekretäri hiljemalt 20. augustiks.

(6) 1. klassi õpilaste nimekiri kinnitatakse 25. augustiks.

§ 5. Kümnendasse klassi vastuvõtmine

(1) Gümnaasiumiastme kümnendasse klassi võetakse vastu põhikooli lõpetanud õpilased.

(2) Klasside komplekteerimine toimub klassitunnistuse-, lõputunnistuse hinnete ja vestluse põhjal;

(3) Vestluse viib läbi direktori poolt moodustatud komisjon.

(4) Vestluste toimumise ajakava avalikustab kool enne 1. märtsi.

(5) Vestlusele registreerib õpilane end kooli veebilehel.

(6) Vestluse toimumise ajast teavitatakse õpilast e-maili või telefoni teel.

(7) Vestluse käigus selgitatakse välja gümnasisti ootused ja eesmärgid seoses õpingutega tema poolt valitud õppesuunas.

(8) Õpilaskandidaate teavitatakse komisjoni otsusest e-maili või telefoni teel.

(9) 10. klassi õpilaste nimekirja arvatud põhikooli lõpetanud õpilaste dokumentide vastuvõtt toimub juunikuus.

(10) Parksepa Keskkooli 10. klassi vastuvõetud õpilased peavad esitama järgmised dokumendid:

 • avaldus kooli blanketil;
 • sünnitunnistus või sünnitunnistuse koopia;
 • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
 • väljavõtte tervisekaardist;
 • 2 fotot (3 x 4).

(11) Gümnaasiumi 10. klassi õpilaste nimekiri kinnitatakse 25. augustiks.

§ 6. Õpilase koolist väljaarvamine

(1) Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale vastava avalduse alusel:

1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

2) väljavõtte õpilase tervisekaardist;

3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

(2) Õpilase koolist väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele lõputunnistuse ning õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel väljavõtte õpilase tervisekaardist.

§ 7. Õpilase üleminek ühest koolist teise

(1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

(2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:

1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;

2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;

3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;

4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega;

5) kutseõppeasutuse pooleli jätnud isiku puhul, kes soovib jätkata keskhariduse omandamist gümnaasiumis.

(3) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas.

§ 8. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine

(1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

(2) Kui õpilane on lahkunud välisriiki gümnaasiumiastmes õppides, siis on tal välisriigist tagasipöördumisel õigus jätkata õpinguid samas koolis. Kui õpilane on lahkunud välisriiki I-III kooliastmel õppides ja ta soovib välisriigist tagasipöördumisel jätkata õpinguid gümnaasiumiastmes, siis toimub õpilase vastuvõtt gümnaasiumi kooli vastuvõtu tingimustes ja korras sätestatud tingimustel.

(3) Käesolevas paragrahvis nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.

§ 9. Õpilaste üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel ja koolist väljaarvamisel

(1) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS).

(2) Koolikohustusliku õpilase kooli nimekirjast väljaarvamisel märgitakse ta EHIS-es koolist lahkunuks põhjusega «Teise kooli üleminek (ootel)». Kui viie tööpäeva jooksul alates EHIS-es õpilase koolist väljaarvamisest ei ole EHIS-es tehtud märget õpilase õppima asumise kohta, teavitatakse sellest EHISe kaudu õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Valla- või linnavalitsus rakendab abinõusid õpilase mujal õppima asumise väljaselgitamiseks ja vajadusel koolikohustuse täitmise tagamiseks.

(3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata õpilase teise riiki elama ja õppima asumisel. Sellisel juhul arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema vastava kirjaliku taotluse või välisriigi õppeasutuse, kuhu õpilane õppima asus, kirjaliku teatise alusel ning EHIS-esse tehakse märge «lahkus välismaale».

§ 10. Avalduste blankettide kinnitamine

(1) Kinnitada esitatavate avalduste vormid:

1) lisa 1: Avaldus 1. klassi astumiseks

2) lisa 2: Avaldus 10. klassi astumiseks

3) lisa 3: Avalduse vorm seoses kooli vahetusega