Põhiväärtused

Visioon

Õppekava pideva arendustöö kaudu säilitada senistel kooliastmetel hariduse andmine ja Eestit edasi viivate noorte ettevalmistamine, kes tähtsustavad üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi.

Missioon

Parksepa Keskkooli töötajate missiooniks on luua kõigile õpilastele võrdväärsed võimalused ja tingimused kvaliteetse hariduse omandamiseks, arvestades nende võimeid ja huvisid, mis võimaldavad jätkata õpinguid ja elus väärikalt toime tulla.